Skolebestyrelsen

Medlemmer af Skolebestyrelsen

Mia Knudsen
Forældrerepræsentant og næstformand

Mail:mia.markussen@hotmail.com

Iben Toudal Madsen

Forældrerepræsentant

Jørgen Sandal Møller
Forældrerepræsentant

Morten Leth Kølby
Forældrerepræsentant

Mail: morten@koelby.dk

Trine Kjeldgaard Møller
Forældrerepræsentant

Mail: moller_trine@yahoo.com

Sengül Eken

Forældrerepræsentant

Mail: s-eken@hotmail.com

Bjarke Felding
Forældrerepræsentant

Tue Lundsmark

Forældrerepræsentant

Tina Petersen

Forældrerepræsentant

Mail: tspetersen@live.com

Stine Rahbek Pedersen
Kommunalbestyrelsesrepræsentant
 

Peter Haldor Hansen
Ledelsesrepræsentant

Anna Taghizadeh Mikaeil Abad
Ledelsesrepræsentant

Pia Brandt Dalgaard
Ledelsesrepræsentant

Hanna Klysner Lohse
Medarbejderrepræsentant

Rikke Hykkelbjerg

Medarbejderrepræsentant

Anne Geert Olsen
Medarbejderrepræsentant

Aske Saltbæk

Elevrepræsentant

Jenny Sofie Brøgger

Elevrepræsentant

Jonathan Bugge Mellemgaard

Elevrepræsentant

Principper

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Måløvhøj Skole.

Du finder dem her: Principper for Måløvhøj Skole

Referater

Her finder du de seneste referater fra skolebestyrelsesmøderne. Har du brug for at se yderligere referater, er du velkommen til at kontakte skolens kontor.

Skoleåret 2021/2022

Du finder referaterne for møderne vedr. skoleåret 2021/2022

Skoleåret 2020/2021

Du finder referaterne for møderne vedr. skoleåret 2020/2021

Skoleåret 2019/2020

Du finder referaterne for møderne vedr. skoleåret 2019/2020 

 

 

 

Møder og aktiviteter

Skolebestyrelsens møder

 

 

Skolebestyrelsen har et årshjul, som de arbejder ud fra

Årshjul skolebestyrelsen

 

Forretningsorden

Forretningsorden for skolebestyrelsen på Måløvhøj Skole

Sammensætning, valg og konstituering

§ 1    
 
Stk. 1    Skolebestyrelsen sammensættes, vælges og konstitueres som det er beskrevet i ”Vedtægt for styrelsen af Ballerup Kommunes skoler” § 2 samt bilag 8.

Stk. 2    Der vælges blandt forældrene ligeledes en næstformand, der varetager formandsfunktionen i formandens forfald.

Stk. 3    Skolebestyrelsen har vedtaget, at der foretages forskudte valg jf. styrelsesvedtægtens bilag 8.

    Mødevirksomhed og beslutninger

§ 2    

stk. 1     Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Skolebestyrelsen kan dog indbyde andre til at deltage i dens møder, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

stk. 2    Bestyrelsens forhandlinger er fortrolige og medlemmerne må således ikke referere andre medlemmers standpunkter eller stillingtagen. Egne standpunkter samt afstemningsresultater kan meddeles. Personsager må betragtes som fortrolige forhold.

§ 3

stk. 1     Skolebestyrelsen afholder som udgangspunkt ét møde om måneden. Undtaget herfra er juli måned. 

stk. 2    Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne til møde med mindst 14 dages varsel samt fastsætter dagsorden. Møderne afholdes som udgangspunkt på skift på skolens forskellige matrikler. Hele møder eller enkelte punkter kan foregå virtuelt.

stk. 3     Ethvert medlem kan begære en sag taget op til drøftelse, når der skriftligt fremsættes begæring herom. Formanden prioriterer i punkterne og kan derfor, såfremt et punkt ikke kan behandles ordentligt indenfor den til mødet fastsatte tid, udsætte dette til næste ordinære   møde.

stk. 4    Dagsordenen med bilag udsendes til mødedeltagerne senest 5 arbejdsdage forud for det pågældende skolebestyrelsesmøde. 

stk. 5     I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel end 14 dage. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

§ 4

stk.1     Formanden leder mødet og afgør, når en sag skal anses for at være uddebatteret samt formulerer bestyrelsens beslutninger eller de punkter, hvorom der skal stemmes. Formanden drager omsorg for, at beslutningerne indføres i referatet. Enkelte medlemmer har ret til at få  mindretalsudtalelser tilføjet referatet.

stk. 2     Referatet godkendes ved mødets afslutning og offentliggøres på skolens hjemmeside senest 3 arbejdsdage efter mødets afholdelse.

Stk 3    Skolebestyrelsens sekretærfunktion varetages af skolens ledelse.

§ 5

stk. 1.     Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

stk 2.     Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er til stede under disse. Skriftlig afstemning kan begæres af ethvert medlem.

stk. 3    Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

stk. 4     Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger i samarbejde med distriktsskolelederen. Formanden er endvidere bemyndiget til at ekspedere presserende sager, som derefter fremlægges i det førstkommende møde i skolebestyrelsen.

stk.5     Forfald anmeldes til distriktsskolelederen.

            Suppleant indkaldes når et andet medlem udtræder.

Vedtaget af skolebestyrelsen d. 30. september 2020