Skolebestyrelsen

Medlemmer af Skolebestyrelsen

Mia Knudsen
Forældrerepræsentant og Formand

Mail:mia.markussen@hotmail.com

Morten Leth Kølby
Forældrerepræsentant og næstformand

Mail: morten@koelby.dk

Iben Toudal Madsen

Forældrerepræsentant

Rasmus Alkestrup Stumpe
Forældrerepræsentant

Trine Kjeldgaard Møller
Forældrerepræsentant

Mail: moller_trine@yahoo.com

Louise Nachar

Forældrerepræsentant

Tina Petersen

Forældrerepræsentant

Mail: tspetersen@live.com

 

Joan Bruus Warming

Forældrerepræsentant

Bjarke Felding

Suppleant

Karsten Kriegel
Kommunalbestyrelsesrepræsentant
 

Mikkel Nielsen
Ledelsesrepræsentant

Anna Taghizadeh Mikaeil Abad
Ledelsesrepræsentant

Thomas Krøger
Ledelsesrepræsentant

Winnie Fricke
Medarbejderrepræsentant

Sandra WInd Hansen

Medarbejderrepræsentant

Anne Geert Olsen
Medarbejderrepræsentant

Isabella Stryhn Hansen

Elevrepræsentant

Lærke Kruse Lykkeberg

Elevrepræsentant

Jonathan Bugge Mellemgaard

Elevrepræsentant

Principper

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Måløvhøj Skole.

Du finder dem her: Principper for Måløvhøj Skole

Referater

Her finder du de seneste referater fra skolebestyrelsesmøderne. Har du brug for at se yderligere referater, er du velkommen til at kontakte skolens kontor.

Skoleåret 2023/2024

Du finder referaterne for møderne vedr. skoleåret 2023/2024

Skoleåret 2022/2023

Du finder referaterne for møderne vedr. skoleåret 2022/2023

Skoleåret 2021/2022

Du finder referaterne for møderne vedr. skoleåret 2021/2022

Skoleåret 2020/2021

Du finder referaterne for møderne vedr. skoleåret 2020/2021

Skoleåret 2019/2020

Du finder referaterne for møderne vedr. skoleåret 2019/2020 

 

 

 

Møder og aktiviteter

Skolebestyrelsens møder

 

 

Skolebestyrelsen har et årshjul, som de arbejder ud fra

Årshjul skolebestyrelsen

 

Årsberetning

Årsberetning skoleåret 2021/2022
Skoleåret var i særdeleshed stadig med en stærk Corona dagsorden helt frem til foråret 2022.

Alternative undervisnings muligheder, og fokus på hygiejne og rengøring prægede hverdagen i skolen både for små og store.

I oktober stoppede skolemadsordningen desværre, og det var ikke muligt at finde en ny leverandør til at kunne varetage opgaven på de to matrikler.

I oktober startede også arbejdet med at tænke nyt i forhold til en ny form på udskolingen, da erfaringerne fra linje udformningen viste, at dette ikke fungerede optimalt. Denne beslutning om at lave en anden form for udskoling afventede kommunalbestyrelsens godkendelse af, at ”gøre noget andet” hvilket kom ultimo november 2021. Samtidig med dette var arbejdet med at gentænke princippet for klassedannelse på 7 årgang også i gang, og der blev kigget på indholdet af dette princip – og hvordan formen kunne være. Drøftelserne omkring dette fortsatte ind i januar, hvor ledelsen på baggrund af erfaringer fra elever og lærere samt input fra forældre fremlagde deres forslag til, hvordan dette kunne tage form. Princippet blev endeligt godkendt i skolebestyrelsen i februar 2022.

I skoleåret har vi også drøftet og revideret princippet for skole/hjem samarbejde. Skolen udarbejdede til dette en kort analyse fra lærere og pædagoger til berigelse for drøftelsen. Gennemgangen af princippet gav ikke anledning til ændringer.
Yderligere er princippet for elevfravær revideret og princip for lektier gennemgået i skolebestyrelsen. Alle principperne findes på skolens hjemmeside.

I april havde forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen 2. møde i skoleåret med kontaktforældrene, vores oplevelse af disse møder er, at det er vigtigt at have så mange perspektiver som muligt med i arbejdet i bestyrelsen – og derfor afholder vi også sådant et møde i aften herefter.

I foråret 2022 var der trivselsmåling, og efterfølgende har vi i bestyrelsen forholdt os til den handleplan, undervisningsmiljø gruppen udarbejdede på baggrund af trivselsmålingen 2021, hvor der ikke var ændringer i forhold til fokuspunkterne, og man derfor arbejder videre med planen, som den forelå.

Fra elevernes arbejde i BAFE var en af de væsentlige punkter, at arbejde med regler for rygning og nikotin generelt, i forhold til alle på skolen. Dette arbejde fortsætter i skoleåret 2022/2023 i skolebestyrelsen.
De økonomiske vilkår i skolens drift har haft opmærksomhed i skoleåret, der er lagt en plan for dette – og denne plan kører efter hensigten. 

I slutningen af skoleåret valgte Peter Haldor at opsige sin stilling, hvilket i sin naturlighed påvirkede arbejdet i skolebestyrelsen, da Peter også her var en stor ressource. I skrivende stund er det dog virkelig glædeligt at vi pr. 1/1 2023 kan sige stort velkommen til Mikkel Nielsen, som ny distriktsskoleleder på Måløvhøj skole.

Slutteligt var der stor opbakning og interesse for at indgå i det frivillige forældrearbejde skolebestyrelsen ved valget i forsommeren 2022. Tak for det.

Tak til bestyrelsen for et år med mange smil, men også mange udfordringer – og en særlig stor tak til lærere og pædagoger, det er jer – der driver dagligdagen på skolen med bravour.

Mia Knudsen, formand

 

Forretningsorden

Forretningsorden for skolebestyrelsen på Måløvhøj Skole

Sammensætning, valg og konstituering

§ 1    
 
Stk. 1    Skolebestyrelsen sammensættes, vælges og konstitueres som det er beskrevet i ”Vedtægt for styrelsen af Ballerup Kommunes skoler” § 2 samt bilag 8.

Stk. 2    Der vælges blandt forældrene ligeledes en næstformand, der varetager formandsfunktionen i formandens forfald.

Stk. 3    Skolebestyrelsen har vedtaget, at der foretages forskudte valg jf. styrelsesvedtægtens bilag 8.

    Mødevirksomhed og beslutninger

§ 2    

stk. 1     Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Skolebestyrelsen kan dog indbyde andre til at deltage i dens møder, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

stk. 2    Bestyrelsens forhandlinger er fortrolige og medlemmerne må således ikke referere andre medlemmers standpunkter eller stillingtagen. Egne standpunkter samt afstemningsresultater kan meddeles. Personsager må betragtes som fortrolige forhold.

§ 3

stk. 1     Skolebestyrelsen afholder som udgangspunkt ét møde om måneden. Undtaget herfra er juli måned. 

stk. 2    Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne til møde med mindst 14 dages varsel samt fastsætter dagsorden. Møderne afholdes som udgangspunkt på skift på skolens forskellige matrikler. Hele møder eller enkelte punkter kan foregå virtuelt.

stk. 3     Ethvert medlem kan begære en sag taget op til drøftelse, når der skriftligt fremsættes begæring herom. Formanden prioriterer i punkterne og kan derfor, såfremt et punkt ikke kan behandles ordentligt indenfor den til mødet fastsatte tid, udsætte dette til næste ordinære

              møde.

stk. 4    Dagsordenen med bilag udsendes til mødedeltagerne senest 5 arbejdsdage forud for det pågældende skolebestyrelsesmøde. 

stk. 5     I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel end 14 dage. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

§ 4

stk.1     Formanden leder mødet og afgør, når en sag skal anses for at være uddebatteret samt formulerer bestyrelsens beslutninger eller de punkter, hvorom der skal stemmes. Formanden drager omsorg for, at beslutningerne indføres i referatet. Enkelte medlemmer har ret til at få                 mindretalsudtalelser tilføjet referatet.

stk. 2     Referatet godkendes ved mødets afslutning og offentliggøres på skolens hjemmeside senest 3 arbejdsdage efter mødets afholdelse.

Stk 3    Skolebestyrelsens sekretærfunktion varetages af skolens ledelse.

§ 5

stk. 1.     Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

stk 2.     Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er til stede under disse. Skriftlig afstemning kan begæres af ethvert medlem.

stk. 3    Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

stk. 4     Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger i samarbejde med distriktsskolelederen. Formanden er endvidere bemyndiget til at ekspedere presserende sager, som derefter fremlægges i det førstkommende møde i skolebestyrelsen.

stk.5     Forfald anmeldes til distriktsskolelederen og formanden. Suppleant indkaldes når et andet medlem udtræder.

Revideret og vedtaget af skolebestyrelsen d. 19. september 2023