Skolebestyrelsen

Medlemmer af Skolebestyrelsen

Mia Knudsen
Forældrerepræsentant og Formand

Mail:mia.markussen@hotmail.com

Morten Leth Kølby
Forældrerepræsentant og næstformand

Mail: morten@koelby.dk

Iben Toudal Madsen

Forældrerepræsentant

Rasmus Alkestrup Stumpe
Forældrerepræsentant

Trine Kjeldgaard Møller
Forældrerepræsentant

Mail: moller_trine@yahoo.com

Louise Nachar

Forældrerepræsentant

Tina Petersen

Forældrerepræsentant

Mail: tspetersen@live.com

 

Joan Bruus Warming

Forældrerepræsentant

Bjarke Felding

Suppleant

Karsten Kriegel
Kommunalbestyrelsesrepræsentant
 

Mikkel Nielsen
Ledelsesrepræsentant

Anne Hvass
Ledelsesrepræsentant

Thomas Krøger
Ledelsesrepræsentant

Winnie Fricke
Medarbejderrepræsentant

Sandra WInd Hansen

Medarbejderrepræsentant

Anne Geert Olsen
Medarbejderrepræsentant

David Cifti Bentzen

Elevrepræsentant

Emil Stjer Fermi-Erichsen

Elevrepræsentant

Jonathan Bugge Mellemgaard

Elevrepræsentant

Principper

Skolebestyrelsen har vedtaget en række principper for Måløvhøj Skole.

Du finder dem her: Principper for Måløvhøj Skole

Referater

Her finder du de seneste referater fra skolebestyrelsesmøderne. Har du brug for at se yderligere referater, er du velkommen til at kontakte skolens kontor.

Skoleåret 2023/2024

Du finder referaterne for møderne vedr. skoleåret 2023/2024

Skoleåret 2022/2023

Du finder referaterne for møderne vedr. skoleåret 2022/2023

Skoleåret 2021/2022

Du finder referaterne for møderne vedr. skoleåret 2021/2022

Skoleåret 2020/2021

Du finder referaterne for møderne vedr. skoleåret 2020/2021

Skoleåret 2019/2020

Du finder referaterne for møderne vedr. skoleåret 2019/2020 

 

 

 

Møder og aktiviteter

Skolebestyrelsens møder

 

 

Skolebestyrelsen har et årshjul, som de arbejder ud fra

Årshjul skolebestyrelsen

 

Årsberetning

Årsberetning 2022/2023

Fra skoleårets start til og med december havde Måløvhøj skole delt skoleleder med Hedegårdsskolen i Henrik Rømer Nielsen. I bestyrelsen fyldte ansættelsesprocessen i forhold til en ny skoleleder en del, og flere forældrerepræsentanter deltog i samtalerne med kandidaterne til distriktsskoleleder stillingen på Måløvhøj skole. En proces hvor både skolechef, politikere, lærere, pædagoger og forældre i fællesskab arbejder for at finde den rette leder til skolen.

Januar 2023 tiltrådte Mikkel Nielsen. Skolebestyrelsen ønskede at give ham plads til at finde sig på plads i sin nye stilling og valgte derfor at lade foråret være relativt stille i forhold til at igangsætte aktiviteter.
I starten af efteråret 2022 var høringen omkring de kommunale besparelser også i centrum, og vi udarbejdede på baggrund af det fremsendte sparekatalog vores perspektiv på besparelserne til det politiske niveau.

Når vi laver disse høringssvar, sker det i samarbejde med skolens personale og skolens ledelse, så Måløvhøj Skole kan fremstå med en samlet stemme.
Den kommunale børne/unge politik var også i høring i, hvor vi udarbejdede et høringssvar til denne.

Økonomien blev også et fokuspunkt i dette skoleår, og i januar 2023 blev bestyrelsen orienteret om omfanget af den økonomiske ubalance, og den genopretningsplan der skulle sættes i værk for at kunne få skolens samlede økonomi tilbage på ret kurs.

Ligeledes blev der indkaldt til møde med skoleleder og centerchef, hvor kontaktforældrene på skolen blev informeret. Det har desværre været en proces med både fratrædelser og omplaceringer, og dermed har det naturligvis præget dialogen i bestyrelsen også. 
Efter at de nye principper for klassedannelse på 7 årgang blev vedtaget i februar 2022, var 7 kl. i dette skoleår den første efter det nye princip. En proces vi i bestyrelsen følger tæt, og får tilbagemeldinger på fra de pædagogiske ledere. Efter der ikke længere opereres med linjer, foregår klassedannelsen af de nye 7. klasser alene på baggrund af de faglige overvejelser samt relationelle hensyn. Det har givet skolen flere frihedsgrader i forhold til at prioritere relationer mellem elever i klassedannelsen og dermed burde det give mere velfungerende klasser. Umiddelbart viser de første tilbagemeldinger at det faktisk er lykkedes i højere grad end tidligere, at få dannet gode klasser, hvor eleverne trives bedre. 

Vi har genbesøgt princippet for brug af mobil telefon i skoletiden, og revideret dette. Der er kommet flere tilføjelser til princippet, der bl.a. inddrager forældrene i forhold til at tale med deres børn om brugen af mobil. Generelt har denne drøftelse fyldt en del i skolebestyrelsen, da vi ønsker at understøtte udviklingen af gode fællesskaber i skoletiden og have fokus på den trivsel der kommer af, at lave ting sammen uden at inkludere mobilen. Vi kommer til at arbejde mere med principper for brug af mobiltelefoner, også i skoleåret 2023/2024, og vil her også have en dialog med nogle af de andre skoler i kommunen, for at høre deres tilgang til ovenstående. Der er forskellige modeller i brug på kommunes skoler, heraf har flere 100 % mobilfri skole, hvilket følger den nationale trend på området. Hvorvidt vi følger i det fodspor vil det kommende skoleår vise.

I skoleåret 2022/23 begyndte arbejdet med ”Meddelelsesbogen”, som er det nye værktøj der erstatter Elevplaner og blandt andet bruges ved Skole-Hjem-samtalerne. Ideen er, at der skal være mere ”kvalitet” end ”kvantitet” i indholdet, så det begrænses til kun at være de større fag, som skal bruge det. Endvidere er det ønsket, at der skal være fokus på ikke at "pålægge" eleverne noget de skal gøre for at forbedre deres situation, fordi det kan fylde ret meget, hvis man i forvejen er presset i skolen. Skolebestyrelsen har givet input til hvad vi syntes er vigtigt at opnå med Meddelelsesbogen, ligesom vi også løbende følger op på hvordan arbejdet skrider frem. Det er planen at Meddelelsesbogen skal tages i brug til Skole/Hjem-samtalerne i foråret 2024.

Skolebestyrelsen har i årets løb modtaget flere henvendelser omkring forskellene i de lejrskoler, som eleverne på 8. årgang bliver sendt afsted på. Nogen kommer til udlandet, mens andre må ”nøjes” med at være i Danmark. Skolen har forklaret hvordan nogle elever kan komme på ture til udlandet vha. EU/Erasmus midler men at det kræver at der opbygges kontakter med udvekslingsskoler, hvilket ikke er sådan lige til at få flere af. Så indtil videre må vi nøjes med at glæde os over at nogle elever får mulighed for udlandsrejser.
Skolebestyrelsen har med interesse fulgt med i kommunens behovs- og kapacitetsanalyse indenfor skoleområdet. Den viser nemlig, at frem mod skoleåret 2032/33 kommer der 820 flere elever på Måløvhøj Skole! Bag de voldsomme tal gemmer sig, at Måløvhøj skoles skoledistrikt også dækker den nye bydel Kildedal. Udviklingen i denne prognose og det, den vil afstedkomme vil vi følge i de kommende år.

Mia Knudsen, formand
 

Forretningsorden

Forretningsorden for skolebestyrelsen på Måløvhøj Skole

Sammensætning, valg og konstituering

§ 1    
 
Stk. 1    Skolebestyrelsen sammensættes, vælges og konstitueres som det er beskrevet i ”Vedtægt for styrelsen af Ballerup Kommunes skoler” § 2 samt bilag 8.

Stk. 2    Der vælges blandt forældrene ligeledes en næstformand, der varetager formandsfunktionen i formandens forfald.

Stk. 3    Skolebestyrelsen har vedtaget, at der foretages forskudte valg jf. styrelsesvedtægtens bilag 8.

    Mødevirksomhed og beslutninger

§ 2    

stk. 1     Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Skolebestyrelsen kan dog indbyde andre til at deltage i dens møder, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

stk. 2    Bestyrelsens forhandlinger er fortrolige og medlemmerne må således ikke referere andre medlemmers standpunkter eller stillingtagen. Egne standpunkter samt afstemningsresultater kan meddeles. Personsager må betragtes som fortrolige forhold.

§ 3

stk. 1     Skolebestyrelsen afholder som udgangspunkt ét møde om måneden. Undtaget herfra er juli måned. 

stk. 2    Formanden bestemmer tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne til møde med mindst 14 dages varsel samt fastsætter dagsorden. Møderne afholdes som udgangspunkt på skift på skolens forskellige matrikler. Hele møder eller enkelte punkter kan foregå virtuelt.

stk. 3     Ethvert medlem kan begære en sag taget op til drøftelse, når der skriftligt fremsættes begæring herom. Formanden prioriterer i punkterne og kan derfor, såfremt et punkt ikke kan behandles ordentligt indenfor den til mødet fastsatte tid, udsætte dette til næste ordinære

              møde.

stk. 4    Dagsordenen med bilag udsendes til mødedeltagerne senest 5 arbejdsdage forud for det pågældende skolebestyrelsesmøde. 

stk. 5     I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel end 14 dage. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

§ 4

stk.1     Formanden leder mødet og afgør, når en sag skal anses for at være uddebatteret samt formulerer bestyrelsens beslutninger eller de punkter, hvorom der skal stemmes. Formanden drager omsorg for, at beslutningerne indføres i referatet. Enkelte medlemmer har ret til at få                 mindretalsudtalelser tilføjet referatet.

stk. 2     Referatet godkendes ved mødets afslutning og offentliggøres på skolens hjemmeside senest 3 arbejdsdage efter mødets afholdelse.

Stk 3    Skolebestyrelsens sekretærfunktion varetages af skolens ledelse.

§ 5

stk. 1.     Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

stk 2.     Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de personligt er til stede under disse. Skriftlig afstemning kan begæres af ethvert medlem.

stk. 3    Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

stk. 4     Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger i samarbejde med distriktsskolelederen. Formanden er endvidere bemyndiget til at ekspedere presserende sager, som derefter fremlægges i det førstkommende møde i skolebestyrelsen.

stk.5     Forfald anmeldes til distriktsskolelederen og formanden. Suppleant indkaldes når et andet medlem udtræder.

Revideret og vedtaget af skolebestyrelsen d. 19. september 2023