Referater fra skoleåret 2023/2024

August 2023

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole

Mandag d. 21.august 2023 kl. 19.00 – 21.00

Måløv – Personalerummet

Mødeleder: Mia Knudsen

Referent: Mikkel Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden 19.00 – 19.05

a. Dagsorden godkendt

2. Registrering af mødedeltagere 19.05 – 19.10

Til stede:

Afbud: Anna Taghizadeh, Rasmus, Tina, Trine, Ida

2. Nyt fra elevrådet – 19.10 – 19.15

a. Møde afholdt dd. i elevrådet på afd. Måløv. Jonathan er formand,

en dreng fra 9.kl. deltager fremover på SB.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a. Præsentation af Natasha (ny administrativ leder) og Sabrina (ny

pædagogisk leder for mellemtrinnet afd. Måløv)

a. Begge præsenterede sig

b. Præsentation af Martin (nyt eksternt medlem af bestyrelsen)

a. Martin fra Next præsenterede sig og derefter præsenterede alle sig

for hinanden.

b. Martin præsenterede Next som organisation, herunder også hvad

Next er i Ballerup.

c. Internationale lejrskoler v. Birgitte Hahn (Hvorfor har vi internationale

lejrskoler? hvordan har vi internationale lejrskoler? hvad er

perspektiverne fremadrettet?)

a. Birgitte præsenterede historikken bag de internationale lejrskoler,

samt om formålet med at vi har internationale lejrskoler. De

internationale lejrskoler er suppleret af et andet internationalt

projekt.

b. Elever/klasser der ikke kommer på international lejrskole, kommer

på en traditionel lejrskole i Danmark. Derudover kan man søge om,

at deltage i det andet internationale projekt. Der mangler

ressourcer til at sende de resterende klasser til udlandet.

c. Skolen overvejer hvordan man kan gøre lodtrækningen til

internationale lejrskoler mere transparent.

d. Elevrepræsentation v. forældre

a. På Måløv er der kontinuerligt arbejdet for at få flere med. Nu er der

to, og vi afsøger om Østerhøj har valgt en.

En repræsentant fra SB vil komme forbi et elevrådsmøde på hver

matrikel, og præsentere SB, og hvorfor det er relevant at deltage.

Forslag om at der er kebab/mad til møderne. Dette vil trække

eleverne.

Det foreslås at vi laver en lille film/præsentation af hvad SB er, og

hvorfor det er relevant for elever at deltage.

e. Vikardækning v. skolen (gennemgang af principper og praksis vedr.

vikardækning)

a. Mikkel gennemgik de typiske situationer hvor der er vikar, og

hvordan det håndteres.

Der var herefter en drøftelse af de uhensigtsmæssigheder, vikarer,

og især når der ikke ligger materiale, medfører.

Der ønskes en mere fast form, som vikarer kan trække på, og der

ønskes at skolen arbejder videre med introduktion af portaler til

vikarer.

En anden ide kunne være, at rokere med lærere ved

længerevarende fravær især i de ældste klasser, så yngre elever

får vikar, og ikke de ældste.

5. Orienteringspunkter

a. Økonomi (v. Mikkel)

Kort gennemgang af hvordan økonomien ser ud i talende stund. Vi ligger

en smule bedre end handleplanen.

b. Skolebestyrelsesmøder skoleåret 23/24 (v. Mia)

a. Der er udsendt kalender for møder for kommende år. Mikkel

sender til Jonathan, der sender til de andre elevrepræsentanter.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

a. St. bededag bliver elevfridagen lagt 6.juni 2025.

b. 0.klasse bliver til børnehaveklasse fra august 2025.

c. Uge 31/32 har været god for mange, og mindre god for dem der

sidder i mange udvalg. Der er ansat 2 personer på afd. Østerhøj.

d. Bjarke deltager i workshop om udviklingsplan for idrætsparken.

e. Forældre beder om datoer for ansættelsessamtaler samt

tilknytning til ansættelsesudvalg ca. 14 dage før.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 – 21.00

Der er kommet endnu en elevrepræsentant i skolebestyrelsen.

Vi har fået Martin Kramer-Jørgensen, rektor og uddannelseschef for Next

i Ballerup, som medlem af skolebestyrelsen i dette skoleår.

Måløvhøj er i gang med at udvikle konceptet om internationale lejrskoler,

sådan at flere kan deltage.

Godkendelse af referat.

Fremtidige punkter: Dialogisk feedback, Mellemformer

September 2023

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole tirsdag d. 19. september 2023 kl. 19.00 – 21.00

Østerhøj – Personalerummet

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 19.00 – 19.05

2. Registrering af mødedeltagere 19.05 – 19.10
    
Til stede: Bjarke Felding, Mia Knudsen, Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Sandra Winther Hansen, Anne Geert Olsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Jonathan Bugge Mellemgaard, Winnie Lykke Fricke, Ida Kristine Illemann Ottosen, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stumpe, Thomas Hottenroth Krøger, Mikkel Nielsen, Anna Taghizadeh,

Afbud: Martin (Next), Iben Toudal Madsen, 

3. Nyt fra elevrådet – 19.10 – 19.15

Elevrådet fra Måløv: Laver rundboldturnering på fredag.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Forretningsorden for skolebestyrelsen revideret d.d. Denne ligger på skolens hjemmeside (følg link)

b.    Princip for lejrskoler og skolerejser revideres (senest revideret d.
22. februar 2017) Princippet er revideret og omhandler nu alene lejrskoler.

5. Orienteringspunkter

a.    Meddelelser

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

•    Kommunalbestyrelsen er lige nu optaget af de igangværende budgetforhandlinger og behandler de indkomne høringssvar.
•    Personalet er bl.a. optagede af den første udvikling af den nye meddelelsesbog og nye rammer omkring gårdvagterne på Måløv.
•    Processen sidste år kan stadig mærkes, men vi er kommet godt ind i det nye skoleår.

•    I BFO er der skudt et større kompetenceløft i gang, som bliver præsenteret på næste skolebestyrelsesmøde.
•    Selv om der er længe til maj, hvor de nye børn starter, er arbejdet med at skabe god brobygning til børnehusene allerede sat i gang.
•    Skolen: I kommunen er der fortsat fokus på at opdatere belysningen på skolerne. Det kommer til at foregå løbende i den kommende tid.
•    Forældrene har været deltagende på forældremøderne på alle årgange, og det har virket rigtig fint, og noget der kan blive en fast tilbagevendende ting kommende år.
•    Måløv Idrætspark – Der er sat et stort udviklingsprojekt i gang, hvor skolen er repræsenteret ved ledelsen og bestyrelsen. Her er der også fokus på, at skabe gode muligheder for samarbejde mellem idrætsforeningerne og skolen. 

7. Godkendelse af referat. 20.55 – 21.00

Oktober 2023

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole

 

Onsdag d. 11.oktober 2023 kl. 19.00 – 21.00

Formøde forældrerepræsentanter kl. 18-19 inkl. mad.

 

Måløv – Personalerummet

 

Mødeleder: Mia Knudsen

Referent: Anna Taghizadeh

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

2. Registrering af mødedeltagere

   

Til stede: Iben Toudal Madsen, Mia Knudsen, Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Sandra Winther Hansen, Anne Geert Olsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Jonathan Bugge Mellemgaard, David Ciftci Bentzen, Winnie Lykke Fricke, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stumpe, Thomas Hottenroth Krøger, Mikkel Nielsen, Anna Taghizadeh,

 

Afbud: Bjarke Felding

 

3. Nyt fra elevrådet

 

Velkommen til David, der er ny elevrepræsentant i skolebestyrelsen.

 

Måløv er der blevet afholdt rundboldturnering med stor succes.

8. årgang har spurgt ind til, hvorfor der er forskel på lejrskoler længde, alt efter om man skal til udlandet eller i Danmark. Det skyldes, at det er to forskellige koncepter.

 

Østerhøj – Har sat gang i en Podcast-quiz for udskolingen, hvor alle klasser dyster om en plads i finalen, der afholdes til foråret. De fortsætter også deres ugentlige podcast – næste tema bliver fokus på 6. klasserne, der får indblik i, hvordan det er, at starte op i 7. klasse.

 

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

 

  1. Orientering om kompetenceudviklingsprojekt i BFO v.Thomas

Alle medarbejdere i BFO-en vil i løbet af året arbejde med udvikling inden for tre forskellige områder.

  • Kultur, der binder sammen
  • Krop, sundhed og bevægelse
  • Digital dannelse

Ønsket er både at opnå nye kompetencer og skabe samarbejde på tværs af de tre afdelinger i BFO’en.

 

  1. Princip for kontaktforældre

På baggrund af drøftelsen udarbejdes et oplæg til nyt princip, der fremlægges til godkendelse på næste møde.

 

  1. Princip for arbejdets fordeling blandt det pædagogiske personale

Princippet tilrettes sprogligt, men ændres ikke i det væsentlige.

 

Begge principper findes lægges i den endelige udformning op på skolens hjemmeside via ovenstående links.

 

5. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse

              

Personalet:

I den kommende tid igangsættes Social Kapital-måling og APV på skolen.

Der har været besøg fra Arbejdstilsynet på afd. Måløv. Der ikke havde væsentlige bemærkninger til skolen.

Samme dag, var Borgmesteren også på besøg for at hilse på elever og personale.

Begge besøg faldt sammen med lærerens dag, der på skolen blev fejret med anerkendende godter til alle voksne.

Forældre:

Der er forskellige erfaringer med skole/hjem-samtalerne.

Der er stor velvillige fra skolebestyrelsen til at støtte op om initiativer for nye måder at afvikle skole/hjemsamtalerne på.

Der er også stor interesse i for at få mere viden om uddannelsesvejledning på et kommende møde.

 

 

6. Highlights fra skolebestyrelsesmødet

 

  • På begge matrikler er der mange gode initiativer fra eleverådene
  • I BFO’en er der sat gang i et spændende kompetenceudviklingsprojekt.
  • Skolebestyrelsen har stor interesse i at følge med i udvikling og fornyelse af skole/hjem-samtaler.

 

Godkendelse af referat.

 

               Godkendt.

November 2023

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole Torsdag d. 16.november 2023 kl. 19.00 – 21.00
Formøde forældrerepræsentanter kl. 18-19 inkl. mad.

Østerhøj – Personalerummet

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden

2. Registrering af mødedeltagere
    
Til stede: Iben Toudal Madsen, Mia Knudsen, Morten Leth Kølby, Sandra Wind Hansen, Anne Geert Olsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Winnie Lykke Fricke, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stumpe,  Mikkel Nielsen, Anna Taghizadeh, Martin Kramer-Jørgensen

Afbud: Bjarke Felding, Jonathan Bugge Mellemgaard, Trine Kjeldgaard Møller, David Ciftci Bentzen, Emil Stjer Fermi-Erichsen, Thomas Hottenroth Krøger,

3. Nyt fra elevrådet 

Elevrådet på Måløv har igangsat en konkurrence – ”Den flotteste juledør”.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Høring ferieåret 25/26
Der er udsendt en kalender for 2025/2026. I høres i, hvordan I synes feriedagene ligger på året. (bilag vedsendt) – taget til efterretning.

b.    Princip for kontaktforældre  
Genbesøges kort – Det reviderede princip lægges ud på hjemmesiden.

c.    Status på sammenlægning af 7.kl.
Hvordan er processen blevet oplevet fra hhv. lærere, elevers og ledelsens synspunkt?
Overordnet set har der været meget få henvendelser i forbindelse med nye klassedannelser. Der er dannet nogle gode klasser. 
Fra kontaktforældrene er der opmærksomhed på, at det kan være svært at skifte matrikel og ikke lige vide, hvor alting er – helt lavpraktisk.

d.    Økonomi 
Skolen giver en overordnet indblik i, hvor skolens økonomi står, i forhold til vores handleplan. Vi ligger i skrivende stund pænt, i forhold til den handleplan vi skal følge. 

e.    Tilbagemelding fra kontaktforældremøde
Der var et pænt fremmøde, særligt fra de små klasser.
Der blev drøftet flere emner – Mobiltelefoner, lejrskoler/udlandsrejser, klassedannelse på 7. årgang, ny distriktsskoleleder.
Der var også gode drøftelser med erfaringer på tværs af kontaktforældrene.

f.    Orientering om karakter fra sommerens prøver. Statistik er vedlagt som bilag, og kan hentes HER.

5. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 

•    Personalet på Måløv oplever, at der er en tendens til, at elever i stigende grad har fravær, der ikke skyldes sygdom. Det er bekymrende og påvirker fællesskabet i skolen.
•    Der har d.d. været afholdt indskrivningsmøde for de kommende 0. klasses elever.

6. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 

•    Skolebestyrelsen har afholdt et velbesøgt møde med kontaktforældrene.
•    Vi har revideret princippet for kontaktforældre.
•    Der har været en god proces med dannelse af nye 7. klasser.

Godkendelse af referat.