Referater fra skoleåret 2023/2024

August 2023

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole

Mandag d. 21.august 2023 kl. 19.00 – 21.00

Måløv – Personalerummet

Mødeleder: Mia Knudsen

Referent: Mikkel Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden 19.00 – 19.05

a. Dagsorden godkendt

2. Registrering af mødedeltagere 19.05 – 19.10

Til stede:

Afbud: Anna Taghizadeh, Rasmus, Tina, Trine, Ida

2. Nyt fra elevrådet – 19.10 – 19.15

a. Møde afholdt dd. i elevrådet på afd. Måløv. Jonathan er formand,

en dreng fra 9.kl. deltager fremover på SB.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a. Præsentation af Natasha (ny administrativ leder) og Sabrina (ny

pædagogisk leder for mellemtrinnet afd. Måløv)

a. Begge præsenterede sig

b. Præsentation af Martin (nyt eksternt medlem af bestyrelsen)

a. Martin fra Next præsenterede sig og derefter præsenterede alle sig

for hinanden.

b. Martin præsenterede Next som organisation, herunder også hvad

Next er i Ballerup.

c. Internationale lejrskoler v. Birgitte Hahn (Hvorfor har vi internationale

lejrskoler? hvordan har vi internationale lejrskoler? hvad er

perspektiverne fremadrettet?)

a. Birgitte præsenterede historikken bag de internationale lejrskoler,

samt om formålet med at vi har internationale lejrskoler. De

internationale lejrskoler er suppleret af et andet internationalt

projekt.

b. Elever/klasser der ikke kommer på international lejrskole, kommer

på en traditionel lejrskole i Danmark. Derudover kan man søge om,

at deltage i det andet internationale projekt. Der mangler

ressourcer til at sende de resterende klasser til udlandet.

c. Skolen overvejer hvordan man kan gøre lodtrækningen til

internationale lejrskoler mere transparent.

d. Elevrepræsentation v. forældre

a. På Måløv er der kontinuerligt arbejdet for at få flere med. Nu er der

to, og vi afsøger om Østerhøj har valgt en.

En repræsentant fra SB vil komme forbi et elevrådsmøde på hver

matrikel, og præsentere SB, og hvorfor det er relevant at deltage.

Forslag om at der er kebab/mad til møderne. Dette vil trække

eleverne.

Det foreslås at vi laver en lille film/præsentation af hvad SB er, og

hvorfor det er relevant for elever at deltage.

e. Vikardækning v. skolen (gennemgang af principper og praksis vedr.

vikardækning)

a. Mikkel gennemgik de typiske situationer hvor der er vikar, og

hvordan det håndteres.

Der var herefter en drøftelse af de uhensigtsmæssigheder, vikarer,

og især når der ikke ligger materiale, medfører.

Der ønskes en mere fast form, som vikarer kan trække på, og der

ønskes at skolen arbejder videre med introduktion af portaler til

vikarer.

En anden ide kunne være, at rokere med lærere ved

længerevarende fravær især i de ældste klasser, så yngre elever

får vikar, og ikke de ældste.

5. Orienteringspunkter

a. Økonomi (v. Mikkel)

Kort gennemgang af hvordan økonomien ser ud i talende stund. Vi ligger

en smule bedre end handleplanen.

b. Skolebestyrelsesmøder skoleåret 23/24 (v. Mia)

a. Der er udsendt kalender for møder for kommende år. Mikkel

sender til Jonathan, der sender til de andre elevrepræsentanter.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

a. St. bededag bliver elevfridagen lagt 6.juni 2025.

b. 0.klasse bliver til børnehaveklasse fra august 2025.

c. Uge 31/32 har været god for mange, og mindre god for dem der

sidder i mange udvalg. Der er ansat 2 personer på afd. Østerhøj.

d. Bjarke deltager i workshop om udviklingsplan for idrætsparken.

e. Forældre beder om datoer for ansættelsessamtaler samt

tilknytning til ansættelsesudvalg ca. 14 dage før.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 – 21.00

Der er kommet endnu en elevrepræsentant i skolebestyrelsen.

Vi har fået Martin Kramer-Jørgensen, rektor og uddannelseschef for Next

i Ballerup, som medlem af skolebestyrelsen i dette skoleår.

Måløvhøj er i gang med at udvikle konceptet om internationale lejrskoler,

sådan at flere kan deltage.

Godkendelse af referat.

Fremtidige punkter: Dialogisk feedback, Mellemformer

September 2023

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole tirsdag d. 19. september 2023 kl. 19.00 – 21.00

Østerhøj – Personalerummet

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 19.00 – 19.05

2. Registrering af mødedeltagere 19.05 – 19.10
    
Til stede: Bjarke Felding, Mia Knudsen, Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Sandra Winther Hansen, Anne Geert Olsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Jonathan Bugge Mellemgaard, Winnie Lykke Fricke, Ida Kristine Illemann Ottosen, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stumpe, Thomas Hottenroth Krøger, Mikkel Nielsen, Anna Taghizadeh,

Afbud: Martin (Next), Iben Toudal Madsen, 

3. Nyt fra elevrådet – 19.10 – 19.15

Elevrådet fra Måløv: Laver rundboldturnering på fredag.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Forretningsorden for skolebestyrelsen revideret d.d. Denne ligger på skolens hjemmeside (følg link)

b.    Princip for lejrskoler og skolerejser revideres (senest revideret d.
22. februar 2017) Princippet er revideret og omhandler nu alene lejrskoler.

5. Orienteringspunkter

a.    Meddelelser

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

•    Kommunalbestyrelsen er lige nu optaget af de igangværende budgetforhandlinger og behandler de indkomne høringssvar.
•    Personalet er bl.a. optagede af den første udvikling af den nye meddelelsesbog og nye rammer omkring gårdvagterne på Måløv.
•    Processen sidste år kan stadig mærkes, men vi er kommet godt ind i det nye skoleår.

•    I BFO er der skudt et større kompetenceløft i gang, som bliver præsenteret på næste skolebestyrelsesmøde.
•    Selv om der er længe til maj, hvor de nye børn starter, er arbejdet med at skabe god brobygning til børnehusene allerede sat i gang.
•    Skolen: I kommunen er der fortsat fokus på at opdatere belysningen på skolerne. Det kommer til at foregå løbende i den kommende tid.
•    Forældrene har været deltagende på forældremøderne på alle årgange, og det har virket rigtig fint, og noget der kan blive en fast tilbagevendende ting kommende år.
•    Måløv Idrætspark – Der er sat et stort udviklingsprojekt i gang, hvor skolen er repræsenteret ved ledelsen og bestyrelsen. Her er der også fokus på, at skabe gode muligheder for samarbejde mellem idrætsforeningerne og skolen. 

7. Godkendelse af referat. 20.55 – 21.00

Oktober 2023

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole

 

Onsdag d. 11.oktober 2023 kl. 19.00 – 21.00

Formøde forældrerepræsentanter kl. 18-19 inkl. mad.

 

Måløv – Personalerummet

 

Mødeleder: Mia Knudsen

Referent: Anna Taghizadeh

 

1. Godkendelse af dagsorden

 

2. Registrering af mødedeltagere

   

Til stede: Iben Toudal Madsen, Mia Knudsen, Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Sandra Winther Hansen, Anne Geert Olsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Jonathan Bugge Mellemgaard, David Ciftci Bentzen, Winnie Lykke Fricke, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stumpe, Thomas Hottenroth Krøger, Mikkel Nielsen, Anna Taghizadeh,

 

Afbud: Bjarke Felding

 

3. Nyt fra elevrådet

 

Velkommen til David, der er ny elevrepræsentant i skolebestyrelsen.

 

Måløv er der blevet afholdt rundboldturnering med stor succes.

8. årgang har spurgt ind til, hvorfor der er forskel på lejrskoler længde, alt efter om man skal til udlandet eller i Danmark. Det skyldes, at det er to forskellige koncepter.

 

Østerhøj – Har sat gang i en Podcast-quiz for udskolingen, hvor alle klasser dyster om en plads i finalen, der afholdes til foråret. De fortsætter også deres ugentlige podcast – næste tema bliver fokus på 6. klasserne, der får indblik i, hvordan det er, at starte op i 7. klasse.

 

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

 

  1. Orientering om kompetenceudviklingsprojekt i BFO v.Thomas

Alle medarbejdere i BFO-en vil i løbet af året arbejde med udvikling inden for tre forskellige områder.

  • Kultur, der binder sammen
  • Krop, sundhed og bevægelse
  • Digital dannelse

Ønsket er både at opnå nye kompetencer og skabe samarbejde på tværs af de tre afdelinger i BFO’en.

 

  1. Princip for kontaktforældre

På baggrund af drøftelsen udarbejdes et oplæg til nyt princip, der fremlægges til godkendelse på næste møde.

 

  1. Princip for arbejdets fordeling blandt det pædagogiske personale

Princippet tilrettes sprogligt, men ændres ikke i det væsentlige.

 

Begge principper findes lægges i den endelige udformning op på skolens hjemmeside via ovenstående links.

 

5. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse

              

Personalet:

I den kommende tid igangsættes Social Kapital-måling og APV på skolen.

Der har været besøg fra Arbejdstilsynet på afd. Måløv. Der ikke havde væsentlige bemærkninger til skolen.

Samme dag, var Borgmesteren også på besøg for at hilse på elever og personale.

Begge besøg faldt sammen med lærerens dag, der på skolen blev fejret med anerkendende godter til alle voksne.

Forældre:

Der er forskellige erfaringer med skole/hjem-samtalerne.

Der er stor velvillige fra skolebestyrelsen til at støtte op om initiativer for nye måder at afvikle skole/hjemsamtalerne på.

Der er også stor interesse i for at få mere viden om uddannelsesvejledning på et kommende møde.

 

 

6. Highlights fra skolebestyrelsesmødet

 

  • På begge matrikler er der mange gode initiativer fra eleverådene
  • I BFO’en er der sat gang i et spændende kompetenceudviklingsprojekt.
  • Skolebestyrelsen har stor interesse i at følge med i udvikling og fornyelse af skole/hjem-samtaler.

 

Godkendelse af referat.

 

               Godkendt.

November 2023

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole Torsdag d. 16.november 2023 kl. 19.00 – 21.00
Formøde forældrerepræsentanter kl. 18-19 inkl. mad.

Østerhøj – Personalerummet

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden

2. Registrering af mødedeltagere
    
Til stede: Iben Toudal Madsen, Mia Knudsen, Morten Leth Kølby, Sandra Wind Hansen, Anne Geert Olsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Winnie Lykke Fricke, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stumpe,  Mikkel Nielsen, Anna Taghizadeh, Martin Kramer-Jørgensen

Afbud: Bjarke Felding, Jonathan Bugge Mellemgaard, Trine Kjeldgaard Møller, David Ciftci Bentzen, Emil Stjer Fermi-Erichsen, Thomas Hottenroth Krøger,

3. Nyt fra elevrådet 

Elevrådet på Måløv har igangsat en konkurrence – ”Den flotteste juledør”.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Høring ferieåret 25/26
Der er udsendt en kalender for 2025/2026. I høres i, hvordan I synes feriedagene ligger på året. (bilag vedsendt) – taget til efterretning.

b.    Princip for kontaktforældre  
Genbesøges kort – Det reviderede princip lægges ud på hjemmesiden.

c.    Status på sammenlægning af 7.kl.
Hvordan er processen blevet oplevet fra hhv. lærere, elevers og ledelsens synspunkt?
Overordnet set har der været meget få henvendelser i forbindelse med nye klassedannelser. Der er dannet nogle gode klasser. 
Fra kontaktforældrene er der opmærksomhed på, at det kan være svært at skifte matrikel og ikke lige vide, hvor alting er – helt lavpraktisk.

d.    Økonomi 
Skolen giver en overordnet indblik i, hvor skolens økonomi står, i forhold til vores handleplan. Vi ligger i skrivende stund pænt, i forhold til den handleplan vi skal følge. 

e.    Tilbagemelding fra kontaktforældremøde
Der var et pænt fremmøde, særligt fra de små klasser.
Der blev drøftet flere emner – Mobiltelefoner, lejrskoler/udlandsrejser, klassedannelse på 7. årgang, ny distriktsskoleleder.
Der var også gode drøftelser med erfaringer på tværs af kontaktforældrene.

f.    Orientering om karakter fra sommerens prøver. Statistik er vedlagt som bilag, og kan hentes HER.

5. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 

•    Personalet på Måløv oplever, at der er en tendens til, at elever i stigende grad har fravær, der ikke skyldes sygdom. Det er bekymrende og påvirker fællesskabet i skolen.
•    Der har d.d. været afholdt indskrivningsmøde for de kommende 0. klasses elever.

6. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 

•    Skolebestyrelsen har afholdt et velbesøgt møde med kontaktforældrene.
•    Vi har revideret princippet for kontaktforældre.
•    Der har været en god proces med dannelse af nye 7. klasser.

Godkendelse af referat.
 

December 2023

Referat fra skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole mandag d. 11. december 2023 kl. 19.00 – 21.00
Formøde forældrerepræsentanter kl. 18.00-18.30.
Fælles spisning (smørrebrød) 18.30-19.00.

Måløv – Personalerummet

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden
•    Godkendt

2. Registrering af mødedeltagere

Til stede: Bjarke Felding, Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Anne Geert Olsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Jonathan Bugge Mellemgaard, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stumpe, Thomas Hottenroth Krøger, Mikkel Nielsen, Anna Taghizadeh,

Afbud: David Ciftci Bentzen, Emil Stjer Fermi-Erichsen, Joan Bruus Varming, Iben Toudal Madsen, Mia Knudsen, Sandra Wind Hansen, Winnie Lykke Fricke,

3. Nyt fra elevrådet 

Måløv – har kåret vinder af juledørskonkurrence i udskolingen. Efter jul afholdes en historieskrivningskonkurrence.
Østerhøj – Det lille elevråd kårer vinder af juledøre på mandag i indskolingen og på mellemtrinnet.
Efter jul bliver der sat gang i et projekt til forskønnelse af udeområdet v. udskolingen.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Princip for mobiler mm. revideres v. Mia
Skolebestyrelsesmedlem fra Baltorpskolen kommer og fortæller om erfaringer med mobilfri skole, som de har kørt i ca. ½ år nu.
Bilag vedr. nuværende praksis på skolen medsendes.
Skolebestyrelsen arbejder hen mod, at Måløvhøj skole bliver en Mobilfriskole – og dermed skabe gode rammer om læringsfællesskabet og den pædagogiske praksis. Det kræver en længere proces for inddragelse og implementering. Der vil i den kommende tid blive tilrettelagt en procesplan, som præsenteres på et kommende skolebestyrelsesmøde.

b.    Trivselsundersøgelsen for elever v. Mikkel
Resultatet af den årlige trivselsundersøgelse blandt eleverne foreligger nu. Bilag med resultater fra trivselsundersøgelsen medsendes.

•    Udskudt til kommende møde.

c.    Skolemad v. Mia
Skolen har fået en henvendelse fra et firma vedr. at de tilbyder at levere skolemad til Måløvhøj Skole. Det er undersøgt med de skoler firmaet har angivet som samarbejdspartnere, og der medsendes et bilag med kommentarer fra de to skoler fra Ballerup Kommune det vedrører.

•    Skolebestyrelsen takker nej tak til tilbuddet.

d.    Social kapital for personalet v. Mikkel
Hvert andet år er der en måling af den sociale kapital på alle afdelinger og institutioner i Ballerup Kommune. I får på mødet, en kort orientering om resultatet af målingen, herunder en sammenligning med Ballerup Kommune og udviklingen siden 2021. 

•    Udskudt til kommende møde.

e.    Princip for klassedannelse i børnehaveklasse v. Thomas
Der ønskes en drøftelse af, hvad skolebestyrelsen lægger i følgende formulering: 
Matrikelfordeling - Ved fordelingen af elever på skolens to matrikler tilstræbes, at børnenes etablerede relationer fra daginstitutionerne tilgodeses. 
Det er ordet ”relationer”, som er en vigtig del af prioriteringen i matrikelfordelingen for kommende børnehaveklasser, der ønskes et par ord på. 
Princippet kan ses HER.
Skolebestyrelsen anser, at det er pædagogiske vurderinger, der ligger til grund for hvilke etablerede relationer der tilgodeses. Dette skal der være fokus på, når der gives forklaringer videre til forældrene. Det bærende er, at relationer er et vigtigt grundlag for at forme de nye klasser.

5. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 

•    Mia, Morten og Louise har været på seminar med Skole & Forældre.
•    Pædagogisk leder Anna Taghizadeh har opsagt sin stilling pr. 31. december og skal videre til nye udfordringer. 
•    Folketinget har vedtaget nye klasselofter – fra næste skoleår bliver loftet på 0. årgang sat ned fra 28 til 26 elever. Det kan få betydning for antallet af 0. klasser/børnehaveklasser fremover.

6. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 

•    Juletiden nærmer sig, og elevrådene fejrer det med julekonkurrencer.
•    Skolebestyrelsen fortsætter deres arbejde med revidering/justering af gældende principper.
•    Pædagogisk leder Anna Taghizadeh har opsagt sin stilling pr. 31. december og skal videre til nye udfordringer. 

De bedste ønsker til jer alle for det nye år og tak for samarbejdet gennem årene.

Godkendelse af referat.
 

Januar 2024

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole  onsdag d. 23.januar 2024 kl. 19.00 – 21.00
Formøde forældrerepræsentanter kl. 18.00-19.00

Østerhøj – Personalerummet

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anne Hvass

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Registrering af mødedeltagere
  
Til stede: Bjarke Felding, Morten Leth Kølby, Anne Geert Olsen, Jonathan Bugge Mellemgaard, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stumpe, Thomas Hottenroth Krøger, Mikkel Nielsen, Joan Bruus Varming, Iben Toudal Madsen, Mia Knudsen, Sandra Winther Hansen, Winnie Lykke Fricke, Anne Hvass, Martin Krammer Jørgensen

Afbud: Trine Kjeldgaard Møller, David Ciftci Bentzen, Emil Stjer Fermi-Erichsen, Tina Jeanette Strand Petersen

3. Nyt fra elevrådet 

Der afholdes høvdingeboldturnering på afd. MÅ 8. februar

Vision om at få etableret fælles samarbejde på tværs. Måske nedsætte en ”På-tværs”gruppe.

Der afholdes elevrådsmøde i morgen, onsdag, på afd. ØS

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Trivselsundersøgelsen for elever og resultater fra nationale overgangstest v. Mikkel
Resultatet af den årlige trivselsundersøgelse blandt eleverne, samt for de nationale overgangstest foreligger nu. 
Bilag med resultater fra begge medsendes.

Trivselsundersøgelse:
Generelt set faldet med 0.1 på landsplan, i Ballerup og Måløvhøj.
Generelt ligger vi i øvre middel

En opmærksomhed på, at spørgsmålet om ”støtte og inspiration” ligger med en høj procentdel i den lavere og i den middel ende.
Samt opmærksomhed på social trivsel, som ligger i den højere ende af skalaen.

Skal vi være mere ambitiøse: Vi kan altid blive dygtigere også ift bedre trivsel. 

Trivsel for os er meget vigtigt og er en indgang til motivation, faglighed, vores læringsmiljøer og generelt positive børne -ungefællesskaber.

Undersøgelsen viser noget, men ikke alt. Generelt kunne vi som skole godt tænke os noget mere kvalificeret. 

De nationale overgangstest:
Generelt ligger Måløvhøj skole rigtig pænt rent gennemsnitligt på årgangene, både set ift. tallene fra Ballerup og på landsplan.

Forældrene har modtaget link fra Rambøll om, at resultaterne nu ligger klar.

Der er et vigtigt tilbageløb fra os til kommunen/konsulenter ift., hvordan der skal meldes tilbage. 

Skolen har afventet et go fra Rambøll og hjernen og hjertet i forhold til, at resultater kan vises og sendes til forældre.

Fokus på den interne arbejdsgang i forhold til kommunikation og tilbagemelding til forældre. Opsamling på, at de udvalgte klasser har gennemført test.

b.    Social kapital for personalet v. Mikkel
Hvert 2. år er der en måling af den sociale kapital på alle afdelinger og institutioner i Ballerup Kommune. I får på mødet, en kort orientering om resultatet af målingen, herunder en sammenligning med Ballerup Kommune og udviklingen siden 2021. 

Overordnet set ligger vi på middel i social kapital. 

Ud fra målingerne er der processer, som leder ind i samtaler om resultaterne. Dette både i afdelingerne, i trivselsudvalget og i MED.
Der udvælges områder, fokuspunkter, som vi som skole arbejder videre med.

c.    Senere mødetider for de ældste elever v. Mikkel 
Alle skoler er blevet bedt om, at holde et oplæg om senere mødetider for de ældste elever. I er tidligere blevet spurgt om det var noget I ville arbejde videre med. Der var svaret fra skolebestyrelse og elevrådet nej. Børne- og Skoleudvalget mener dog ikke der sidst var tilstrækkelig fokus på forskning på området, ved seneste stillingtagen. Mikkel vil derfor gennemgå et oplæg, for på den baggrund at genoverveje beslutningen. 

Drøftelse om senere mødetider for de ældste skoleelever

Elevperspektiv: Bliver lektiebyrden større? Hvilke lektioner går man ind og skærer ned på.

Hvordan kan man tilrettelægge en skoledag, hvor eleverne møder ind senere? 

En diskussion omkring, hvordan de unge mennesker kommer tidligere i seng.

Foredrag om søvn

Hvilke timer skærer vi fra, og hvad tilbyder vi?

Kvaliteten i to-lærertimerne – deling af klasserne

Før det diskuteres i nedenstående fora, skal det afklares i forvaltningen.

Drøftelse om senere mødetider for de ældste skoleelever. Dette skal undersøges nærmere gennem en proces.
Mikkel går tilbage til forvaltningen og spørger nærmere ind ift lovgivning om lektioner og tid.
Undersøgelse blandt:
•    eleverne/elevrådet
•       Lærerne i udskolingen
•      Kig nærmere på de skoler, som allerede nu afprøver. Hvad er deres resultater og erfaringer?

Mia og Morten tager det med til Skoleforum

Punktet skal sættes på igen til et kommende møde.

5. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 

Skolekalender 25-26 har været til høring. Der kommer opfølgning på denne. 

Lærerne ØS:
Kiss and ride – et forslag til at tænke i en model, hvor man kan sige farvel til sine børn

På Østerhøj vil der de kommende måneder blive sat et særligt fokus på indeklimaet i indskolingen. Statens serum institut står for målingerne. Der kommer udmelding til forældre på aula i kommende uge.

På afdeling Måløv er der et fokus på social kapital, børns fravær (ekstraordinært fravær) og den generelle kommunikation og sprogbrug på skolen både blandt voksne og børn.

BFO
Kompetenceløftet er nu overstået. I marts vil der blive evalueret blandt personalet. 

6. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 

•    Mikkel gennemgik elevernes trivselsundersøgelse og personalets social kapital målinger. Målingen ligger i øvre middel og vi har en ambition om, at vi gerne vil ligge endnu bedre.

•    Nationale overgangstest
     I de klasser hvor testen er gennemført, foreligger der nu resultat på aula under widget ”Hjernen og hjertet”
     Skolen har fokus på den interne arbejdsgang i forhold til kommunikation og tilbagemelding til forældre. 

•    Drøftelse om senere mødetider for de ældste skoleelever.

Godkendelse af referat.
 

Februar 2024

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole onsdag d. 21.februar 2024 kl. 19.00 – 21.00
Formøde forældrerepræsentanter kl. 18.00-19.00

Måløv – Personalerummet

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anne Hvass

1. Godkendelse af dagsorden

2. Registrering af mødedeltagere
  
Til stede: 

Bjarke Felding, Iben Toudal Madsen, Mia Knudsen, , Sandra Wind-Hansen, Anne Geert Olsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Jonathan Bugge Mellemgaard, , Winnie Lykke Fricke, Ida Kristine Illemann Ottosen, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stumpe, Thomas Hottenroth Krøger, Mikkel Nielsen, Anne Hvass, Karsten Kriegel

Afbud: 
Trine Kjeldgaard Møller, David Ciftci Bentzen, Emil Stjer Fermi-Erichsen, Morten Leth Kølby, Martin Kramer-Jørgensen

3. Nyt fra elevrådet 

•    Afholdt høvdingboldturnering med stor succes 6.-9. klasse
•    Tanker om kommende periode ift. Næste møde er til marts – På dagsorden er der blandt andet evaluering af høvdingebold. 
•    Jonathan har taget op med elevrådet på MÅ at have møder på tværs af matriklerne. Der var ikke så stor interesse. De vil hellere bruge tiden på afd. MÅ og ØS. 
•    Kendskabet på tværs er ikke så stort. Hvis vi kender hinanden bedre er der større motivation for at lave mere.

Refleksioner/tanker:
En skole – et elevråd? 
2 til 3 fælles ting om året – få gode ting som omhandler fællesskab
Elevrådslærerne kan gå i samarbejde om de fælles aktiviteter

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Orientering om SB valg 2024 v. Mia (bilag udsendt)

-    Det er drøftet på formødet. Der skal vælges to til tre forældre som kan vælges ind.
-    Formanden genopstiller ikke
-    Valgprocessen: Der er nedsat en valgbestyrelse bestående af Karsten, Mikkel, Iben og Mia.
-    Skolens forældrene orienteres på fredag d. 23.2.24

b.    Procesplan for mobilfri skole v. Mikkel
På mødet i december, bad skolebestyrelsen om, at skolens ledelse udarbejdede et udkast til en procesplan for indførelse af mobiltelefonfri skole. Et udkast til en sådan procesplan er udarbejdet og vedlagt som bilag. Skolebestyrelsen skal kvalificere procesplanen, inden den kan vedtages endeligt. (bilag udsendt)

Generelt og beslutning

Generelt enighed om, at skolen skal være mobilfri. Processer og ejerskab er meget vigtig. 

Arbejdsgruppe bestående af både forældre, elever og personale nedsættes 

Mobilfri indfasning fra august 24 til januar 25

På næste Med-møde (medarbejdermøde med ledelse) sættes ovenstående på dagsordenen. 

Forældre orienteres hurtigst muligt. 

Eksisterende princip skal effektueres

Det besluttes at arbejdet med mobilfri skole er et tilbagevendende punkt på skolebestyrelsens dagsorden. 

c.    Orientering om skoleudviklingssamtalen v. Mikkel/Anne/Thomas

Samtalen er bl.a. med udgangspunkt i statistikker omhandlende trivselsrapporter, testresultater, karakterer, fravær mm. Dialog mellem ledelse og forvaltning.

Som udløber af samtalen får skolen anerkendelser og anbefalinger.

Skolen får anerkendelse for at have

•    arbejdet intensivt med den økonomiske genopretning

•    arbejdet med meddelelsesbogen, det dialogiske rum og elevens stemme

•    fokus på kvalitet i BFO via fælles kompetenceudvikling og fællesskab på tværs af hele BFO’en.

•    understøttet kompetenceudviklingen for mange medarbejdere i at skabe stærke inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber

•    understøttet elevernes læring, så de har opnået pæne resultater i læsning og matematik

•    en systematisk forebyggende indsats – særligt i indskolingen/BFO, som sikrer, at alle børn bliver en del af fællesskabet

Skolen får anbefalinger om

•    at systematisere erfaringerne fra indsatser omkring elevernes motivation fx på omlagte dage og i projektuger – herunder muligheden for at blive mobiltelefonfri skole

•    at opbygge og videreudvikle indsatsen i forhold til den tidlige læseindsats via Learning Literacy

•    videreudvikle vejledningspraksis og systematiske test i matematik – og være undersøgende på de rammer, der er for indsatserne

•    at udvikle, afprøve og evaluere mellemformer – ud fra den kommunale beskrivelse for mellemformer

d.    Meddelelsesbog- Udskudt til næste Skolebestyrelsesmøde – Hvor er vi i processen? Hvilken kommunikation påtænkes til forældrene? v. Mikkel/Anne – udskydes til næste møde

Meddelelsesbogen – få fokuspunkter – løbende dialog – feed-forward-fokus.
Fokus på det der virker og bringer motivation, meddelelsesbogen skal understøtte en systematisk og stærk evalueringskultur. 

Efter jul er samtaledagene med elever gået i gang, som er med udgangspunkt i elevens stemme, der bringes ind i meddelelsesbogen. Datoer for 2. skole/hjem er for mange årgange sat.

På mandag udsendes skriv til alle forældre der fortæller om formål og rammen for meddelelsesbogen.

Vi er i gang med første år med Meddelelsesbog. Der er nedsat udvalg i Ballerup til løbende at se på optimering af indhold og formen.

e.    Økonomi, status – udskudt til næste møde

5. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 

Kommunalbestyrelsen:
-    Beslutning om klassedannelse til kommende skoleår – 23 elever – 4 klasser på 0. årgang

-    Beredskabsplanerne skal ses igennem. Fornyes hver 4. år. 

Personale:

-    Vi er i gang med skoleplan og se på de ressourcer som vi har for kommende skoleår.
-    Der er kommende fagfordeling i kalenderen
-    Skole/hjemsamtaler og elevsamtaler ligger henover de næste mange uger
-    Temauge i uge 11 – Verdens lande på tværs af afdelinger. 

6. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 

Elevrådet har afholdt Høvdingeboldturnering med stor succes

Det er besluttet, at Måløvhøj Skole skal være mobilfri skole fra januar 2025 med mobilfri indfasning fra august 24.

Der har været afholdt skoleudviklingssamtale – skolen har fået flotte anerkendelser og gode anbefalinger

Godkendelse af referat.
 

Marts 2024

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole onsdag d. 21. marts 2024 kl. 19.00 – 21.00 
Valgmøde SB valg kl.17.00-18.00. 
Formøde forældrerepræsentanter kl. 18.00-19.00 

Østerhøj – Personalerummet

Mødeleder: Morten Leth Kølbye
Referent: Anne Hvass

1. Godkendelse af dagsorden

2. Registrering af mødedeltagere
  
Til stede: 
Morten Leth Kølby, Sandra Wind-Hansen, Anne Geert Olsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Jonathan Bugge Mellemgaard, Winnie Lykke Fricke, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stumpe, Thomas Hottenroth Krøger, Mikkel Nielsen, Kristian Bruun, Martin Kramer-Jørgensen

Afbud: 
Iben Toudal Madsen, Bjarke Felding, Trine Kjelgaard, Karsten Kriegel, Mia Knudsen

2a – Præsentation af Kristian Bruun, ny pædagogisk leder på mellemtrinnet på afd. Østerhøj

3. Nyt fra elevrådet 

Temaugen har været rigtig god. I BAFE er der en Find to learn- turnering i kalenderen, Eleverne bakker op om den mobilfrie skole – der ses fordele ift. elevernes sociale samvær. 

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a)    Kort referat fra valgmødet v. Morten
Hvor mange kom der? Er der nye kandidater?

Der er fire nye kandidater. Der er 4 ledige pladser i skolebestyrelsen. 
De fire kandidater repræsenterer 3 fra indskolingen og én fra mellemtrin/udskoling. 

b)    Evaluering af bestyrelsesweekend v. Morten
Vi vender, hvad der var givende og brugbart fra weekenden. 

Måløvhøj Skole var flot repræsenteret. Det var samtidig meget positiv med det sociale samvær bestyrelsen imellem. Vi savnede lærerne, som havde et arrangement som lå parallelt. 

Der var gode spændende oplæg om digitalt forbrug ift. skole. Meget aktuelt. 

Styrkelse af de fælles bestyrelser og fokus på samarbejdet mellem disse i Ballerup fik vi ikke så meget i spil. Der kunne være et forbedringspunkt ift dette. 

c)    Proces for mobilfri skole v. Kristian
Kort opdatering på hvad der er sket siden sidst, og hvad der vil ske i tiden frem mod næste SB møde. 

Kristian gennemgik proces for de næste måneder frem mod 1. januar 2025.
Arbejdsgruppen: Fokus på det førstkommende møde er blandt andet en samtale omkring overgang fra 6. til 7. årgang. Procesplan færdiggøres i arbejdsgruppen. Oplæg udefra drøftes ligeledes i arbejdsgruppen.

Skolebestyrelsen er inviteret til at kigge forbi udskolingen i pauserne.

d)    Budget Ballerup Kommune 2025 v. Mikkel
Forslag til mulige besparelser til næste års budget. Har skolebestyrelsen forslag til besparelser til omprioriteringskataloget?

Vi har pt ingen konkrete forslag til besparelser. 

e)    Princip for vikardækning v. Morten
Revideret senest 2016, bilag vedhæftet.

Skolebestyrelsen er ved at revidere princippet

På Måløvhøj Skole har vi følordning mellem vikarer og lærere i opstartsperioden
Der er kvartalsvis møder med vikarerne ift. udvikling, spørgsmål om klasseledelse mm – tanke om, at LKT eller lign. kan facilitere undervisning i klasseledelse. 

f)    Økonomi, status v. Mikkel

Drøftet

5. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 

Personale: 
Det har været en fantastisk temauge, hvor børnene har været blandet på kryds og tværs. Skole/hjem samtaler og meddelelsesbog er i kalenderen
Fagfordelingen er gået i gang. 

BFO – udviklingsdag d. 20.3. Der var fokus på ADHD- og autismepædagogik. Meget spændende og givtigt oplæg. 

6. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 

Elevrådet bakker op omkring mobilfri skole og der er en oplevelse af en meget vellykket temauge. 
Arbejdsgruppe nedsættes til arbejdet omkring den mobilfri skole. 
Princip for vikardækning er ved at blive revideret.
Vi har fire nye kandidater, der stiller op til skolebestyrelsen.

Godkendelse af referat.
 

April 2024

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole onsdag d. 15. april 2024 kl. 19.00 – 21.00 

Kandidatmøde SB valg kl.17.00-18.00. 
Formøde forældrerepræsentanter kl. 18.00-19.00 

Måløv – Personalerummet

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anne Hvass

1. Godkendelse af dagsorden

2. Registrering af mødedeltagere
  
Til stede: 

Morten Leth Kølby, Sandra Wind-Hansen, Anne Geert Olsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Jonathan Bugge Mellemgaard, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stumpe, Thomas Hottenroth Krøger, Mikkel Nielsen, Bjarke Felding, Mia Knudsen, Iben Toudal Madsen, Anne Hvass og Winnie Fricke

Afbud: 
Martin Kramer-Jørgensen, Trine Kjeldgaard Møller

3. Nyt fra elevrådet 

Mobilfri skole:

Jonathan har været rundt og tale med elever.

9. klasserne mener ikke, at det er en god ide at indføre mobilfri skole. Potentielt mere hærværk på mobilskabe. 
Eleverne mener ikke, at der er behov for et foredrag. 

I forhold til sanktioner, mener eleverne, at det er bedst, hvis konsekvensen falder første gang man ikke vil aflevere eller bliver taget med telefon. Forældrene skal hente på kontoret.

____________

Nogle mener (9.), at hallen skal gøres åben for alle, hver dag. Andre mener at man skal holde fast. 
Kunne det tænkes, at der kunne være en ide at åbne for flere årgange og de store havde et ansvar i det? Vi har nogle gode eksempler fra temauge og legepatrulje. 

4. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 

Personale: 

Fagfordeling er i gang. Det mærkes, at der er lidt færre lærere, og der skal rykkes sammen for at løse knaster, så alle fag dækkes. 

I forhold til fagfordeling, så har processen med, at man har siddet sammen afdelinger i mellem, været rigtig positiv. 

Mellemtrin og udskoling skal til Odense torsdag d. 25. april og støtte vores fodboldhold.

Klassedannelse er i gang på 6. årgang

Cyklistprøver på 5. og 6. årgang

BFO 

Klargøring til 1. maj og de nye børn, som starter op. Der er forældremøde i morgen, tirsdag d. 16. april, for de nye elever. 

Overgangssamtaler er i gang. Besøgsdage er overstået.

Forældre:

Der er ikke noget nyt

Ledelse:

Der er to ledelsesstillinger, som er tæt på at blive besat. Der meldes ud i løbet af kommende uge.

5. Debat – og/eller beslutningspunkter

a)    Kort referat fra kandidatmødet v. Morten
Hvor mange kom der? Er der nye kandidater?

Der er aftalt fredsvalg. Posterne fordeler sig således:

Nye bestyrelsesmedlemmer:
Kevin Beier og Ferhat Turan

Nye suppleanter:
Mette Westh og Christian Brolund

Debat om, hvordan vi kan få nye medlemmer fra elevrådet til skolebestyrelsen.

Tanker om, at få nogle fra skolebestyrelsen ud på elevrådsmøderne til at fortælle om vigtigheden i at have elever med i skolebestyrelsen.
Mikkel skriver til elevrådslærerne ift at koordinere datoer med SB-medlemmer

b)    Proces for mobilfri skole v. Morten
Kort opdatering på hvad der er sket siden sidst, og hvad der vil ske i tiden frem mod næste SB møde.
Der har været afholdt møde med pædagogisk leder, Kristian og BFO-leder, Thomas, 
Morten og Louise udfærdiger skriv til forældre ift. kommende proces og tanke om feedback. Denne kommer ud start juni.

Elevrådsformand og pædagogisk leder tager rundt på mobilfrie skoler for at indhente inspiration.

Lærerne inddrages på personalemøde i maj. 

Udvalgsmøde igen 6. maj – videre retning.

c)    Princip for vikardækning v. Morten
Revideret senest 2016. (bilag vedhæftet)

Princippet er nu revideret og lægges op på skolens hjemmeside.

d)    Timefordelingsplan v. Mikkel
Gennemgang af næste års timefordelingsplan. Sidste nyt vedr. mulige ændringer fremover ifm. kommende lovgivning på skoleområdet. (bilag findes HER)
Der er ikke de store ændringer i det kommende skoleår. Link fører til UVM og yderligere, interessant læsning: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2024/mar/240319-ny-aftale-om-folk...

e)    Princip for klassesammenlægning – forældre til forældre v. Morten 
Revideret senest 2019, bilag findes HER

Mia og Joan sætter sig sammen og ser på princippet

6. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 

1.

Der er aftalt fredsvalg. Posterne fordeler sig således:

Nye bestyrelsesmedlemmer:
Kevin Beier og Ferhat Turan
Nye suppleanter:
Mette Westh og Christian Brolund

2.

Processen for mobilfri skole er i gang i udvalget bestående af forældre, elever, skolebestyrelse, ledelse og lærere. Næste møde er den 6. maj. 

3.

Forventet ny lovgivning på skoleområdet. Link fører til UVM og yderligere, interessant læsning: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2024/mar/240319-ny-aftale-om-folk...

Godkendelse af referat.
 

Maj 2024

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole tirsdag d. 14.maj 2024 kl. 19.00 – 21.00 
Formøde forældrerepræsentanter kl. 18.00-19.00 

Østerhøj – Personalerummet

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anne Hvass

1. Godkendelse af dagsorden

2. Registrering af mødedeltagere
  
Til stede: 

Morten Leth Kølby, Sandra Wind-Hansen, Joan Bruus Varming, Louise Cecilie Strømø Nachar, Rasmus Stumpe, Mikkel Nielsen, Bjarke Felding, Mia Knudsen, Iben Toudal Madsen, Anne Hvass, Simon Nordahl Vikær Petersen

Afbud: 
Thomas Krøger, Anne Geert Olsen, Jonathan Bugge Mellemgaard, Tina Jeanette Strand Petersen, Martin Kramer-Jørgensen, Trine Kjeldgaard Møller, Winnie Fricke, Karsten Kriegel

3. Nyt fra elevrådet  

Østerhøj: 

Mobilfri skole - Udskolingen var ikke begejstret for nyheden. Der er dog talt om, at der vil være flere aktiviteter ude og til det vil der være brug for bolde mm.

Pilotprojekt – Ny tanke om, hvordan man bruger kantinen. Simon og David har præsenteret deres tanker for Anne Hvass. David og Simon er i gang med at tænke proces i gennem. Anne inviterer Mikkel og elevråd til møde lige inden eller efter ferien.
Vision om at elever, madkundskab og alternative uger kunne blive en del af pilotprojektet. Der er fokus på fællesskab.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a)    Forældre til forældre – anbefaling 
Gennemgang af det reviderede skriv (vedhæftet).

Revidering af princip er vedtaget

b)    Mobilfri skole v. Louise
Kort opdatering på, hvad der er sket siden sidst, og hvad der vil ske i tiden frem mod næste SB møde.

Gruppen bestående af elever, forældre, lærere og ledelse aftaler ny mødedato.

Pædagogisk leder besøger afdelingsmøder på ØS og MÅ for at tale ind i mobilfri skole. Det er vigtigt, at lærerne også kommer med gode bud på, hvordan vi får implementerede mobilfri skole. 

Forældrene bliver orienterede gennem et skriv ift proces, fordele og det der kan være problematisk. Der ud over bliver alle forældre også hørt om der er gode ideer og andre opmærksomheder. 

c)    SMUK v. Mikkel og Anne
Oplæg om fremtidigt samarbejde med Ballerup Musik- og Kulturskole. herunder drøftelse af, hvordan SB kan være med til at støtte op om dette.

Skabende, musisk og kreativ skole. 

Der er givet 500.000 kr til et samarbejde mellem Ballerup musikskole, kulturforening og Måløvhøj Skole.

Der er nedsat en udviklingsgruppe af lærere, pædagoger, ledelse og Ballerup musikskole.

Få tiltag eller kompetenceudvikling over det næste år, hvor vi prøver ting af. 

Fokus er på at få flere kreative og æstetiske processer ind i skolen

Til efteråret kommer pædagogisk leder, Ida og leder fra musikskolen på besøg på et skolebestyrelsesmøde og fortæller, hvor vi er i processen.

d)    Meddelelsesbogen
Hvilke erfaringer har forældrene med meddelelsesbogen? Hvad er man blevet inddraget i? Hvad er jeres børns oplevelse? Vi tager en dialog om forældre og elevperspektivet på erfaringer med meddelelsesbogen indtil videre. Vi er stadigt i år 1, men konstruktive indspark om hvad der har fungeret og det modsatte er vigtige for skolen i det videre arbejde.

Der er nogle forældre som oplever, at de ikke endnu har set eller hørt om MB.

Nogle af skole/hjem-samtalerne har haft et klart fokus på dialogisk feedback og elevens fokuspunkter.

Der skal fortsat være et fokus på elevens ressourcer og stor inddragelse af eleven gennem elevsamtaler ca. 14 dage før skole/hjemsamtaler. 
Dialogen med elevsamtaler og samtaledage og ”arbejdhjemme-dage”

Der mangler en kobling mellem samtaler og meddelelsesbogens funktion. 

Et fokus på udmelding til forældre fra team ift. elevsamtaler, og når der åbnes op for MB. 

e)    Deltagelse på forældremøder efter sommerferien
Opsamling på hvordan vi deltager på forældremøder i starten af skoleåret. 

Datoer for forældremøder skal lægges fredag i uge 32, så der bliver optimal mulighed for deltagelse fra skolebestyrelse.

5. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse

Personale: 

Det er eksamenstid, fredag d. 17.maj er sidste skoledag og fagfordelingen er færdig. Klassedannelsen på 6. årgang er i sidste fase. 

Vi er på mange årgange over 25 i snit, hvilket gør, at hvis der kommer børn fra andre skoledistrikter, så bliver vi nødt til at sige nej. 

Der afholdes cyklistprøver for 5. og 6. årgang på både MÅ og ØS

Forældre:

Henvendelse fra forældre på årgang på MÅ ift vikardækning, som opleves som værende meget stor. 

Et fokus på kommunikation mellem lærer og vikar ift det faglige og forældre, team og pædagogisk leder.

Der er stort fokus på, at vikarerne skal kunne varetage klasseledelsen og selvfølgelig også kunne varetage det faglige så godt som muligt. 

Der afholdes møder med vikarerne for at sparre og udveksle ideer, erfaringer og tvivlsspørgsmål. Der ud over er der mentorordning mellem vikar og lærere.

Louise har deltaget på elevrådsmøde på afd. MÅ.  Det handlede blandt andet om, hvad man laver som bestyrelsesmedlem. 

De talte også om sammenhængen mellem de to matrikler, og det at være en skole fordelt på to matrikler.

Det aftales, at der i det kommende skoleår skal være et årligt møde, hvor et bestyrelsesmedlem deltager på et elevrådsmøde. 

6. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 

-    Vi har budt stort velkommen til nyt elevrådsmedlem i skolebestyrelsen, Simon Nordahl Vikær Petersen 7.E. 

-    SMUK - Skabende, musisk og kreativ skole. 
     Der er givet 500.000 kr til et udvidet samarbejde mellem Ballerup musikskole, kulturforeningen og Måløvhøj Skole. Dette projekt kører de næste 3 år.

-    Der afholdes i øjeblikket skole/hjem-samtaler og første udkast til Meddelelsesbogen udfyldes af lærere og elev. Sammenhæng mellem dialogisk feedback og Meddelelsesbogen skal være i fokus. 

-    Skolebestyrelsen har endnu engang vendt vikarsituationen på skolen med et fokus på klasserumsledelse, sparring og udvikling af kvalitet.

Godkendelse af referat.