Referater fra skoleåret 2021/2022

August 2021

Referat af ekstraordinært skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole

Mandag d. 23. august 2021 kl. 16.30 – 17.30  Afdeling Østerhøj – kontoret

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Peter Haldor Hansen

1. Godkendelse af dagsorden 19.00 – 19.05

2. Registrering af mødedeltagere 19.05 – 19.10
Til stede: Mia Knudsen, Iben Toudal Madsen, Morten Leth Kølby, Bjarke Felding, Stine Rahbek Pedersen, Peter Haldor Hansen, Anne Olsen

Afbud: Jørgen Sandal Møller, Trine Kjeldgaard Møller, Sengül Eken, Tue Lundsmark, Anna Taghizadeh, Pia Brandt, Hanna Klysner Lohse, Rikke Hykkelbjerg, Aske Saltbæk

3. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Høring vedr. forhøjelse af kommunens enhedstakst for betaling ved segregering af elever til specialtilbud. (bilag) – 19.10 – 19.25 

       Høringssvar udarbejdet.

b.  Høringer vedr. implementering af elementer i ”National aftale om håndtering af 
     faglige udfordringer hos elever i grundskolen…” 2021/22 (bilag) – 19.25 – 19.40     
     Høringssvar udarbejdet.

c.  Høring vedr. ny sundhedspolitik i Ballerup Kommune (bilag) – 19.40 – 19.45
     

d.  Høring vedr. puljen til spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 (bilag) –   
     19.45 – 20.00
     Udsat til næste møde

Godkendelse af referat.
Godkendt
 

September 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole mandag d. 6. september 2021 kl. 18.30 – 21.00 

Afdeling Måløv – lokale 12

Mødeleder: Peter Haldor Hansen indtil valgt formand
Referent: Peter Haldor Hansen

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40

Til stede: Mia Knudsen, Jørgen Sandal Møller, Trine Kjeldgaard Møller, Tue Lundsmark, Stine Rahbek Pedersen, Peter Haldor Hansen, Rikke Hykkelbjerg, Anne Olsen, Aske Saltbæk, Jenny Sofie Brøgger, Jonathan Bugge Mellemgaard, Tina Jeanette Strand Petersen

Afbud: Iben Toudal Madsen, Morten Leth Kølby, Bjarke Felding, Anna Taghizadeh, Pia Brandt, Sengül Eken, Hanna Klysner Lohse,

3. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Konstituering af bestyrelsen 18.40 – 19.00 
     Der skal vælges formand, næstformand samt deltagere til skoleforum. 
     Mia Knudsen er valgt til formand, Morten Leth Kølby er valgt som næstformand. Mia
     og Morten er valgt som repræsentanter i skoleforum.

b.  Høring vedr. ny sundhedspolitik i Ballerup Kommune (bilag) – 19.00 – 19.10
     Skolebestyrelsen tilslutter sig MED’s høringsvar men ønsker at understrege ønsket om tidlig 
     involvering i processen.

c.  Høring vedr. puljen til spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 (bilag) –  19.10 – 19.30
     Skolebestyrelsen tilslutter sig MED’s høringssvar. Herudover vil skolebestyrelsen
     gerne på et kommende møde orienteres om de økonomiske rammer for inklusion.

d.  Høring vedr. kommunens budget 2022 (bilag) – 19.30 – 19.45
     Skolebestyrelsen tilslutter sig MED’ s høringssvar men ønsker at understrege, at    
     visitationsudvalget og sagsbehandlere træffer beslutninger om visitation. Herudover er der 
     en opmærksomhed på, at kapacitetsopgørelser på skoler ikke kun drejer sig om 
     klasselokaler – men også om behov for andre læringsmiljøer for at imødekomme kravene 
     fra den nuværende folkeskolelov.

4. Orienteringspunkter

a.  Nyt fra elevråd – 19.45 – 19.50
     Elevrådene har konstitueret sig med formand, næstformand, 
     undervisningsmiljørepræsentanter (mangler på Måløv) og BAFE. Elevrådsrepræsentanterne 
     fra skolebestyrelsen skal rundt med den administrative leder og undersøge, hvilke behov, 
     der er for indkøb til møbler i elevområderne frem mod budget 2022.

b.  Årsresultater – 19.50 – 20.20
     Gennemgang af årets prøveresultater samt nationale test
     Resultaterne blev gennemgået og taget til efterretning.
     
c.  Skoleårets start – 20.20 – 20.40
     En kort orientering om skoleårets opstart. 
     Alle lærere og pædagoger i Ballerup Kommune har været til et fælleskommunalt  arrangement om relationskompetence med Louise Klinge. Dejligt med en opstart med færre coronarestriktioner. Der er dog en opmærksomhed på, at Coronaen ikke er væk og   
     at det hos nogle kan skabe utryghed.

5. Nyt fra elever, forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Drøftelse omkring nye retningslinjer vedr. Corona. Skolen afventer officiel udmelding fra Undervisningsministeriet og sundhedsmyndighederne. 

Der er fokus på at videreudvikle Ballerup Kommune som en attraktiv arbejdsplads i forhold til rekruttering af lærere og pædagoger.

Merforbruget på det specialiserede område er fundet på de centrale konti i kommunen. 

Der er gode erfaringer med ”Skoleflex” på skolen. Skoleflex er i Ballerup Kommune et nyt tiltag, hvor skolen får midler til at arbejde med pædagogiske behandling på skolen fremfor i segregerede tilbud.

Der arbejdes i kommunen på en strategi for at imødegå digitale krænkelser.

Der sendes et ”Grønt regnskab” til høring i skolebestyrelserne. 

6. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 - 21.00
Konstituering af bestyrelsen
De afgivne høringssvar

Godkendelse af referat.
Godkendt.

Oktober 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole tirsdag d. 5. oktober 2021 kl. 18.30 – 21.00 

Afdeling Østerhøj – kantinen

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Peter Haldor Hansen

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40
Til stede: Mia Knudsen, Jørgen Sandal Møller, Tue Lundsmark, Peter Haldor Hansen, Rikke Hykkelbjerg, Anne Olsen, Jenny Sofie Brøgger, Jonathan Bugge Mellemgaard, Tina Jeanette Strand Petersen, Iben Toudal Madsen, Bjarke Felding, Hanna Klysner Lohse

Afbud: Morten Leth Kølby, Anna Taghizadeh, Pia Brandt, Sengül Eken, Stine Rahbek Pedersen, Aske Saltbæk, Trine Kjeldgaard Møller

3. Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45

På Måløv er Andreas Knudsen og Jonathan Bugge valgt som undervisningsmiljørepræsentanter. Herudover har der været drøftet idéer til emneuger og sociale arrangementer samt forberedelse til skolevalg.

På Østerhøj har dagsordenen drejet sig om skolevalg, børnerådsdag samt hvordan eleverne kan optimere affaldshåndteringen. 

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Ny udskoling (bilag) - 18.45 – 19.45
     Drøftelse og beslutning vedr. ansøgning til kommunalbestyrelsen vedr. ændret udskoling. 
     Der var en præsentation af baggrunden for indførelsen af linjevalget  
     (kommunalbestyrelsesbeslutning) samt muligheden for at ansøge kommunalbestyrelsen 
     om at lave noget andet.

     Gennem evalueringer lavet blandt eleverne er der et stort ønske om kreativitet og 
     bevægelse generelt, hvorfor det giver mening at arbejde videre med disse elementer uden 
     et linjevalg – og med et tydeligt fokus på æstetiske læringsmiljøer.

     Det blev besluttet at ansøgningen med enkelte justeringer blev sendt til  
     kommunalbestyrelsen, men at spørgsmålet om klassesammenlægninger på 7. årgang 
     bliver drøftet på mødet i oktober. 

b.  Planlægning af årsberetning og dialogmøde – 19.45 – 20.15
     Planlægning af indhold og proces til dialogmøde og årsberetning d. 3/11
     Det blev aftalt, at årsberetningen afholdes virtuelt med mulighed for at forældrene kan 
     møde op, såfremt dette ønskes. Dialogmødet bliver fysisk. Idéer til årsberetningen: Corona
     kortere skoledage.

5. Orienteringspunkter

a.  Sund skolevej (bilag) – 20.15 – 20.20
     Mulighed for kommentarer til bilag

b.  Til- og afgang af elever i skoleåret 2021-2022 – 20.20 – 20.30
     Gennemgang af tal og årsager.
      Taget til efterretning.

c.  Skolemad
     Orientering om opsigelse af skolemadsordningen.
     Taget til efterretning.

 5. Nyt fra elever, forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55
    Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at betale for afkortning af skoledagen.  
    Ønske om at drøfte orienteringen om lektier på ugeplanen i Aula. 

6. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 - 21.00
    Ansøgning om ny udskoling
    Årsberetning bliver virtuel

Godkendelse af referat.

November 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole onsdag d. 17. november 2021 kl. 18.30 – 21.00 

Afdeling Måløv – lokale 12

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40
Til stede: Mia Knudsen, Bjarke Felding, Iben Toudal Madsen, Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Tina Jeanette Strand Petersen, Aske Saltbæk, Jonathan Bugge Mellemgaard, Rikke Hykkelberg, Anne Geert Olsen, Peter Haldor Hansen, Anna Taghizadeh.

Afbud: Jørgen Sandal Møller, Pia Brandt, Jenny Sofie Brøgger, Stine Rahbek Pedersen, Hannah Klysner Lohse, Sengül Eken, Tue Næsby Lundsmark

3. Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45

Elevrådet har talt om ønsker til budget sammen med administrativ leder Camilla Rask og har kigget på inventarønsker rundt på hele skolen:
De ønsker sig:
•    Gulvmåtter
•    Mobile skillevægge
•    Borde der er nemmere at indstille
•    Stole, der ikke flapper i siderne
•    Sækkestole til fællesrum
•    Sæbe i idrætshallerne
•    Flere udendørs skraldespande

Elevrådet vil også arbejde med at forbedre elevernes skraldesortering.

De har også drøftet den kommende Børnerådsdag i Ballerup. Herunder hvem, der skal sendes af sted som skolens repræsentanter, og hvilke ønsker de skal tage med til behandling.

Der er lavet aftale med et nyt firma ift. skolefoto – Mer’foto, der er et datterselskab til Danske Skoleelevers organisation.

Elevrådet på Måløv arbejder også med et julearrangement for 5.-9. klasse d. 3/12 – Der kommer mere information herom senere, hvis det kan lade sig gøre ift. coronasituationen.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Klassedannelse - 18.45 – 20.00
     Drøftelse og beslutning vedr. princip for klassedannelse på 7. årgang. Nuværende 
     Princip kan læses her: 
     https://www.maaloevhoejskole.dk/principper-maaloevhoej-skole#header_expa...

Skolebestyrelse er efter en grundig drøftelse nået frem til en afklaring, afhængig af, hvilken beslutning, der træffes på kommunalbestyrelsesmødet d. 29/11. Umiddelbart efter dette møde udsendes skolebestyrelsens beslutning med afsæt i kommunalbestyrelsens afgørelse, og der vil efterfølgende blive arbejdet med at revidere ovenstående princip.

b.  Opfølgning på årsberetning og dialogmøde (bilag) – 20.00 – 20.30
     Efterbehandling af dialogmøde og årsberetning. Forslag til referat vedlagt. Referatet fra kontaktforældremødet er godkendt og sendes ud.

      På næste skolebestyrelsesmøde drøftes de tiltag, der er afledt af mødet.

c.  Høring af skolekalender for skoleåret 23/24 (bilag) – 20.30 – 20.40

Skolebestyrelsen har en enkelt bemærkning som videreformidles. I øvrigt godkendt.

5. Orienteringspunkter

Corona fylder meget i udmeldinger fra skolen p.t. Der vil ikke længere blive ringet til forældre ifb. positive test i klasser – udmeldingen vil fremover udelukkende ske via AULA.
     

6. Nyt fra elever, forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55
Corona fylder meget i udmeldinger fra skolen p.t. Der vil ikke længere blive ringet til forældre ifb. positive test i klasser – udmeldingen vil fremover udelukkende ske via AULA. Vi må nok forvente, at der i den kommende tid fortsat vil være en del udmeldinger om Corona.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 - 21.00

•    Elevrådet har i samarbejde med ledelsen set på ønsker til kommende budget. Og på Måløv arbejder de på at lave et julearrangement for de ældste klasser.
•    Skolebestyrelsen har haft en grundig drøftelse om klassedannelser på 7. årgang. Den endelige beslutning ift. om der fremover fast skal laves nye klasser afventer kommunalbestyrelsens afgørelse om, hvorvidt vi fremover kan afvige kravet om at lave linjer i udskolingen.
•    Corona fylder meget i udmeldinger fra skolen p.t. Der vil ikke længere blive ringet til forældre ifb. positive test i klasser – udmeldingen vil fremover udelukkende ske via AULA.

Godkendelse af referat.
 

December 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole torsdag d. 16. december 2021 kl. 18.00 – 20.00 - virtuelt

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.00 – 18.05

2. Registrering af mødedeltagere 18.05 – 18.10

Til stede: Mia Knudsen, Bjarke Felding, Iben Toudal Madsen, Jørgen Sandal Møller, Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Tue Næsby Lundsmark, Tina Jeanette Strand Petersen, Jonathan Bugge Mellemgaard, Jenny Sofie Brøgger, Stine Rahbek Pedersen, Rikke Hykkelberg, Anne Geert Olsen, Peter Haldor Hansen, Anna Taghizadeh.

Afbud: Aske Saltbæk, Hannah Klysner Lohse, Pia Brandt

3. Nyt fra elevråd – 18.10 – 18.15
ØS – Børnerådsdagen gav nogle nye borde og bænkesæt til udskolingen.
MÅ – Julearrangement, der desværre blev aflyst – Håber på et vinter-/påske-arrangement. Elevrådet har desuden fokus på at følge op på handleplanen for undervisningsmiljøvurderingen – motivation i undervisningen, tryghed & generel trivsel og indeklima, det sidste i samarbejde med BAFE.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Klassedannelse – 18.15 – 18.45
     På baggrund af beslutningen omkring fast ny klassedannelse på 7. årgang ønskes en 
     indledende drøftelse om indholdet af det nye princip for klassedannelse på 7. årgang.   Drøftelsen var indledende og genoptages på næste møde.

b.  Opfølgning på årsberetning og dialogmøde (bilag) – 18.45 – 19.00
     Efterbehandling af dialogmøde og årsberetning. 
Som led i efterbehandling blev det aftalt, at skolebestyrelsens formand sender information til kontaktforældre med uddybende forklaring om skolebestyrelsens arbejde.

c.  Forslag til ny forretningsorden (se bilag) 19.00 – 19.05
     Forslag om at forfald meldes til både formand og distriktsskoleleder. Justering vedtaget.

5. Orienteringspunkter

a. Orientering om økonomien til inklusion/ fællesskabende læringsmiljøer – 19.05 – 
    19.30 
    Skolebestyrelsen har tidligere ønsket indblik i Ballerup Kommunes tildeling af midler til 
    inklusion. 
Camilla Rask gennemgik hvordan midler til inklusion tildeles og udmøntes på skolen bl.a. i form af forskellige indsatser og funktioner på skolen.
     
b. Input til budget – 19.30 – 19.40
    Opmærksomheder til planlægning af skolens budget for 2022. Budgettet godkendes på 
    møde i marts.
Camilla har været skolen rundt sammen med Aske, for at kigge på mulige ønsker fra elevrådet. Her har de bl.a. også inddraget de ønsker elevrådet også fremsatte på seneste skolebestyrelsesmøde.
Større bygningsarbejder på skolen er ikke en del af skolens budget. 

6. Nyt fra elever, forældre, personale og kommunalbestyrelse 19.40 – 19.55

Kommunalbestyrelsen har afholdt konstitueringsmøde, hvilket betyder, at Stine ikke længere sidder i BSU og dermed ikke i er repræsentant i skolebestyrelsen. 
Personale – Corona har fyldt rigtig meget med smitte både blandt elever og personale. 
Forældre – Stor ros til personalet for coronahåndtering. 
Sengül Eken er udtrådt af skolebestyrelsen.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 19.55 - 20.00

•    Skolebestyrelsens formand sender information til kontaktforældre med uddybende forklaring om skolebestyrelsens arbejde.
•    Elevrådet har fokus på handleplanen for undervisningsmiljø
•    Som opfølgning på sidste mødes beslutning om klassedannelser på 7. årgang er skolebestyrelsen i gang med at revidere princippet.

Godkendelse af referat.
 

Januar 2022

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole torsdag d. 13. januar 2022 kl. 18.30 – 21.00 

Virtuelt 

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40
    Herunder velkommen til kommunalbestyrelsesrepræsentant Karsten Kriegel

Til stede: Mia Knudsen, Bjarke Felding, Iben Toudal Madsen, Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Tue Næsby Lundsmark, Tina Jeanette Strand Petersen, Jonathan Bugge Mellemgaard, Karsten Kriegel, Hannah Klysner Lohse, Rikke Hykkelberg, Anne Geert Olsen, Peter Haldor Hansen, Anna Taghizadeh.

Afbud: Jenny Sofie Brøgger, Pia Brandt, Jørgen Sandal Møller, Aske Saltbæk

3. Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45

Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Fremtidige punkter bliver motivation i undervisningen og hvordan vi skaber en god kultur, hvor vi passer bedre på tingene på skolen. Desuden skal vi drøfte en fremtidige arrangementer.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Princip for klassedannelse (bilag) – 18.45 – 19.30
       På baggrund af drøftelse fremlægges ledelsens forslag til drøftelse.

Der arbejdes videre med princippet efter denne drøftelse, hvorefter det fremlægges til endelig godkendelse på skolebestyrelsesmødet i februar.

b.  Tilsyn med princippet for skole/hjem-samarbejdet (bilag) 19.30 – 20.15
     Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolen gennem opfølgning på principper. Skolen har lavet en kort analyse med skolens lærere og ressourcepædagoger samt drøftet princippet i MED- udvalget. Skolens principper kan findes her: 
     https://www.maaloevhoejskole.dk/principper-maaloevhoej-skole
     Bemærk, at der er 3 principper, der omhandler skole/hjemsamarbejdet og skolens analyse indeholder elementer fra alle 3 principper. 

    Der vil blive arbejdet videre med arbejdet med ugeplanerne i AULA, men drøftelsen lægger ikke op til ændring i principperne.

5. Orienteringspunkter

a. Orientering om ressourcecentret (bilag) – 20.15 – 20.40 
    Skolen har udarbejdet en ny præsentation af ressourcecenteret, der fremlægges til 
    orientering.

Taget til efterretning.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Kommunalbestyrelsen: 
Velkommen til Karsten Kriegel, der fremover deltager som Børne- og Skoleudvalgets observatør i skolebestyrelsen. Som noget nyt, vil han også fremover være observatør i bestyrelsen for daginstitutioner i distriktet.

Personalet: 
Skolen har opdateret retningslinjen for personalets rygning i arbejdstiden. Dette er gældende pr. 1/5 og betyder, at det ikke er tilladt at ryge i pauser, hvis man efterfølgende skal være sammen med elever.

Udleveringen af selv-test fungerer godt, og der vil frem over også udleveres til 0. klasse.

Der er indført ansættelses- og indkøbsstop i kommunen, der kommer som følge af et merforbrug på servicerammen. Ansættelsesstoppet gælder dog ikke lærere og pædagoger.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 – 21.00

-    Vi byder velkommen til Karsten Kriegel, der er frem over deltager som Børne- og Skoleudvalgets observatør i skolebestyrelsen.

-    Skolebestyrelsen arbejder på princippet for klassedannelse i 7. klasse som opfølgning på tidligere beslutning.

-    Elevrådet vil frem over drøfte motivation i undervisningen og hvordan de kan bidrage til at skabe en god kultur, hvor vi passer bedre på tingene på skolen.

Godkendelse af referat.
 

Februar 2022

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole torsdag d. 7. februar 2022 kl. 18.30 – 21.00 

Østerhøj - kantinen

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40
    
Til stede: Mia Knudsen, Iben Toudal Madsen, Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Tue Næsby Lundsmark, Tina Jeanette Strand Petersen, Jørgen Sandal Møller, Aske Saltbæk, Jonathan Bugge Mellemgaard, Jenny Sofie Brøgger, Hannah Klysner Lohse, Rikke Hykkelberg, Anne Geert Olsen, Karsten Kriegel, Peter Haldor Hansen, Anna Taghizadeh

Afbud: Pia Brandt, Bjarke Felding, 

3. Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45

ØS: Elevrådsmøde d.d. – Undervisningsmiljøgruppen fremlagde deres planer for ro og motivation i undervisningen som led i handleplanen fra undervisningsmiljøvurderingen. Desuden talte de om indeklima – Aske kommer med sensorer fra BAFE, der skal bibringe data.

MÅ: Har også talt om motivation – bl.a. talt om bevægelse – De har også fokus på sammen at passe bedre på skolens ting. Har også talt om (jule-)fodboldturneringen, som de håber på at kunne holde snarest.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.  Princip for klassedannelse (bilag) – 18.45 – 19.15
     På baggrund af drøftelse på sidste møde fremlægges ledelsens reviderede forslag til drøftelse.

     Princippet blev med små justeringer vedtaget og vil snarest kunne læses på skolens hjemmeside. Efterfølgende vil der blive kommunikeret ud til 6. årgangs forældre ift. den konkrete proces frem mod klassedannelsen for kommende 7. klasse.

PAUSE

b.  Drøftelse af samarbejde i skolebestyrelsen 19.25 – 20.10
     Hvordan samarbejder skolebestyrelsen og skolen bedst omkring henvendelser, der kommer til skolebestyrelsen fra skolens forældre. Hvad er relevant for bestyrelsen og hvad er en ledelsesopgave?
     Bestyrelsens medlemmer opfordres til at gå i dialog med Peter og Mia, hvis der opstår tvivl om håndteringen af henvendelser.

 PAUSE 

5. Orienteringspunkter

a. Hvad er co-teaching? 20.20 – 20.40
    En kort orientering om, hvad der ligger bag princippet co-teaching  

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Kommunalbestyrelse: Der er netop sat penge af til fortsat fornyelse af den digitale strategi, der gør at alle elever får udleveret Chromebooks.

Personale: Corona fylder fortsat meget – vi glæder os til at gå bedre tider i møde. Dejligt med stor forældreopbakning ift. at vi alle skal passe på hinanden.

Da klasserne har været meget forskelligt ramt, er der stor forskel på i hvor høj grad, der har været hybrid løsninger eller mere detaljerede ugeplaner. Der er fundet mange forskellige løsningsmodeller.

Forældre: Skolebestyrelsen ønsker på kommende møde en evaluering af de løsninger, der har været på undervisning i en corona-tid.

Elevrepræsentanter: Efterspørger fortsat en ny løsning ift. kantinen, men det er desværre ikke lykkes at finde en ny leverandør.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 – 21.00

•    Efter berigende løsningsorienteret dialog er princippet for klassedannelse på 7. årgang vedtaget.
•    Elevrådene på begge afdelinger arbejder videre med handleplanen for undervisningsmiljø med særligt fokus på ro og motivation i undervisningen.
•    Corona fylder stadig meget i hverdagen, men vi går stille og roligt mod lysere tider.

Godkendelse af referat.

Marts 2022

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole tirsdag d. 8. marts 2022 kl. 18.30 – 21.00 

Måløv – lokale 12

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40
Til stede: Mia Knudsen, Jørgen Sandal Møller, Tina Jeanette Strand Petersen, Jonathan Bugge Mellemgaard, Jenny Sofie Brøgger, Karsten Kriegel, Hannah Klysner Lohse, Rikke Hykkelberg, Anne Geert Olsen, Peter Haldor Hansen, Anna Taghizadeh.

Afbud: Bjarke Felding, Iben Toudal Madsen, Aske Saltbæk, Trine Kjeldgaard Møller, Pia Brandt, Morten Leth Kølby, Tue Næsby Lundsmark,

3. Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45

MÅLØV: Holder fodboldturnering for udskolingen på fredag. Det boldskur eleverne havde fået penge til fra børnerådsdagen er nu blevet etableret. Der er nu mulighed for at komme over og låne en bold. Det er allerede blevet populært.
ØSTERHØJ: Har ikke haft møde siden sidst. De har endnu til gode, at få deres ønsker etableret, men det er på vej.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Skolens budget 2022 (bilag) – 18.45 – 19.45
     Budget til drøftelse og vedtagelse. Under punktet deltager administrativ leder Camilla Rask.

På baggrund af grundig gennemgang godkender skolebestyrelsen budgettet, men skolebestyrelsen udtrykker samtidigt en overordnet bekymring for den gældende økonomitildeling.

PAUSE

b.  Kommunens budget 2023 (bilag) – 20.00 – 20.15
     Input til kommunens budget 2023

     På baggrund af aftenens drøftelse udarbejder skolebestyrelsen et høringssvar til kommunalbestyrelsen.

c. Proces for valg til skolebestyrelsen (bilag) 20.15 – 20.25
    Godkendelse af datoer og valg af ekstra deltager til valgbestyrelsen.
    Tina er valgt som sidste repræsentant i valgbestyrelsen og planen er godkendt som fremlagt. Der orienteres senere om valget via AULA.

 PAUSE 

5. Orienteringspunkter

a.  Nøgletalsrapport (bilag) 20.25 – 20.40
     Nøgletalsrapporten er erstatningen for de tidligere kvalitetsrapporter.
     Punktet udgår og tages op på kommende møde.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Personale: Omlægning af lærerressourcer til vikartimer og afskeden med vikarerne er en ny stor omvæltning oven på Corona, der fylder i personalegruppen.
Kommunalbestyrelse: Der er bestilt en analyse af specialområdet.
Klassedannelsen på de kommende 0. klasser er godkendt. 

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 – 21.00

•    Budgettet for 2022 er godkendt.
•    Der udskrives valg til skolebestyrelsen i indeværende år – mere information følger.
•    Elevrådet på Måløv afholder fodboldturnering på fredag.

Godkendelse af referat.

April 2022

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole mandag d. 4. april 2022 kl. 18.30 – 21.00 
Formøde for forældre klokken 18.00 – 18.30
Bemærk – ingen spisning

Østerhøj - kantinen

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40    

Til stede: Mia Knudsen, Iben Toudal Madsen, Jørgen Sandal Møller, Morten Leth Kølby, Tue Næsby Lundsmark, Tina Jeanette Strand Petersen, Aske Saltbæk, Jenny Sofie Brøgger, Hannah Klysner Lohse, Rikke Hykkelberg, Anne Geert Olsen, Peter Haldor Hansen, Anna Taghizadeh.

Afbud: Jonathan Bugge Mellemgaard, Bjarke Felding, Trine Kjeldgaard Møller, Pia Brandt, Karsten Kriegel,

3. Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45

BAFE er i færd med at skrive et brev til alle skolebestyrelser vedr. rygepolitik og arbejder fortsat med deres projekt omkring indeklima.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Skoleplan (Bilag) – 18.45 – 19.30 
     Skoleplanen er hjelmet i arbejdstidsaftalen for lærere A20. Planen viser nuværende status på skolens fordeling af ressourcer og viser dermed hvordan skolen har prioriteret i forhold til at nedbringe det forventede merforbrug. Herudover har alle skoler i Danmark fået 
     mulighed for at forlænge de nuværende frihedsgrader – herunder konvertering af den understøttende undervisning i skoleåret 2022-23. Skoleplanen er endnu ikke helt færdig,  da den afventer endelig fagfordeling.

b.  Princip for elevfravær (Bilag) 19.30 – 19.45
     Konsekvensretning i forhold til princippet om skole/hjem-samarbejde.
     Det tilrettede princip lægges på skolens hjemmeside.

PAUSE

5. Orienteringspunkter

a.  Nøgletalsnotatet (bilag) 20.00 – 20.30
     Nøgletalsnotatet er erstatningen for de tidligere kvalitetsrapporter. Udsat fra mødet i 
     marts.
Nøgletallene omfatter Ballerups skolers resultater fra afgangsprøverne, overgangen til ungdomsuddannelserne, elevernes trivsel og elevernes fravær. Tallene sættes i forhold til landsgennemsnit.

b.  Møde med kontaktforældre 20.30 – 20.40

Der er indkaldt til møde med kontaktforældre på hele skolen. Mødet er blevet til på baggrund af tilbagemeldinger fra sidste kontaktforældremøde, hvor der blev efterlyst en tættere dialog mellem kontaktforældre og skolebestyrelsen.
Mødet afholdes d. 25. april kl. 19-20 i kantinen på ØS.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55
     
Der arbejdes kreativt ift. at løse vikaropgaven, og folk går til opgaven i den bedste ånd. Eleverne oplever også, at det fungerer. Men lige nu, kan det mærkes, at vi er trådt ind i influenza-sæsonen.
I BFO’en er maj-børnene begyndt at komme på besøg, og der arbejdes med at få skabt en god modtagelse af dem lige om lidt.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 – 21.00

-    Princip for elevfravær et tilrettet.
-    Skolens personale er i fuld gang med at planlægge det kommende skoleår.
-    Der indkaldes til møde med kontaktforældre d. 25. april kl. 19-20 i kantinen på ØS.

Godkendelse af referat.
 

Maj 2022

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole tirsdag d. 3. maj 2022 kl. 18.30 – 21.00 

Formøde for forældre klokken 18.00 – 18.30

Der serveres et let traktement

Måløv – lokale 12

Mødeleder: Mia Knudsen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40

Til stede: Mia Knudsen, Bjarke Felding, Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Jonathan Bugge Mellemgaard, Karsten Kriegel, Hannah Klysner Lohse, Rikke Hykkelberg, Anne Geert Olsen, Peter Haldor Hansen, Anna Taghizadeh.

Afbud: Jenny Sofie Brøgger, Aske Saltbæk, Tue Næsby Lundsmark, Iben Toudal Madsen, Tina Jeanette Strand Petersen, Jørgen Sandal Møller, Pia Brandt.

3. Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45
Kigger lige nu på undervisningsmiljøet, som de arbejder på sammen med Peter H. Der har været afholdt kursus for undervisningsmiljørepræsentanterne – Kurset blev varetaget af Dansk Center for Undervisningsmiljø og Danske Skoleelever. Desuden har der været afholdt Trivsels Topmøde også med Danske Skoleelever. Her kiggede de bl.a. på, hvordan de kunne arbejde med trivselsmålingen.
Både elever og de deltagende voksne fik et fint udbytte af dagen.
På kommende møde skal elevrådet evaluere fodboldturneringen.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.  Opfølgning på kontaktforældremøde – 18.45 – 19.05
Rigtig fint fremmøde af forældre, med livlig debat, hvor der var de store briller på – Det overordnede perspektiv.
Der blev talt om bl.a. forældremøder, kortere skoledage, elever med særlige behov, antallet af toiletter, nye 7. klasser m.v. Den gode dialog gjorde, at der blev åbnet op for nye forståelser, der kan være svære at opnå alene på skrift.

b.  Trivselsmåling (bilag) – 19.05 – 19.45 
     Resultatet for trivselsmålingen 2022 er nu kommet. Fremlægges som en del af 
     skolebestyrelsens tilsyn til drøftelse. Giver trivselsmålingen anledning til ændringer i 
     trivselsstrategien eller andre principper?
På næste skolebestyrelsesmøde forholder bestyrelsen sig til den handleplan undervisningsmiljøgruppen udarbejder på baggrund af trivselsmålingen.

PAUSE

c.  Princip for lektier – 19.55 – 20.20
     Som en del af skolens tilsyn drøftes princippet.   
     https://www.maaloevhoejskole.dk/principper-maaloevhoej-skole#header_expa...

Princippet fasholdes som det foreligger. 

5. Orienteringspunkter

a. Socioøkonomisk reference - 20.20 – 20.30
     Tidligere har skolen modtaget socioøkonomisk reference for alle fag og skolen som helhed.   
     Grundet Corona har dette været aflyst. Undervisningsministeriet har nu udsendt en 
     socioøkonomisk reference for skoleåret 19/20 og 20/21 – dog kun for skolen samlet og ikke  
     de enkelte fag.
Skolen ligger på niveau i forhold til de forventede resultater.

Note: https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/280565.aspx/?dashboar...

b. Opstart af maj-børn – 20.30 – 20.40
Dejlig opstart med søde børn og positive tilbagemeldinger fra forældrene.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55
     
Kommunalbestyrelsen – har sat orientering om skolernes økonomi på dagsorden, hvilket har givet god opmærksomhed på og forståelse for den situation skolerne står i for nuværende. 

Forældre – Der kører biler i skolegården på Måløv, da vi løbende får leveret varer. Men omfanget er væsentligt nedsat siden vi fik opsat en bom ved indkørslen til skolegården.

Mia har haft kontakt til SSP ift. til ungemiljøet i området.

Personale – Den økonomiske situation og de besparelser det afstedkommer fylder meget i dagligdagen ift. arbejdsmiljøet.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 – 21.00

-    Elevernes arbejdsmiljøgruppe er godt rustet til arbejdet med resultaterne fra trivselsmålingen.
-    Der har været afholdt møde med kontaktforældrene med et rigtig fint fremmøde.
-    Vi har budt velkommen til 92 søde og friske maj-børn.

Godkendelse af referat.