Referater fra Skolebestyrelsens møder

Her kan du finde dagsordener og referater fra skolebestyrelsens seneste møder.

Her kan du læse referater af skolebestyrelsesmøder for skoleåret 2019/2020.

Hvis du er interesseret i referater fra tidligere skoleår, så er du velkommen til at kontakte skolen. 

August 2019

Referat af skolebestyrelsesmøde

Måløvhøj SkoleTorsdag d. 29. august 2019 kl. 18.30 – 21.00

Afdeling Måløv – kontoret Formøde fra klokken 18.00

 

 

Du kan læse referatet her eller klikke på linket:

Referat og bilag fra mødet 29. august 2019

Mødeleder:  Cecile Christensen

Referent:    Anna Taghizadeh

 1. Godkendelse af dagsorden – 18.30 – 18.35
 1. Registrering af mødedeltagere – 18.35 – 18.40

Til stede: Mia Knudsen, Jesper Wilken, Pia Brandt, Cecile Anne Christensen, Marianne Ryge Oppelstrup, Peter Haldor Hansen, Iben Toudal Madsen, Trine Kjeldgaard Møller, Morten Leth Kølby, Jette Hansen, Hannah Klysner Lohse, Lisbeth Kruse, Anna Taghizadeh.

 

Afbud: Lea Schmidt, Stine Rahbek Pedersen, Jørgen Sandal Møller, Esther Bentzen.

 1. Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45

Udgår.

 1. Debat – og/eller beslutningspunkter

a. Skolens organisering, dialogmøde og skolebestyrelsens årsberetning –

    18.45 – 19.15

    Drøftelse om den kommende dialog med børne- og skoleudvalget samt

    gennemgang af processen internt på skolen. Udpegning af centrale spørgsmål

    til processen og hvem der faciliterer debatten. Herudover fastsættes dato for   

    årsberetningen og mødet med kontaktforældrene.

Punktet genoptages på næste møde, da vi mangler udmelding om tidsrammen for processen. Herefter udsendes invitation til årsberetning og møde med kontaktforældrene.

Skolebestyrelsen vil i øvrigt drøfte alternative måder, at få inddraget forældre på.

b. Budget – 19.15 – 19.20

    Orientering om budgetproces samt drøftelse om, hvordan skolebestyrelsen 

    forholder sig til kommende høringer – herunder forslag til besparelser.

 

Cecile og Jesper udarbejder sammen med Peter et høringssvar på baggrund af dagens drøftelse.

 1. Orienteringspunkter

 

a. Årsresultater – 19.20 – 20.00

                          En gennemgang af skolens resultater

Skolebestyrelsen er glade for denne årlige gennemgang og udtrykker tilfredshed med, at der generelt er en positiv udvikling, særligt ift. engelsk og skriftlig dansk. Skolebestyrelsen er positive over at høre nærmere om, det strukturerede arbejde med opfølgning på det faglige niveau og de indsatser resultaterne afstedkommer.

 

                 b. Skoleårets opstart – 20.00 – 20.10

En kort orientering om opstarten fra personale og ledelse. Vi er kommet godt i gang. Der arbejdes med en tydeligere information ift. mødevirksomhed i forældresamarbejdet.

 

c. Elevoptag og afgang i skoleåret 2018-2019 – 20.10 – 20.20

Gennemgang af hvor mange elever, der henholdsvis er indskrevet eller udskrevet fra skolen (ikke medregnet ny-indskrivning i 0. klasse). Vi har i det forgangne år haft en netto-tilgang på 29 elever.

 

d. Linjer på 9. årgang (Bilag) – 20.20 – 20.30

    Skolen har gennemført en undersøgelse blandt kontaktforældrene på sidste års

    8. årgang.

Flere af de opmærksomhedspunkter der peges på, er netop de samme, som har ligget til grund for at skolen har valgt en anden linjemodel fremover. Bl.a. ift. Sammenhæng med den øvrige undervisning, fordeling af undervisningen over ugen m.v.

Skolebestyrelsen ønsker at fortsætte drøftelsen om linjer på kommende møde.

 

                 e. Madordning – 20.30 – 20.35

Der er nu mulighed for at bestille mad frem til kl. 7:30 på dagen.

 

                 f. Kontakt til UVM vedr. trivselsmålingen - 20.35 – 20.40

                 Jf. tidligere referat har Jørgen taget kontakt, men endnu ikke fået svar.

 

 

 1. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse – 20.40 – 20.55

Nicolai Abildgaard Knudsen er blevet taget godt imod som ny leder af udskolingen af Måløv.

 

7.  Highlights fra skolebestyrelsesmødet – 20.55 – 21.00

     Der udpeges 3 punkter til opslagstavlen på intra.

 

 • Skolebestyrelsen udtrykker tilfredshed med, at der generelt er en positiv udvikling i skolens faglige resultater.
 • Og at vi modtager flere elever fra privatskoler end vi afgiver.
 • Skolebestyrelsen udtrykker ærgrelse over, at der endnu en gang lægges op til besparelser i kommunen og vil endnu en gang skrive et skarpt høringssvar.

Godkendelse af referat.

 

 

Oktober 2019

 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde

Måløvhøj Skole Torsdag d. 3. oktober 2019 kl. 18.30 – 21.00

Afdeling Østerhøj – kontoret.Formøde fra klokken 18.00

 

 

 

 

 

 

Du kan læse referatet her eller klikke på linket:

 

Referat og bilag fra mødet den 3. oktober 2019

Mødeleder:  Cecile Christensen

Referent:    Anna Taghizadeh

 1. Godkendelse af dagsorden – 18.30 – 18.35
 1. Registrering af mødedeltagere – 18.35 – 18.40

Til stede: Mia Knudsen, Jesper Wilken, Pia Brandt, Cecile Anne Christensen, Marianne Ryge Oppelstrup, Peter Haldor Hansen, Trine Kjeldgaard Møller, Morten Leth Kølby, Jette Hansen, Hannah Klysner Lohse, Lisbeth Kruse, Esther Bentzen, Sofie Godiksen, Anna Taghizadeh.

 

Afbud: William Borg, Lea Schmidt, Stine Rahbek Pedersen, Iben Toudal Madsen, Jørgen Sandal Møller

 1. Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45

Velkommen til de nye elevrådsrepræsentanter – Sofie og William.

Måløv har elevrådet haft besøg af borgmesteren og desuden talt en del om linjer, hvor Peter og Anna har været med til møde, for at svare på spørgsmål.

Østerhøj tales der også en del om linjer. Desuden har de drøftet den nye mobilpolitik og de konsekvenser, der lige nu følger med.

 1. Debat – og/eller beslutningspunkter

a. Udskolingen (bilag) -18.45 – 19.45

Orientering og drøftelse vedr. ”ny udskoling”. Under punktet deltager pædagogisk leder af udskolingen Birgitte Hahn. Som bilag er vedlagt den seneste skrivelse til 6. årgang, der giver et kort rids af forløbet vedr. linjer.

Ny udskoling dækker over en bred vifte af elementer, der arbejdes med i udskolingen, og som understøttes af strukturen med linjeklasser. Det betyder altså at linjerne kun er en lille del af alt det, der arbejdes med i udskolingen. Der udvikles løbende på alle elementer på baggrund af de erfaringer vi gør os og nye tiltag.

 

                 b. Drøftelse vedr. proces omkring skolestrukturevalueringen del 2

                          19.45 – 20.15

                          Orientering om den politiske forventning til processen og efterfølgende             

                       drøftelse om dette.

                

Forligskredsen vil gerne deltage på skolebestyrelsesmødet d. 20/11 for at høre nærmere om skolebestyrelsens overvejelser ift. skolestrukturen. På næste møde drøftes indholdet på dette møde.

På kommende møde præsenteres ligeledes personalets refleksioner ift. samme.

 

                 c. Skolebestyrelsens årsberetning – 20.15 – 20.30

                          Drøftelse vedr. form og indhold

Skolebestyrelsen ønsker i år et andet format på årsberetningen. Styregruppen vurderer, hvordan vi bedst planlægger et kommende arrangement og kommunikation med forældregruppen.

 

d. Budget del 2 – 20.30 – 20.40

    Høring vedr. det samlede budgetforslag. Bilag eftersendes, når skolen

    modtager dette. Høringen løber fra d. 1. – 4. oktober 2019.

Formand og næstformand laver et høringssvar, så snart bilagene er til rådighed.

 

 1. Orienteringspunkter
 • Ingen punkter
 1. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse – 20.40 – 20.55

Orientering om situationen med blå kode d. 20/9. Denne orientering har været givet på intra og kommunens kanaler.

Bestyrelsesformanden retter henvendelse til vej og park ang. manglende vedligeholdelse af beplantning på stisystemet.

7.  Highlights fra skolebestyrelsesmødet – 20.55 – 21.00

     Der udpeges 3 punkter til opslagstavlen på intra.

 • Skolebestyrelsen byder velkommen til to nye elevrepræsentanter - Sofie og William
 • Spændende præsentation af arbejdet med Ny udskoling
 • Skolebestyrelsen får i november besøg af den politiske forligskreds omkring skolestrukturen.

Godkendelse af referat.

 

 

 

 

Referat skolebestyrelsesmøde Måløvhøj Skole

Tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 18.30 – 21.00

Afdeling Måløv – kontoret.Formøde fra klokken 18.00

 

Du kan læse referatet her eller klikke på linket:

Referat og bilag fra mødet 22. oktober 2019

 

Mødeleder:  Jesper Wilken

Referent:    Pia Brandt

 

 1. Godkendelse af dagsorden – 18.30 – 18.35

 

 1. Registrering af mødedeltagere – 18.35 – 18.40

Til stede: Marianne Ryge Oppelstrup, Mia Knudsen, Jesper Wilken,

Cecile Anne Christensen, Morten Leth Kølby, Jette Hansen, Hanna Klysner Lohse, Trine Kjeldgaard Møller, Esther Bentzen, William Shaufuss Borg, Sofie Landel Godiksen, Lisbeth Kruse, Iben Toudal Madsen, Lea Schmidt, Peter Haldor Hansen; Pia Brandt

 

Afbud: Anna Taghizadeh, Jørgen Sandal Møller, Stine Rahbek Pedersen

 

 1. Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45

Der har ikke været afholdt elevrådsmøde siden sidst. På næste skolebestyrelsesmøde vil bestyrelsen gerne høre, hvordan eleverne oplever opstarten af AULA.

 

 1. Debat – og/eller beslutningspunkter

 

a. Drøftelse af udskolingen - fortsat - 18.45 – 19.55

Orientering og drøftelse vedr ”ny udskoling”. Under punktet deltager pædagogisk ledere af udskolingen Birgitte Hahn og Nicolai Abildgaard Knudsen.

 

På mødet drøftede vi forskellige perspektiver og scenarier i forhold til udskolingen og hvordan organiseringen af denne bedst skaber positive læringsfællesskaber og understøtter elevernes læring og trivsel. Peter orienterede om indholdet i de drøftelser, der har været blandt lærere og pædagoger omkring fordele og ulemper ved at samle udskolingen på én matrikel eller bevare udskoling på begge matrikler.

 

Vi ønsker at indsamle mere viden, tale mere med eleverne, analysere vores erfaringer, og på den måde blive mere præcise i forhold til, hvilke mål vi har for udskolingen både på kort og lang sigt.

Vi vil arbejde videre med de input der er kommet frem på mødet og vil desuden invitere klubben til en drøftelse med skolebestyrelsen om hvordan vi kan udvikle mere sammenhæng mellem klub og skole på tværs af matrikler.

 

b. Fastsættelse af dagsorden for møde med forligskredsen d. 20. 

    november 2019 - 19.55 – 20.30

                       

Vi aftalte indholdet i dagsordenen og afstemte vores forventninger til mødet

d. 20. november. Styregruppen udarbejder den endelige dagsorden.            

                                  

 1. Orienteringspunkter

 

  1. Styregruppen fremlægger plan for skolebestyrelsens årsberetning – 20.30 – 20.40

Årsberetningen bliver i år præsenteret som en video, hvor både elever, forældre, lærere, pædagoger og ledelse kommer med små præsentationer.

 

 

 1. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse – 20.40 – 20.55
 • I går aftes afholdt skolen et AULA åbent hus arrangement for forældre
 • På et kommende bestyrelsesmøde tager vi problematikker op omkring kørsel i skolegården og sikker skolevej.

 

 

7.  Highlights fra skolebestyrelsesmødet – 20.55 – 21.00

     Der udpeges 3 punkter til opslagstavlen på AULA

 • Drøftelse vedrørende ”ny udskoling”
 • Besøg af Kommunalbestyrelsen
 • Skolebestyrelsens årsberetning på video
 •  

 

Godkendelse af referat.

 

 

 

 

 

 

November 2019

Referat af skolebestyrelsesmøde
Måløvhøj Skole
Onsdag d. 20. november 2019 kl. 19.45 – 20.00
Afdeling Østerhøj – personalerummet

Mødeleder:    Cecile Christensen
Referent:     Anna Taghizadeh

1.    Registrering af mødedeltagere 
Til stede: 
Mia Knudsen, Jesper Wilken, Lea Schmidt, Cecile Anne Christensen, Marianne Ryge Oppelstrup, Peter Haldor Hansen, Morten Leth Kølby, Stine Rahbek Pedersen, Jette Hansen, Jørgen Sandal Møller, Lisbeth Kruse, William Borg, Anna Taghizadeh.

Fraværende: 
Pia Brandt, Iben Toudal Madsen, Trine Kjeldgaard Møller, Esther Bentzen, Sofie Godiksen, Hannah Klysner Lohse, 

2.       Høring af skolekalender 2021/2022 (bilag)
     Skolebestyrelsen udarbejder høringssvar, der uploades på skolens nye hjemmeside.

Godkendelse af referat.

 

 

Referat af møde mellem skolebestyrelsen og forligskredsen
Måløvhøj Skole
Onsdag d. 20. november 2019 kl. 18.00 – 19.45
Afdeling Østerhøj – personalerummet

Mødeleder:    Cecile Christensen
Referent:     Anna Taghizadeh

1.    Registrering af mødedeltagere – 18.35 – 18.40

Til stede: 
Mia Knudsen, Jesper Wilken, Lea Schmidt, Cecile Anne Christensen, Marianne Ryge Oppelstrup, Peter Haldor Hansen, Morten Leth Kølby, Stine Rahbek Pedersen, Jette Hansen, Jørgen Sandal Møller, Lisbeth Kruse, William Borg, Anna Taghizadeh.

Fraværende: 
Pia Brandt, Iben Toudal Madsen, Trine Kjeldgaard Møller, Esther Bentzen, Sofie Godiksen, Hannah Klysner Lohse, 

Inviterede gæster:
Jesper Würtzen, Kåre Harder Olesen, Michael Brønd, Peter Knoth Als, Sussie Henriette Wandel, Thomas Fogh, Anne Vang Rasmussen, Per Kensø, Henrik Thorning, Lotte Aabye

Fraværende:
Bjarne Herring Rasmussen, Ulrik Falk-Sørensen, Allan Kristensen, Michael Jørn Jensen, Maria Assov

2.       Velkomst og introduktion til skolen ved formand Cecile Christensen

Politikere og forvaltning er inviteret. Drøftelsen skal ses som en mulighed for at uddybe      
og kvalificere skolebestyrelsens høringssvar til evaluering af styrelsesvedtægten.

Særligt fokus på udviklingen fra to selvstændige skoler til én samlet distriktsskole og skolebestyrelsens andel heri. 

3.     Forventningsafstemning

4.     Drøftelse af følgende punkter
•    Opfølgning på overvejelser om samling af udskoling
•    Drøftelse af behovet for decentral styring
•    Udfordringer i forbindelse med indskrivning 

På mødet blev drøftet, hvordan kravet om to spor på hver matrikel giver mindre fleksibilitet i forhold til fremtidige muligheder for at samle udskoling eller andre årgange.
Der er ikke et ønske i bestyrelsen om at gennemføre større ændringer, men ønske om at komme godt i mål med de forandringer, som skolestrukturen har medført.

På længere sigt ønsker bestyrelsen en mere fleksibel styrelsesvedtægt, som giver muligheder for lokalt at kunne at indrette skolen, så det giver mest værdi for os. Det kan også være en mulighed på sigt at arbejde med en mere samlet udskoling eller andre samarbejdsmuligheder på tværs af matriklerne.

Indskrivning til skolen blev også drøftet, og her er det en udfordring, at forældreønsker er det vigtigste hensyn i forbindelse med klassedannelse. Skolebestyrelsen ønsker, at man i stedet skriver sig op til den samlede skole som udgangspunkt, så der er mulighed for at danne de mest velfungerende klasser pba. relationer, faglighed og trivsel.

Skolebestyrelsens ønske er ikke at skabe store forandringer lige nu og her, men at få
mulighed for at undersøge mulighederne for, hvordan vi bedst kan organisere os på sigt. Bestyrelsen vil gerne på sigt at kunne understøtte den udvikling, der viser sig gennem en nærmere undersøgelse/analyse, at være ønskværdig, uden at skulle være bundet af styrelsesvedtægten. Børne og Skoleudvalget var imødekommende over for disse ønsker og lagde op til, at bestyrelsen kan komme med ønsker, hvis vi vil prøve noget, som ligger uden for rammerne af styrelsesvedtægten.

5.  Opsamling på mødet ved formand Cecile Christensen 

Godkendelse af referat.