Referater fra Skolebestyrelsens møder

Her kan du finde dagsordener og referater fra skolebestyrelsens seneste møder.

Her kan du læse referater af skolebestyrelsesmøder for skoleåret 2019/2020.

Hvis du er interesseret i referater fra tidligere skoleår, så er du velkommen til at kontakte skolen. 

August 2019

Referat af skolebestyrelsesmøde Måløvhøj Skole torsdag d. 29. august 2019 kl. 18.30 – 21.00

Afdeling Måløv – kontoret Formøde fra klokken 18.00

Mødeleder:  Cecile Christensen

Referent:    Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden – 18.30 – 18.35
2. Registrering af mødedeltagere – 18.35 – 18.40
Til stede: Mia Knudsen, Jesper Wilken, Pia Brandt, Cecile Anne Christensen, Marianne Ryge Oppelstrup, Peter Haldor Hansen, Iben Toudal Madsen, Trine Kjeldgaard Møller, Morten Leth Kølby, Jette Hansen, Hannah Klysner Lohse, Lisbeth Kruse, Anna Taghizadeh.

Afbud: Lea Schmidt, Stine Rahbek Pedersen, Jørgen Sandal Møller, Esther Bentzen.

3. Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45

Udgår.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter
a. Skolens organisering, dialogmøde og skolebestyrelsens årsberetning 

    18.45 – 19.15

    Drøftelse om den kommende dialog med børne- og skoleudvalget samt

    gennemgang af processen internt på skolen. Udpegning af centrale spørgsmål

    til processen og hvem der faciliterer debatten. Herudover fastsættes dato for   

    årsberetningen og mødet med kontaktforældrene.

Punktet genoptages på næste møde, da vi mangler udmelding om tidsrammen for processen. Herefter udsendes invitation til årsberetning og møde med kontaktforældrene.

Skolebestyrelsen vil i øvrigt drøfte alternative måder, at få inddraget forældre på.

b. Budget – 19.15 – 19.20

    Orientering om budgetproces samt drøftelse om, hvordan skolebestyrelsen 

    forholder sig til kommende høringer – herunder forslag til besparelser.

Cecile og Jesper udarbejder sammen med Peter et høringssvar på baggrund af dagens drøftelse.

5. Orienteringspunkter

a. Årsresultater – 19.20 – 20.00

    En gennemgang af skolens resultater

    Skolebestyrelsen er glade for denne årlige gennemgang og udtrykker tilfredshed med, at der generelt er en positiv udvikling, særligt ift. engelsk og skriftlig dansk. Skolebestyrelsen er positive over at høre nærmere om, det strukturerede arbejde med opfølgning på det faglige              niveau og de indsatser resultaterne afstedkommer.

b. Skoleårets opstart – 20.00 – 20.10

En kort orientering om opstarten fra personale og ledelse. Vi er kommet godt i gang. Der arbejdes med en tydeligere information ift. mødevirksomhed i forældresamarbejdet.

c. Elevoptag og afgang i skoleåret 2018-2019 – 20.10 – 20.20

Gennemgang af hvor mange elever, der henholdsvis er indskrevet eller udskrevet fra skolen (ikke medregnet ny-indskrivning i 0. klasse). Vi har i det forgangne år haft en netto-tilgang på 29 elever.

d. Linjer på 9. årgang (Bilag) – 20.20 – 20.30

    Skolen har gennemført en undersøgelse blandt kontaktforældrene på sidste års 8. årgang.

    Flere af de opmærksomhedspunkter der peges på, er netop de samme, som har ligget til grund for at skolen har valgt en anden linjemodel fremover. Bl.a. ift. Sammenhæng med den øvrige undervisning, fordeling af undervisningen over ugen m.v.

     Skolebestyrelsen ønsker at fortsætte drøftelsen om linjer på kommende møde.

e. Madordning – 20.30 – 20.35

   Der er nu mulighed for at bestille mad frem til kl. 7:30 på dagen

f. Kontakt til UVM vedr. trivselsmålingen - 20.35 – 20.40

  Jf. tidligere referat har Jørgen taget kontakt, men endnu ikke fået svar.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse – 20.40 – 20.55
    Nicolai Abildgaard Knudsen er blevet taget godt imod som ny leder af udskolingen af Måløv.

7.  Highlights fra skolebestyrelsesmødet – 20.55 – 21.00

     Der udpeges 3 punkter til opslagstavlen på intra.

     Skolebestyrelsen udtrykker tilfredshed med, at der generelt er en positiv udvikling i skolens faglige resultater.
     Og at vi modtager flere elever fra privatskoler end vi afgiver.
     Skolebestyrelsen udtrykker ærgrelse over, at der endnu en gang lægges op til besparelser i kommunen og vil endnu en gang skrive et skarpt høringssvar.
   

     Godkendelse af referat.

Oktober 2019

Referat af skolebestyrelsesmøde Måløvhøj Skole torsdag d. 3. oktober 2019 kl. 18.30 – 21.00

Afdeling Østerhøj – kontoret.Formøde fra klokken 18.00

Mødeleder:  Cecile Christensen

Referent:    Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden – 18.30 – 18.35
2. Registrering af mødedeltagere – 18.35 – 18.40

Til stede: Mia Knudsen, Jesper Wilken, Pia Brandt, Cecile Anne Christensen, Marianne Ryge Oppelstrup, Peter Haldor Hansen, Trine Kjeldgaard Møller, Morten Leth Kølby, Jette Hansen, Hannah Klysner Lohse, Lisbeth Kruse, Esther Bentzen, Sofie Godiksen, Anna Taghizadeh.

Afbud: William Borg, Lea Schmidt, Stine Rahbek Pedersen, Iben Toudal Madsen, Jørgen Sandal Møller

3. Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45

Velkommen til de nye elevrådsrepræsentanter – Sofie og William.

På Måløv har elevrådet haft besøg af borgmesteren og desuden talt en del om linjer, hvor Peter og Anna har været med til møde, for at svare på spørgsmål.

På Østerhøj tales der også en del om linjer. Desuden har de drøftet den nye mobilpolitik og de konsekvenser, der lige nu følger med.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter
a. Udskolingen (bilag) -18.45 – 19.45

Orientering og drøftelse vedr. ”ny udskoling”. Under punktet deltager pædagogisk leder af udskolingen Birgitte Hahn. Som bilag er vedlagt den seneste skrivelse til 6. årgang, der giver et kort rids af forløbet vedr. linjer.

Ny udskoling dækker over en bred vifte af elementer, der arbejdes med i udskolingen, og som understøttes af strukturen med linjeklasser. Det betyder altså at linjerne kun er en lille del af alt det, der arbejdes med i udskolingen. Der udvikles løbende på alle elementer på baggrund af de erfaringer vi gør os og nye tiltag.

b. Drøftelse vedr. proces omkring skolestrukturevalueringen del 2 - 19.45 – 20.15

    Orientering om den politiske forventning til processen og efterfølgende drøftelse om dette.

    Forligskredsen vil gerne deltage på skolebestyrelsesmødet d. 20/11 for at høre nærmere om skolebestyrelsens overvejelser ift. skolestrukturen. På næste møde drøftes indholdet på dette møde.

    På kommende møde præsenteres ligeledes personalets refleksioner ift. samme.

 c. Skolebestyrelsens årsberetning – 20.15 – 20.30

     Drøftelse vedr. form og indhold

     Skolebestyrelsen ønsker i år et andet format på årsberetningen. Styregruppen vurderer, hvordan vi bedst planlægger et kommende arrangement og kommunikation med forældregruppen.

d. Budget del 2 – 20.30 – 20.40

    Høring vedr. det samlede budgetforslag. Bilag eftersendes, når skolen modtager dette. Høringen løber fra d. 1. – 4. oktober 2019.

Formand og næstformand laver et høringssvar, så snart bilagene er til rådighed.

5. Orienteringspunkter
Ingen punkter

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse – 20.40 – 20.55
Orientering om situationen med blå kode d. 20/9. Denne orientering har været givet på intra og kommunens kanaler.

Bestyrelsesformanden retter henvendelse til vej og park ang. manglende vedligeholdelse af beplantning på stisystemet.

7.  Highlights fra skolebestyrelsesmødet – 20.55 – 21.00

     Der udpeges 3 punkter til opslagstavlen på intra.

Skolebestyrelsen byder velkommen til to nye elevrepræsentanter - Sofie og William
Spændende præsentation af arbejdet med Ny udskoling
Skolebestyrelsen får i november besøg af den politiske forligskreds omkring skolestrukturen.

Godkendelse af referat.

 

Referat skolebestyrelsesmøde Måløvhøj Skole tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 18.30 – 21.00

Afdeling Måløv – kontoret.Formøde fra klokken 18.00

Mødeleder:  Jesper Wilken

Referent:    Pia Brandt

1. Godkendelse af dagsorden – 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere – 18.35 – 18.40
Til stede: Marianne Ryge Oppelstrup, Mia Knudsen, Jesper Wilken,

Cecile Anne Christensen, Morten Leth Kølby, Jette Hansen, Hanna Klysner Lohse, Trine Kjeldgaard Møller, Esther Bentzen, William Shaufuss Borg, Sofie Landel Godiksen, Lisbeth Kruse, Iben Toudal Madsen, Lea Schmidt, Peter Haldor Hansen; Pia Brandt

Afbud: Anna Taghizadeh, Jørgen Sandal Møller, Stine Rahbek Pedersen

3. Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45
Der har ikke været afholdt elevrådsmøde siden sidst. På næste skolebestyrelsesmøde vil bestyrelsen gerne høre, hvordan eleverne oplever opstarten af AULA.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a. Drøftelse af udskolingen - fortsat - 18.45 – 19.55

Orientering og drøftelse vedr ”ny udskoling”. Under punktet deltager pædagogisk ledere af udskolingen Birgitte Hahn og Nicolai Abildgaard Knudsen.

På mødet drøftede vi forskellige perspektiver og scenarier i forhold til udskolingen og hvordan organiseringen af denne bedst skaber positive læringsfællesskaber og understøtter elevernes læring og trivsel. Peter orienterede om indholdet i de drøftelser, der har været blandt lærere og pædagoger omkring fordele og ulemper ved at samle udskolingen på én matrikel eller bevare udskoling på begge matrikler.

Vi ønsker at indsamle mere viden, tale mere med eleverne, analysere vores erfaringer, og på den måde blive mere præcise i forhold til, hvilke mål vi har for udskolingen både på kort og lang sigt.

Vi vil arbejde videre med de input der er kommet frem på mødet og vil desuden invitere klubben til en drøftelse med skolebestyrelsen om hvordan vi kan udvikle mere sammenhæng mellem klub og skole på tværs af matrikler.

b. Fastsættelse af dagsorden for møde med forligskredsen d. 20. november 2019 - 19.55 – 20.30              

    Vi aftalte indholdet i dagsordenen og afstemte vores forventninger til mødet d. 20. november. Styregruppen udarbejder den endelige dagsorden.            

5. Orienteringspunkter

Styregruppen fremlægger plan for skolebestyrelsens årsberetning – 20.30 – 20.40
Årsberetningen bliver i år præsenteret som en video, hvor både elever, forældre, lærere, pædagoger og ledelse kommer med små præsentationer.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse – 20.40 – 20.55
I går aftes afholdt skolen et AULA åbent hus arrangement for forældre
På et kommende bestyrelsesmøde tager vi problematikker op omkring kørsel i skolegården og sikker skolevej.

7.  Highlights fra skolebestyrelsesmødet – 20.55 – 21.00

     Der udpeges 3 punkter til opslagstavlen på AULA

     Drøftelse vedrørende ”ny udskoling”
     Besøg af Kommunalbestyrelsen
     Skolebestyrelsens årsberetning på video

Godkendelse af referat.

November 2019

Referat af skolebestyrelsesmøde Måløvhøj Skole Onsdag d. 20. november 2019 kl. 19.45 – 20.00

Afdeling Østerhøj – personalerummet

Mødeleder:    Cecile Christensen
Referent:     Anna Taghizadeh

1.    Registrering af mødedeltagere 
Til stede: 
Mia Knudsen, Jesper Wilken, Lea Schmidt, Cecile Anne Christensen, Marianne Ryge Oppelstrup, Peter Haldor Hansen, Morten Leth Kølby, Stine Rahbek Pedersen, Jette Hansen, Jørgen Sandal Møller, Lisbeth Kruse, William Borg, Anna Taghizadeh.

Fraværende: 
Pia Brandt, Iben Toudal Madsen, Trine Kjeldgaard Møller, Esther Bentzen, Sofie Godiksen, Hannah Klysner Lohse, 

2.  Høring af skolekalender 2021/2022 (bilag)
     Skolebestyrelsen udarbejder høringssvar, der uploades på skolens nye hjemmeside.

Godkendelse af referat.

Referat af møde mellem skolebestyrelsen og forligskredsen Måløvhøj Skole Onsdag d. 20. november 2019 kl. 18.00 – 19.45
Afdeling Østerhøj – personalerummet

Mødeleder:    Cecile Christensen
Referent:     Anna Taghizadeh

1.    Registrering af mødedeltagere – 18.35 – 18.40

Til stede: 
Mia Knudsen, Jesper Wilken, Lea Schmidt, Cecile Anne Christensen, Marianne Ryge Oppelstrup, Peter Haldor Hansen, Morten Leth Kølby, Stine Rahbek Pedersen, Jette Hansen, Jørgen Sandal Møller, Lisbeth Kruse, William Borg, Anna Taghizadeh.

Fraværende: 
Pia Brandt, Iben Toudal Madsen, Trine Kjeldgaard Møller, Esther Bentzen, Sofie Godiksen, Hannah Klysner Lohse, 

Inviterede gæster:
Jesper Würtzen, Kåre Harder Olesen, Michael Brønd, Peter Knoth Als, Sussie Henriette Wandel, Thomas Fogh, Anne Vang Rasmussen, Per Kensø, Henrik Thorning, Lotte Aabye

Fraværende:
Bjarne Herring Rasmussen, Ulrik Falk-Sørensen, Allan Kristensen, Michael Jørn Jensen, Maria Assov

2.       Velkomst og introduktion til skolen ved formand Cecile Christensen

Politikere og forvaltning er inviteret. Drøftelsen skal ses som en mulighed for at uddybe      
og kvalificere skolebestyrelsens høringssvar til evaluering af styrelsesvedtægten.

Særligt fokus på udviklingen fra to selvstændige skoler til én samlet distriktsskole og skolebestyrelsens andel heri. 

3.     Forventningsafstemning

4.    Drøftelse af følgende punkter

 • Opfølgning på overvejelser om samling af udskoling
 •  Drøftelse af behovet for decentral styring
 • Udfordringer i forbindelse med indskrivning 

På mødet blev drøftet, hvordan kravet om to spor på hver matrikel giver mindre fleksibilitet i forhold til fremtidige muligheder for at samle udskoling eller andre årgange.
Der er ikke et ønske i bestyrelsen om at gennemføre større ændringer, men ønske om at komme godt i mål med de forandringer, som skolestrukturen har medført.

På længere sigt ønsker bestyrelsen en mere fleksibel styrelsesvedtægt, som giver muligheder for lokalt at kunne at indrette skolen, så det giver mest værdi for os. Det kan også være en mulighed på sigt at arbejde med en mere samlet udskoling eller andre samarbejdsmuligheder på tværs af matriklerne.

Indskrivning til skolen blev også drøftet, og her er det en udfordring, at forældreønsker er det vigtigste hensyn i forbindelse med klassedannelse. Skolebestyrelsen ønsker, at man i stedet skriver sig op til den samlede skole som udgangspunkt, så der er mulighed for at danne de mest velfungerende klasser pba. relationer, faglighed og trivsel.

Skolebestyrelsens ønske er ikke at skabe store forandringer lige nu og her, men at få
mulighed for at undersøge mulighederne for, hvordan vi bedst kan organisere os på sigt. Bestyrelsen vil gerne på sigt at kunne understøtte den udvikling, der viser sig gennem en nærmere undersøgelse/analyse, at være ønskværdig, uden at skulle være bundet af styrelsesvedtægten. Børne og Skoleudvalget var imødekommende over for disse ønsker og lagde op til, at bestyrelsen kan komme med ønsker, hvis vi vil prøve noget, som ligger uden for rammerne af styrelsesvedtægten.

5.  Opsamling på mødet ved formand Cecile Christensen 

Godkendelse af referat.

December 2019

Referat af skolebestyrelsesmøde Måløvhøj Skole torsdag d. 19. december 2019 kl. 18.00 – 21.00 
Afdeling Måløv – kontoret

Intet formøde

Vi serverer en lille julefrokost fra klokken 18-19.00
De pædagogiske ledere fra skole og BFO samt administrativ leder er inviteret til at spise med.

Mødeleder:    Jesper Wilken
Referent:     Anna Taghizadeh

1.    Inden det officielle møde orienterede de respektive pædagogiske ledere kort om deres afdeling:

 • Arbejdet med udviklingen af visuelle læringsmiljøer, kreative udfoldelser i udskolingen, nye tiltag i ressourcecentret m.v. giver anledning til igen at tænke skolebestyrelsesmøder med rundvisning
 • Kommunikation til forældre om udskudt klassedannelse i 0. klasse giver anledning til at drøfte, om der skal justeres i princippet for klassedannelse.
 • Skolebestyrelsen fik indsigt i de øvrige systemer, der integreres i AULA og understøtter ledelse og personale - eksempelvis vikardækningssystemet.
 • Administrationen oplever fortsat udfordringer med det nye økonomisystem - Prisme ift. at give skolebestyrelsen et retvisende overblik over økonomien.

2.    Godkendelse af dagsorden – 19.00 – 19.05

3.    Registrering af mødedeltagere – 19.05 – 19.10
Til stede: Mia Knudsen, Jesper Wilken, Pia Brandt, Lea Schmidt, Cecile Anne Christensen, Marianne Ryge Oppelstrup, Peter Haldor Hansen, Trine Kjeldgaard Møller, Morten Leth Kølby, Stine Rahbek Pedersen, Jette Hansen, Jørgen Sandal Møller, Lisbeth Kruse, Esther Bentzen, Anna Taghizadeh.

Afbud: Iben Toudal Madsen, Sofie Godiksen, William Borg, Hannah Klysner Lohse,

4.    Nyt fra elevråd – 19.10 – 19.15
Der har været afholdt den traditionelle juleturnering på afdeling Måløv med højt humør.
Afdeling Østerhøj var ikke repræsenteret på mødet.

5.    Debat – og/eller beslutningspunkter

a. Skolens faglige niveau – 19.15 – 19.45
Det socioøkonomiske indeks er nu kommet og skolens resultater præsenteres i forhold til dette.
Skolens resultater findes på https://www.uvm.dk/statistik/grundskolen/skoletal
Overordnet set er skolen i en rigtig fin udvikling og ligger på det forventede niveau ift. det elevgrundlag vi har.
Skolebestyrelsen udtrykker anerkendelse for det arbejde, der ligger bag resultaterne og er glade for at få indblik i dette arbejde.

b. Ordensregler - 19.45 – 20.15 (bilag)
    Skolen har på baggrund tidligere aftale i skolebestyrelsen udarbejdet et forslag
    til ordensregler. Det blev aftalt, at skolebestyrelsen ønskede   
    overordnede ordensregler. Nærmere regler om adfærd i den enkelte afdeling 
    aftales af personale og ledelse i fællesskab.
    Bestyrelsen godkender det fremsendte forslag med få sproglige justeringer.

c. Input til budget – 20.15 – 20.25
Er der særlige opmærksomhedspunkter, som skolens ledelse skal tage hensyn til i udarbejdelsen af forslag til budgettet?

 • Drøftelse af gode input fra skolebestyrelse
 • Skolebestyrelsen vil med glæde imødese input også fra elevrådet

    d. Ændring af møderække (bilag) – 20.25 – 20.30
         På baggrund af et ønske om ændring af møderækken fremlægges et forslag til godkendelse. Eventuelle kommentarer bedes sendt til Peter inden mødet.
         Det fremsendte forslag godkendes, dog ikke ændringen i juni – her fastholdes den oprindelige dato. Skolebestyrelsens mødedatoer fremgår altid af skolens hjemmeside: https://www.maaloevhoejskole.dk/

6.    Orienteringspunkter

a.    Orientering om nye regler for fravær – 20.30 – 20.40
       Folketinget har vedtager nye regler for elevers fravær fra skolen. Orientering om skolens interne procedure for håndtering af lovgivningen.
        Vi henviser i øvrigt til skolens hjemmeside. Der har tidligere også været skrevet ud herom på AULA.

       Vær særligt opmærksom på, at den nye blanket til ”ansøgning om ekstraordinær frihed” skal sendes til den pædagogiske leder i afdelingen senest 14 dage før. Blanketten ligger på skolens hjemmeside:                                             https://www.maaloevhoejskole.dk/sites/maaloevhoejskole.subsites.ballerup...

7.    Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse – 20.40 – 20.55

 • Alle datoer for skole/hjem og forældremøder overføres fra intra til AULA.
 • På baggrund af ønske fra Skolebestyrelsen er klubben inviteret med på næste møde.
 • På medarbejdersiden opleves det, at AULA som nyt arbejdsredskab tager tid og har nogle mangler ift. det, vi har været vant til med intra.

8.  Highlights fra skolebestyrelsesmødet – 20.55 – 21.00
     Der udpeges 3 punkter til AULA

 •   Der er vedtaget nye ordensregler, som snarest udsendes.
 •    Skolebestyrelsen anerkender det arbejde, der ligger bag, at skolens faglige resultater fortsat er i god udvikling.
 •     Vær opmærksom på den nye lovgivning omkring fravær, der bl.a. betyder at fritagelse ud over 2 dage skal meldes til skolen 14 dage før. 

Godkendelse af referat.

 

Januar 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde Måløvhøj Skole mandag d. 20. januar 2020 kl. 18.30 – 21.00 
Afdeling Østerhøj – kontoret
Bemærk – formøde fra klokken 18.00

Mødeleder:    Cecile Christensen
Referent:     Anna Taghizadeh

1.    Godkendelse af dagsorden – 18.30 – 18.35

2.    Registrering af mødedeltagere – 18.35 – 18.40
Til stede:
Jesper Wilken, Lea Schmidt, Cecile Anne Christensen, Marianne Ryge Oppelstrup, Peter Haldor Hansen, Morten Leth Kølby, Jette Hansen, Hannah Klysner Lohse, Lisbeth Kruse, Esther Bentzen, Anna Taghizadeh.

Afbud: Mia Knudsen, Iben Toudal Madsen, Stine Rahbek Pedersen, Jørgen Sandal Møller, Trine Kjeldgaard Møller, Pia Brandt, Sofie Godiksen, William Borg,

3.    Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45

 • Elevrådene drøfter input til budget på deres kommende møde.

4.    Debat – og/eller beslutningspunkter

a. Klub Måløv – 18.45 – 19.45
Klub Måløv og samarbejdet mellem skole og klub drøftes. Under punktet deltager klubleder Per Zytphen Axholt.

 • Skolebestyrelsen vil gerne fortsætte med at være i god og konstruktiv dialog med klubben.
 • Vi opfordre til, at forældre er aktivt opsøgende ift. klubben.
 • Skolebestyrelsen opfordrer desuden til, at der oprettes et bydels-ungeråd med fokus på aktiviteter efter lukketid

b. Høring af styrelsesvedtægt - 19.45 – 20.00 (bilag)

På baggrund af skolestrukturevaluering fase 1 sendes forslag til ændringer af styrelsesvedtægten i høring.
Fælles Høringssvar fra MED og SB er udarbejdet og godkendt. Det lægges på skolens hjemmeside, når det er fremsendt. 

c. Deltagere til ansættelsesudvalg for pædagogisk leder – 20.00 – 20.05
Nuværende pædagogisk leder for indskoling og mellemtrinnet på Østerhøj har valgt at gå på pension fra d 1. april. Der er igangsat en rekrutteringsproces og skolebestyrelsen bedes udpege forældrerepræsentanter til ansættelsesudvalget.
Marianne deltager – anden deltager kan melde sig via mail. 

5.    Orienteringspunkter

a.    Orientering om afdelingsregler – 20.05 – 20.30
Orientering om afdelingsreglerne, der ligger som dokumenter ”under” ordensreglerne. Lægges på hjemmesiden under punktet ”om skolen”.

b.    Orientering om næste års elevtal på 0. årgang – 20.30 – 20.35
Der bliver næste år fire 0. klasser i alt fordelt med to på hver matrikel. Klasseantallet er som forventet jf. prognosen for børnetallet i distriktet.

c.    Orientering vedr. kørsel i skolegården afd. Måløv – 20.35 – 20.40
Der bliver opsat en bom ved indkørsel til skolegården, hvorved kørsel i skolegården kan kontrolleres bedre.

6.    Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse – 20.40 – 20.55

 • Personalet har haft de første gode møder ift. planlægning af næste skoleår.
 • Afd. Kilden ser med spænding frem imod ansættelse af ny pædagogisk leder.
 • De elever, der på 8. og 9. årgang har deltaget i det internationale samarbejde og udveksling har haft fantastiske oplevelser.

7.  Highlights fra skolebestyrelsesmødet – 20.55 – 21.00
     Der udpeges 4 punkter til AULA

 •     Skolebestyrelsen har haft en spændende dialog med ledelsen af klubben med henblik på at styrke samarbejdet.
 •     Skolebestyrelsen og skolens MED-udvalg fremsender et fælles høringssvar vedr. styrelsesvedtægten fase 1.
 •     Der bliver opsat en bom ved indkørslen til skolegården på Måløv, således at kørsel i skolegården kan kontrolleres bedre.
 •     Der bliver næste år fire 0. klasser i alt fordelt med to på hver matrikel. 

Godkendelse af referat.
 

Februar 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde Måløvhøj Skole Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 18.30 – 21.00 

Afdeling Måløv – kontoret
Bemærk – formøde fra klokken 18.00

Mødeleder:    Cecile Christensen
Referent:     Anna Taghizadeh

1.    Godkendelse af dagsorden – 18.30 – 18.35

2.    Registrering af mødedeltagere – 18.35 – 18.40
Til stede: 
Mia Knudsen, Jesper Wilken, Pia Brandt, Cecile Anne Christensen, Marianne Ryge Oppelstrup, Peter Haldor Hansen, Iben Toudal Madsen, Trine Kjeldgaard Møller, Morten Leth Kølby, Stine Rahbek Pedersen, Jørgen Sandal Møller, Hannah Klysner Lohse, Lisbeth Kruse, Esther Bentzen, Anna Taghizadeh.

Afbud: 
Lea Schmidt, Jette Hansen, William Borg, Sofie Godiksen,

3.    Nyt fra elevråd – 18.40 – 18.45
Elevrådet har haft besøg af BAFE (Ballerups fælles elevråd), der er i gang med at arrangerer en Nerf-turnering.
Skolebestyrelsen har tidligere efterspurgt ønsker fra elevrådet. Afd. Måløv – ønsker sig følgende: Overdækning til cykelstativer, mere ventilation, papir tilbage til toiletterne eller bedre blæsere, redskaber til idræt, udendørs siddepladser. Afd. Østerhøj var ikke repræsenteret i aften.
Elevrådet fra begge afdelinger vil i lighed med sidste år gerne afholde en aktivitetsdag for 6. klasserne, hvor de også kan fortælle om linjer og det at få nye klasser.

4.    Debat – og/eller beslutningspunkter

a. Princip for digital kommunikation/AULA (bilag) – 18.45 – 19.30
På baggrund af overgangen fra Intra til Aula, skal princippet for kommunikation mellem skole og hjem opdateres.
Indledende drøftelse af princippet. Punktet tages op igen på næste møde, hvor også relevant forskning på området inddrages med henblik på at få den relevante og nødvendige afklaring af, hvad god kommunikation er.
På næste møde fremvises også både forældre- og personale-delen frem.
Opfordring til at lærere og kontaktforældre på kommende møde fælles kigger på, hvordan AULA ser ud fra forældresiden.

b. Udtalelse vedr. kvalitetsrapport (bilag) - 19.30 – 20.00
Skolebestyrelsen forholder sig positivt til de gode pointer, der fremhæves i anerkendelser og anbefalinger. På baggrund af drøftelse udarbejdes udtalelse til kommunalbestyrelsen. Denne vil efterfølgende blive lagt på skolens hjemmeside.

c. Ansøgning til kommunalbestyrelsen om nedsat undervisningstimetal –    
    20.00 – 20.15
Der skal forelægge en ansøgning om nedsættelse af undervisningstimetallet jf. § 16d for hvert skoleår. Skolebestyrelsen bakker op om ansøgningen.

    d. Svømning på 4. og 5. klassetrin (bilag) – 20.15 – 20.35
        På baggrund af de ændrede timetal i Undervisningsministeriets vejledende 
        timefordeling, vil der fremover kun være 2 lektioners idræt/svømning på 4. og 5. årgang. Input til fordelingen af svømning og idræt drøftes. Den endelige beslutning kommunikeres ud i forbindelse med udsendelse af skemaer for næste skoleår.

    e. Tidsplan for skolebestyrelsesvalg (bilag) – 20.35 – 20.40
        Da vi afholder forskudte valg, skal der afholdes skolebestyrelsesvalg i indeværende skoleår. Tidsplan fremlægges til godkendelse. 
       Tidsplan godkendt.
        Der afholdes valg i maj. Valgkommission: Jesper, Cecile, Stine og Peter.

5.    Orienteringspunkter
a.    Ny pædagogisk leder på BFO-kilden Flemming Nielsen er startet 1. februar.

6.    Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse – 20.40 – 20.55

 •     Der afholdes i øjeblikket ansættelsessamtaler til stillingen som afløser for pædagogisk leder Pia Dreisig, der går på pension 1. april.
 •     Ønske om at personalet får andre muligheder for rygesteder i pauser, end som nu, hvor det er synligt for elever.
 •     Henvendelser angående vikardækning bør ske konkret til den pædagogiske leder.
 •     Der efterspørges tydelighed om, hvordan der arbejdes med førstehjælp i skolen. Dette er tænkt ind ift. næste skoleår.
 •     Det nye kommunale økonomisystem er fortsat fejlbehæftet og giver udfordringer ift. at få et retvisende overblik over økonomien, og har dermed direkte indvirkning på skolens driftskvalitet. Det meldes, at der er bedring på vej.

7.  Highlights fra skolebestyrelsesmødet – 20.55 – 21.00
     Der udpeges 3 punkter til AULA

 •    Elevrådet fra begge afdelinger vil i lighed med sidste år gerne afholde en aktivitetsdag for 6. klasserne, hvor de også kan fortælle om linjer og det at få nye klasser.
 •     Skolebestyrelsen bakker op om, at der for næste skoleår i lighed med dette skoleår ansøges om nedsættelse af skoledagen.
 •     Der afholdes valg til skolebestyrelsen i maj.

Godkendelse af referat.
 

Maj 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole

Torsdag d. 14. maj 2020 kl. 17.00 
Virtuelt – link tilsendes via AULA

Mødeleder: Cecile Christensen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Registrering af mødedeltagere 
Til stede: Mia Knudsen, Jesper Wilken, Pia Brandt, Rikke Hykkelberg, Cecile Anne Christensen, Marianne Ryge Oppelstrup, Peter Haldor Hansen, Iben Toudal Madsen, Trine Kjeldgaard Møller, Morten Leth Kølby, Lisbeth Kruse, Esther Bentzen, Jette Hansen, Anna Taghizadeh.

Afbud: Jørgen Sandal Møller, Hannah Klysner Lohse, Sofie Godiksen, William Borg, Stine Rahbek Pedersen

Velkommen til Rikke Hykkelberg, der er nyvalgt tillidsrepræsentant for lærerne på afd. Måløv.

3. Nyt fra elevråd 
Elevrådet har ikke holdt møder grundet Corona-perioden. Ester fortalte kort om sine personlige oplevelser med fjernundervisning.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a. Budget (bilag) 
Budgettet for undervisningsdelen samt BFO fremlægges til godkendelse. Under punktet deltager administrativ leder Camilla Rask.
Driftsbudgettet er hævet for kommende skoleår bl.a. med henblik på de kreative fag – håndværk/design, madkundskab, makerspace og linjerne, lige som der er tilført budget til en hyttetur for de nye 7. klassers vedkommende.
I det hele taget er det et driftsbudget, der imødekommer de indkommende ønsker og giver gode muligheder for mange nye spændende tiltag i undervisningen, såvel som på legepladser og i indretningen.
Derudover har det været muligt at overføre midler til lønbudgettet, og dermed til yderligere ansættelser.
Skolebestyrelsen godkender budgettet som fremlagt, og ser positivt på, at skolen har lagt et solidt budget med brug af de overførte midler.

5. Orienteringspunkter

a. Nationale test 
På baggrund af politisk aftale i folketinget orienteres om beslutning vedr. nationale test for indeværende skoleår. I Ballerup kommune er der truffet fælles beslutning om ikke at anvende de nationale test på baggrund af den usikkerhed, der er sået om deres gyldighed. Vi afventer udmeldingen om de nye test næste skoleår.
På kommende Skolebestyrelsesmøde tages punktet op med skolens generelle arbejde med test og evalueringer.

b. Skoleforum 
Orientering fra forrige møde:
Forsøg med vikardækning med uddannede lærere – skolerne arbejder forskelligt med dette. Forsøget fortsætter kommende skoleår.
Skolernes arbejde med anti-mobbestrategier.
Orientering fra sidste møde:
Drøftelse af Corona-situationen.

c. Orientering om situationen omkring Corona 
Peter Haldor gennemgik skolens generelle kommunikation til forældre og specifikt til skolebestyrelsen. Desuden rammerne for nødundervisningen og skolens håndtering af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Mulighed for at stille spørgsmål og komme med opmærksomhedspunkter.
Bestyrelsen fik også svar på tilsynsspørgsmål stillet af skolebestyrelsernes landsorganisation: Skole og Forældre.
Overordnet set er det gået rigtig godt med både fjernundervisning og genåbningen.
Skolen har fokus på at samle op på både de mange erfaringer, vi har gjort os ift. nødundervisningen fx positive erfaringer ift. intensiv feedback, og på de fag der har været underprioriteret i perioden og generelt på det faglige niveau.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 
a. Vi har nu fået den længe ventede bom ved indkørsel til skolegården på Måløv.
b. Valg til skolebestyrelsen: Der er valgmøde på tirsdag
c. Der er god gang i klassedannelsen på kommende 7. årgang.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 

a. Skolebestyrelsen har godkendt budgettet for kommende skoleår
b. Skolen har fokus på at samle op de mange erfaringer – positive/negative – vi har gjort os i den nuværende Corona-situation.
c. Vi har nu fået den længe ventede bom ved indkørsel til skolegården på Måløv.

Og husk, at der er valgmøde til skolebestyrelsen på tirsdag 

Godkendelse af referat.

 

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole Mandag d. 25. maj 2020 kl. 18.30 – 21.00 formøde fra kl. 18.00 
Afdeling Østerhøj - personalerummet

Mødeleder: Cecile Christensen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40
Til stede: 
Jesper Wilken, Pia Brandt, Rikke Hykkelberg, Cecile Anne Christensen, Marianne Ryge Oppelstrup, Peter Haldor Hansen, Iben Toudal Madsen, Trine Kjeldgaard Møller, Morten Leth Kølby, Jette Hansen, Jørgen Sandal Møller, Lisbeth Kruse, Anna Taghizadeh. 

Afbud: 
Mia Knudsen, Stine Rahbek Pedersen, Hannah Klysner Lohse, Esther Bentzen, Sofie Godiksen, William Borg,

3. Nyt fra elevråd 18.40 – 18.45
Der er fokus på at styrke forbindelsen mellem skolebestyrelsen og elevrådet i kommende skoleår med henblik på øget deltagelse og indflydelse, så elevperspektivet får en større stemme i skolebestyrelsen.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a. Princip for digital kommunikation/AULA (bilag) 18.45 – 19.45
Punktet var oprindeligt på mødet d. 17. marts. Mødet blev aflyst pga. Corona og punktet genoptages derfor på dette møde. Punktet vil tage udgangspunkt i de vedhæftede bilag.
Drøftelsen danner grundlag for udarbejdelsen af princippet, der også bringes op i skolens MED-udvalg. Endelig godkendelse på kommende skolebestyrelsesmøde.

5. Orienteringspunkter

a.    Rundvisning på skolen 19.45 – 20.15
       Klassernes ændrede vilkår for undervisning fremvises.

b. Ændringer i styrelsesvedtægten 20.15 – 20.20
    Skolebestyrelsen har tidligere afgivet høringssvar. Der orienteres om ændringerne, der kan læses via dette link: https://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-27-04-2020
    Skolebestyrelsens høringssvar kan også ses på dette link. Kun dele af dette er imødekommet i den endelige ændring.

c. Timefordelingsplan og skemajusteringer (bilag) 20.20 – 20.30
    Kommende års timefordelingsplan på baggrund af justeringen af folkeskolereformen og den ændrede styrelsesvedtægt – herunder orientering om valgfag.
    Der kommer på 3. årgang flere fagtimer ift. understøttende undervisning i en overgangs-ordning for næste skoleår.
    UsU-båndet bliver næste år lagt efter 10-pausen – fælles for hele skolen. 
    Derudover ligner skemaet i store træk det, der ligger for i år.
    De praktiske valgfag i udskolingen afsluttes med eksamen i 8. klasse. Det bliver næste år gennemført for første gang. 

d. Teknologiforståelse og makerspaces 20.30 – 20.40
Teknologiforståelse afprøves som fag og faglighed på 46 skoler fordelt på 32 kommuner fra hele landet. Forsøget løber over tre skoleår i perioden 2019 til 2021, hvorefter der skal tages en landspolitisk beslutning om, hvorvidt teknologiforståelse permanent skal indføres som et nyt fag, integreres i eksisterende fag eller en kombination af disse. Forsøgsfaget afprøves dels som selvstændigt fag dels som faglighed integreret i syv fag. Forsøget skal afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen, så alle elever lærer at forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.

Der orienteres om Ballerup Kommunes og Måløvhøj Skoles forberedelse af teknologiforståelse. Ligeledes orienteres om det kommende makerspace på Måløvhøj Skole.
Et makerspace er et teknologiunderstøttende læringsrum med nyeste digitale teknologier som centralt element. Men makerspaces kan rumme mange forskellige teknologier og værktøjer, der giver elever praktiske færdigheder og kompetencer til at håndtere materialer, designe løsninger og udvikle produkter. Makerspace er således et sted, hvor man kan arbejde med både 3D-printer og håndværktøj og med både it-faglighed og praksisfaglighed.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55
Dejligt, at vi nu har alle elever tilbage på skolen. Corona-situationen med nødundervisning stiller krav om omstillingsparathed. Det er endnu ikke blevet normalen, dertil er der for mange forandringer. De mange retningslinjer gør, at ting tager væsentligt længere tid end sædvanligt. Der er også gevinster og andre muligheder ved situationen fx med mindre grupper og fast struktur.

Der er fra kommunens side særlig opmærksomhed på unges uheldige adfærd i distriktet om aftenen (Østerhøj og Tingstedet i Måløv) – SSP og vagten patruljere løbende og det rapporteres, at både yngre og ældre unge – også uden for distriktet deltager.
Skolebestyrelsen opfordrer til at forældre taler med deres børn og har opmærksomhed på deres færden. 

Der har været afholdt valgmøde til skolebestyrelsen. Tirsdag er sidste dag for at opstille til bestyrelsen.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 - 21.00

Der er fra kommunens side særlig opmærksomhed på unges uheldige adfærd i distriktet om aftenen (Østerhøj og Tingstedet i Måløv) – SSP og vagten patruljere løbende og det rapporteres, at både yngre og ældre unge – også uden for distriktet deltager.
Skolebestyrelsen opfordrer til at forældre taler med deres børn og har opmærksomhed på deres færden. 

Skolebestyrelsen har været på rundtur på en Corona-indrettet skole.

Der er vedtaget ændringer i styrelsesvedtægten for skolerne i Ballerup – læs mere på: https://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-27-04-2020

Godkendelse af referat.

 

 

 

 

Juni 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 18.30 – 21.00 

Bemærk, at skolen er vært ved et lille traktement fra 18 – 18.30

Afdeling Måløv - lærerværelset
Formøde – virtuelt, tid og link udsendes af formanden

Mødeleder: Cecile Christensen
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40

Til stede: 
Mia Knudsen, Jesper Wilken, Pia Brandt, Rikke Hykkelberg, Cecile Anne Christensen, Marianne Ryge Oppelstrup, Peter Haldor Hansen, Morten Leth Kølby, Stine Rahbek Pedersen, Jette Hansen, Jørgen Sandal Møller, Hannah Klysner Lohse, Lisbeth Kruse, Anna Taghizadeh, Esther Bentzen.

Afbud:
Iben Toudal Madsen, Sofie Godiksen, William Borg, Trine Kjeldgaard Møller,

3. Nyt fra elevråd 18.40 – 18.45
De store elever er glade for at være tilbage. De overholder retningslinjerne.
9. klasserne er i fuld gang med at planlægge sidste skoledag.
Der har ikke været afholdt elevrådsmøder, så valg af nye repræsentanter vil finde sted efter sommerferien.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Linjer 18.45 – 19.45
Orientering om linjeprocessen i indeværende år og drøftelse af den fortsatte udvikling af
udskolingen og linjerne. I mødet deltager de pædagogiske ledere Birgitte Hahn og Nicolai Abildgaard Knudsen.
De pædagogiske ledere præsenterede processen på 6. årgang, resultatet af elevernes ønsker til linjer og samarbejdet på tværs om at skabe gode klasser.
Mulighed for opklarende spørgsmål og en drøftelse af den videre udvikling, også i forhold til udviklingen af linjerne, undervisningen og klasserne op gennem udskolingen. 
Arbejdet med processen omkring ny udskoling fortsætter på baggrund af løbende evalueringer, ligesom skolebestyrelsen løbende vil tage drøftelserne op.
Drøftelsen i dag giver anledning til at kigge på princippet for klassedannelse, så det retter sig bedre både mod indskrivning og klassedannelse inden 7. klasse.
Desuden at arbejde videre med selve processen mod klassedannelsen, herunder udskolingsledernes deltagelse på forældremøde i 6. klasse. En evaluering af 7. og 8. årgangs erfaringer – både forældre, elever og personale. Der vil desuden i den fremtidige kommunikation blive fokuseret mere på udskolingen og ikke blot på linjer.

b.    Princip for digital kommunikation/AULA 19.45 – 20.15
Tilbagemelding fra MED på baggrund af skolebestyrelsens drøftelser på mødet d. 25. maj samt fortsatte drøftelser.

MED-udvalget vil gerne understøtte Skolebestyrelsens ønske om en tydelig standard for kommunikationen i AULA herunder de fremadrettede ugeplaner. Vi er således enige om forventningerne, og der rettes til i princippet, der præsenteres på næste skolebestyrelsesmøde med henblik på godkendelse.

Ønske om at AULA opdateres med en vejledning til forældre i brugen af Meebook, herunder hvor man finder elevplanerne.

c. Møderække kommende skoleår (bilag) 20.15-20.25

Godkendt som præsenteret.

Forældremøder på kommende 0. årgang ligger henholdsvist d. 31/8 ØS og d. 8/9 MÅ Her deltager medlemmer fra bestyrelsen 

5. Orienteringspunkter

a.  Skolebestyrelsesvalg 20.25-20.30
Status på valgprocessen

Cecile udtræder af bestyrelsen, Sengül Eken indtræder i stedet. Derudover fortsætter bestyrelsen som hidtil inkl. suppleanter. Første bestyrelsesmøde efter ferien bliver et konstituerende møde.

b.  Status på nødundervisningen og BFO 20.30-20.40
Status på undervisning og BFO

Skolen iværksætter en spørgeskema til forældre og personale og en evaluering blandt eleverne. Dette sendes ud inden sommerferien.
Der bliver mulighed for almindelig pasning i BFO i sommerperioden som vi plejer, men fortsat fokus på hygiejne og afstand.
9. klassernes afslutning bliver anderledes i år grundet retningslinjerne ift. Corona.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Skemaer for kommende skoleår sendes ud i løbet af næste uge.

Vi har efter lang tålmodig ventetid fået en bom på afdeling Måløv, så vi kan regulere trafikken ind i skolegården.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 - 21.00

Stor tak til Cecile for flot arbejde som formand for bestyrelsen. 
Givende drøftelse af linjeprocessen og det fortsatte arbejde med udviklingen af udskolingen.
Der bliver mulighed for almindelig pasning i BFO i sommerperioden, som vi plejer.
Skemaer for kommende skoleår sendes ud i løbet af næste uge.
Vi har fået en bom på afdeling Måløv, så vi kan regulere trafikken ind i skolegården.

Godkendelse af referat.