Referater fra skoleåret 2020/2021

1. September 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde  Måløvhøj Skole tirsdag d. 1. september 2020 kl. 18.30 – 21.00 

Afdeling Østerhøj - personalerummet
Formøde for forældre og elever klokken 18.00

Mødeleder: Peter Haldor Hansen indtil valg af formand
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40

Til stede: 
Mia Knudsen, Jesper Wilken, Rikke Hykkelberg, Sengul Eken, Marianne Ryge Oppelstrup, Peter Haldor Hansen, Trine Kjeldgaard Møller, Morten Leth Kølby, Jette Hansen, Jørgen Sandal Møller, Hannah Klysner Lohse, Lisbeth Kruse, Aske Saltbæk, Andrea Tolstrup, Anna Taghizadeh.

Afbud: 
Iben Toudal Madsen, Pia Brandt, Stine Rahbek Pedersen,

3. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Konstituering af bestyrelsen (bilag) 18.40 – 19.00
Valg af formand, næstformand og medlem samt suppleant til ”Skoleforum”. Herunder gennemgang af årshjul og forretningsorden.

Jesper Wilken valgt som formand for skolebestyrelsen.
Mia Knudsen valgt som næstformand for skolebestyrelsen.

Jesper Wilken og Iben Toudal valgt som medlem/suppleant til Skoleforum. Sengul Eken er valgt til 2. suppleant.

”Håndbog for skolebestyrelsen” omdelt.

Skolens hjemmeside opdateres så den nye bestyrelse kommer på. Skolebestyrelsens principper, referater m.v. findes også her: https://www.maaloevhoejskole.dk/skolebestyrelsen

b.    Budget 2021 (bilag eftersendes) 19.00 – 19.20
Forventes i høring fra d. 26. august til 10. september.
Formanden færdiggør høringssvaret på baggrund af drøftelsen d.d. og fremsender på bestyrelsens vegne.

c.  Høring ny styrelsesvedtægt (bilag eftersendes) 19.20 - 19.40
     Forventes i høring fra midt uge 34
Der nedsættes en skrivegruppe bestående af Jesper, Peter, Rikke og Lisbeth, der laver høringssvaret på baggrund af drøftelsen.

4. Orienteringspunkter

a.  Årsresultater 19.40 – 20.10
     Gennemgang af årets prøveresultater samt Timss 2019 (Trends in mathematics and science   
     study) – Herunder refleksioner disse giver anledning til ift. den faglige udvikling på skolen.
    Skolebestyrelsen vil følge op på skolens indsatsområder i tysk og idræt.

b.  Skolebestyrelsens årsberetning 20.10 – 20.30
     Afholdes 20. oktober klokken 18 – 20 inkl. kontaktforældremøde. Drøftelser af tema og
     program.
Invitation udsendes snarest – Morten, Jesper og Peter udarbejder program.

c.  Skoleårets opstart 20.30 – 20.35
     En kort orientering om skoleårets opstart.
Tilbage fra ”Corona-skole” til næsten almindelige forhold. Alle har været på førstehjælpskursus. 
 
d.  Elevoptag og afgang i skoleåret 2019-2020 20.35 – 20.40
Den årlige orientering til skolebestyrelsen, der tager tallene til efterretning.

5. Nyt fra elever, forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Elevrådet på ØS: Aske er også repræsentant i BAFE (Ballerup Fælles Elevråd) – De vil gerne kigge på indeklimaet. Elevrådet har spurgt ud i klasserne om bud på aktiviteter, som de kan sætte i gang.
Elevrådet efterspørger opsættelse af den vandpost, de har fået bevilget til Børnerådsdagen forrige år. Skolebestyrelsen vil gerne understøtte at det nødvendige anlæg bevilges.
Elevrådet på MÅ: Valg af formand Carl og Næstformand Andrea. Elevrådet håber på at få det årlige talentshow gennemført i år – afventer retningslinjer ift. Corona. Det samme gælder for samarbejdet på tværs af matriklerne mellem de to elevråd.

Forældre: 
Forespørgsel til retningslinjer for lejrskoler – Her følger skolen sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
Forespørgsel på specifik vikardækning. Her opfordres til at skrive direkte til den pædagogiske leder.
Skolebestyrelsen ønsker på fremtidigt møde indsigt i evalueringen af de gode erfaringer fra Corona-perioden.

6. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 - 21.00

•    Den nye skolebestyrelse har konstitueret sig. 
      Vi siger velkommen til de nye medlemmer 
•    Alle personaler har været på førstehjælpskursus efter sommerferien
•    Husk skolebestyrelsens årsberetning d. 20/10 – Invitation følger.

Godkendelse af referat.

30. september 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole onsdag d. 30. september 2020 kl. 18.30 – 21.00 

Afdeling Måløv - Multisalen
Formøde – virtuelt, tid og link udsendes af formanden

Mødeleder: Jesper Wilken
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40
Til stede: Jesper Wilken, Mia Knudsen, Sengül Eken, Marianne Ryge Oppelstrup, Trine Kjeldgaard Møller, Morten Leth Kølby, Jørgen Sandal Møller, Iben Toudal Madsen, Hannah Klysner Lohse, Lisbeth Kruse, Rikke Hykkelberg, Aske Saltbæk, Andrea Tolstrup, Peter Haldor Hansen, Pia Brandt, Stine Rahbek Pedersen, Anna Taghizadeh.

Afbud: Jette Hansen,

3. Nyt fra elevråd 18.40 – 18.45
ØS: Har talt om æbleskivebod, og afventer ift. Coronasituationen
MÅ: Har talt om børnerådsdagen, der sandsynligvis udsættes til næste år. Har også talt om æbleskivebod, og hvordan det kan lade sig gøre i en Corona-tid.
Har samlet op på sidste møde, hvor der efterlystes ønsker til elevrådets pulje-penge. Elevrådet vil gerne arbejde på at få renoveret atletikfaciliteterne udendørs.
BAFE (Ballerup fælles elevråd): Aske er valgt til formand. De har lige nu indeklima på dagsorden.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Forretningsorden (bilag) – 18.45 – 19.00

       Forslag om ændring af forretningsorden, så det fremgår, at man kan deltage online. Vi vil i den næste tid prøve forskellige grader af virtuel-mødeafholdelse af.

       Derudover indskrives næstformandens rolle i forretningsordenen.

      Ændringerne hermed vedtaget.

5. Orienteringspunkter

a.  Skolens indsatsområder – 19.00 – 19.45
Gennemgang af skolens indsatser og sammenhængen mellem disse. Herudover udvælges særlige indsatser til fremlæggelse på kommende møder.

b.  Evaluering af Coronaundervisningen (bilag) – 19.45 – 20.30
Tilbagemelding på spørgeskemaundersøgelsen foretaget i juni 2020 blandt klasser, forældre og medarbejdere. Det forudsættes at vedhæftede bilag er læst.
Hvad får skolebestyrelsen øje på i forhold til skolens fortsatte udvikling? 

•    Hvordan kan vi fremover arbejde mere med at skabe mindre hold/arbejdsgrupper? Og samtidigt have øje for, at holde fast i klassefællesskabet, for derigennem at få flere elever til at byde ind.
•    Hvordan kan vi skabe færre skift i fagene i løbet af dagen? Fx halve dage med samme fag, for herigennem at skabe fordybelse og motivation hos eleverne.
•    Hvordan kan vi skabe mere lighed i elevernes tilgang til det digitale?
•    Vi ønsker at fastholde de gode erfaringer med, at forældrene ikke afleverede inde i klassen.

c.  Skolebestyrelsens årsberetning - 20.30 – 20.40
Mødet afholdes virtuelt. Nærmere information omkring afholdelsen.
Mødet er indkaldt i AULA og link til mødedeltagelse udsendes samme sted på dagen.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Personale: 
Orientering om hjemsendelser og smitteopsporing (Corona)
Orientering om artikel i Ballerup-bladet og SSP-samarbejdet
Forældre:
Opmærksomhed på nattelivet omkring afd. Østerhøj
Kommunalbestyrelse:
Der er indgået budgetaftale. Stine orienterede om, at hvad der er bevilliget ift. skoleområdet. Budgetaftalen meldes ud på kommunens hjemmeside: https://ballerup.dk/sites/default/files/aftale_om_budget_2021.pdf

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 - 21.00

•    Orientering om skolens indsatsområder, som vil blive behandlet enkeltvis på kommende skolebestyrelsesmøder.
•    Den samlede evaluering af Coronaundervisningen blev drøftet med henblik på fremadrettede udviklingsperspektiver.
•    Skolebestyrelsens årsberetning afholdes d. 20/10 – Mødet foregår virtuelt og invitation er sendt ud i AULA. Husk at bekræfte din deltagelse 

Godkendelse af referat.

12. november 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole torsdag d. 12. november 2020 kl. 18.30 – 21.00 

Afdeling Østerhøj – Kantinen med god afstand
Formøde – virtuelt, tid og link udsendes af formanden

Mødeleder: Jesper Wilken
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40

Til stede: Jesper Wilken, Mia Knudsen, Sengül Eken, Marianne Ryge Oppelstrup, Morten Leth Kølby, Jørgen Sandal Møller, Iben Toudal Madsen, Hannah Klysner Lohse, Lisbeth Kruse, Rikke Hykkelberg, Andrea Tolstrup, Johanne Marie Gründahl Jensen, Peter Haldor Hansen, Pia Brandt, Stine Rahbek Pedersen, Anna Taghizadeh.

Velkommen til Johanne, der er ny elevrepræsentant i skolebestyrelsen.

Afbud: Trine Kjeldgaard Møller, Aske Saltbæk, Jette Hansen,

3. Nyt fra elevråd 18.40 – 18.45

Måløv: 
•    I januar skal 9. klasserne til skolevalg. Elevrådet hjælper til med det praktiske og stemmeoptælling.
•    Elevrådet har desuden drøftet muligheden for en frugtordning til udskolingen.
•    Resultat af børnerådsdagen:
o    Sækkestole, fodboldmål og kængurustylter - 12.813 kr.
Østerhøj:
•    Har drøftet børnerådsdagen, der i år blev afholdt virtuelt.
•    Resultat af børnerådsdagen:
o    Fodboldmål - 12.000 kr.

På begge elevråd er der blevet valgt repræsentanter til undervisningsmiljøgruppen, der skal samarbejde med ledelsen om en undervisningsmiljøvurdering. Der er valgt en repræsentant fra hver af de to matrikler.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Opsamling på skolebestyrelsens årsberetning – 18.45 – 19.00

Mødet blev i år afholdt virtuelt, og der var flere deltagere, end vi har haft de foregående år. 
De overordnede punkter var: 
•    Skole-/hjemsamarbejdet
•    AULA og Meebook
•    Corona-undervisning
Mødet blev optaget og lagt ud til alle forældre.

Efterfølgende blev der afholdt møde med kontaktforældrene med udgangspunkt i skolebestyrelsens princip for kontaktforældre.

Afklaring af svar på spørgsmål.

På baggrund af de indkomne spørgsmål på mødet, laver Peter Haldor en skriftlig tilbagemelding.

Tilbagemeldingerne giver også anledning til at skolebestyrelsen igen vil følge op på samarbejdet mellem skole og klub.

b.    Input til budget - 19.00 – 19.15
Skolebestyrelsens ønsker til næste kalenderårs budget.

De ønsker der fremkom på drøftelsen bringes videre til skolens ledelse, der laver udkast til budget.

Ønsker i forbindelse med undervisningsmiljøvurderingen bringes op i elevrådet. 

Skolebestyrelsen opfordrer elevrepræsentanterne til at tage billeder af steder på skolen, som de kunne ønske blev forskønnet, for at give resten af bestyrelsen indblik. 

c.    Princip for kommunikation mellem skole og hjem (bilag) – 19.15 – 19.30
Til endelig godkendelse.

Efter drøftelse og tilretning er princippet godkendt. Det færdige princip lægges ud på skolens hjemmeside.

d.    Princip for klassedannelse (bilag) – 19.30 – 20.00
På baggrund af ændret styrelsesvedtægt drøftes en evt. ændring af princippet for indskrivning af elever i 0. klasse. 
Princippet er godkendt og lægges op på hjemmesiden.

5. Orienteringspunkter

a.  Skolens indsatsområder fortsat - sammenhæng og variation – 20.00 – 20.30
Præsentation af skolens indsatsområde.

b.  Nyt fra skoleforum – 20.30 – 20.40
 De seneste møder i skoleforum har været aflyst grundet Corona.
 Møderne genoptaget. Denne gang med udgangspunkt i undervisningsministeriets rapport: ”Anbefalinger om forenkling af elevplaner i folkeskolen”. Der var lagt op til drøftelse af muligheder i den lokale udmøntning.

Skolebestyrelsen ønsker, at vi finder en måde at kommunikere generelt om rammer og indhold i elevplaner til skolens forældre.

 6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Der pågår lige nu evaluering af linjer og klassedannelser i udskolingen. Dette tages op som punkt på kommende møde.

Indskrivningsmødet for de kommende 0. klasser bliver i år afholdt virtuelt. Der ligger links og vejledninger på skolens hjemmeside.

Der er en ny video på vej, der viser noget af det, der foregår på skolen i denne tid, hvor forældre har begrænset adgang.

Stine meldte tilbage fra seneste møde i børne- og skoleudvalget. Referat af mødet kan ses på kommunens hjemmeside.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 - 21.00

•    Elevrådet har valgt repræsentanter til undervisningsmiljøgruppen.
•    Skolebestyrelsen har vedtaget to nye principper, der kan ses på skolens hjemmeside.
•    Skolebestyrelsen samlede op på årsberetning og kontaktforældremøde. Der udsendes snarest svarskrivelse på indkomne spørgsmål.

Godkendelse af referat.

7. december 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole mandag d. 7. december 2020 kl. 18.00 – 21.00 

Afdeling Østerhøj – Kantinen med god afstand

De pædagogiske ledere fra skole og BFO samt administrativ leder er inviteret til at spise med og vil under spisningen kort orientere om deres afdeling.

Mødeleder: Jesper Wilken
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 19.00 – 19.05

2. Registrering af mødedeltagere 19.05 – 19.10
Til stede: Jesper Wilken, Mia Knudsen, Sengül Eken, Marianne Ryge Oppelstrup, Trine Kjeldgaard Møller, Morten Leth Kølby, Jørgen Sandal Møller, Iben Toudal Madsen, Hannah Klysner Lohse, Lisbeth Kruse, Rikke Hykkelberg, Aske Saltbæk, Andrea Tolstrup, Johanne Marie Gründahl Jensen, Peter Haldor Hansen, Pia Brandt, Stine Rahbek Pedersen, Anna Taghizadeh.

Afbud: 
Jette Hansen, 

3. Nyt fra elevråd 19.10 – 19.15

ØS: Har kun afholdt et møde siden sidst. Her planlagde de deres julekonkurrence: Hvem pynter den fineste juledør.

MÅ: Har ikke afholdt møder siden sidst. Møderne er indstillet grundet restriktionerne. Dagsorden handler bl.a. om affaldssorteringen og undervisningsmiljøvurderingen på skolen. I den forbindelse har elevrådet været ude i alle udskolingsklasserne med en spørgeskemaundersøgelse.

Tilbagemelding ift. sidste SB-møde – Elevrådene er fortsat i gang med at samle ind på ønsker til forskønnelse.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Linjer i udskolingen / ny udskoling (bilag) – 19.15 – 20.25
Skolen har evalueret den nuværende linjestruktur gennem en spørgeskemaundersøgelse og efterfølgende samtaler med klasserne på 8. og 9. årgang. Medarbejder i udskolingen og ledelsen er pt i dialog omkring udviklingen af udskolingen – bl.a. på baggrund af evalueringen. Under punktet deltager de pædagogiske ledere Birgitte Hahn og Nicolai Abildgaard Knudsen. Bilagene forudsættes læst.

På mødet blev både evalueringen og de drøftede udviklingsperspektiver fremlagt, og der var mulighed for at spørge ind til den foreløbige analyse. 
Der er rigtig god energi i de drøftelser personalet i afdelingen har i udviklingsarbejdet, hvilket skaber et godt afsæt for det videre arbejde. På aftenens møde kredsede drøftelsen sig særligt om tre fokuspunkter:
1) Betydningen af relationer ind i klassedannelsen.
2) Muligheden for at få ”noget andet” i spil – hvilket peger ind i en motiverende undervisningsform og betydningen af variation. 
3) Et stort ønske om endnu mere tydelighed ift. klassedannelsesprocessen.

På kommende skolebestyrelsesmøde følges op på baggrund af et konkret oplæg.

5. Orienteringspunkter

a.  Skolens indsatsområder fortsat - idræt – 20.25 – 20.40
Præsentation af skolens indsatsområde 
Punktet blev udsat.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Skolen har lige nu travlt med de seneste restriktioner og hjemsendelse af 5.-9. klasse til fjernundervisning. Desuden håndterer vi løbende hjemsendelser i forbindelse med smitteopsporing.
Vi har haft særligt besøg af arbejdstilsynet, der udtrykker tilfredshed med skolens coronahåndtering.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 - 21.00

-    De pædagogiske ledere deltog i starten af mødet og gav et kort indblik i deres respektive afdelinger.
-    Skolebestyrelsen følger engageret med i udviklingen af udskolingen herunder linjer.
-    Skolen har haft særligt besøg af arbejdstilsynet, der udtrykker tilfredshed med skolens coronahåndtering.

Læs mere i referatet.

Godkendelse af referat.
 

11. januar 2021

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole mandag d. 11. januar 2021 kl. 18.30 – 21.00 

Mødet afholdes virtuelt: Link udsendes umiddelbart inden mødet.

Mødeleder: Jesper Wilken
Referent: Pia Brandt

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35
Dagsorden godkendt

2. Registrering af mødedeltagere 18.35– 18.40
Til stede: Jesper Wilken, Mia Knudsen, Sengül Eken, Marianne Ryge Oppelstrup, Trine Kjeldgaard Møller, Morten Leth Kølby, Jørgen Sandal Møller, Iben Toudal Madsen, Hannah Klysner Lohse, Lisbeth Kruse, Rikke Hykkelberg, Aske Saltbæk, Andrea Tolstrup, Johanne Marie Gründahl Jensen, Peter Haldor Hansen, Jette Hansen, Stine Rahbek Pedersen og Pia Brandt  
Afbud: Anna Taghizadeh,  

3. Nyt fra elevråd 18.40 – 18.45
ØS: Der afholdes møde i elevrådet d. 2. februar. 
MÅ: Har ikke været afholdt møder i elevrådet siden sidste skolebestyrelsesmøde.
På det kommende skolebestyrelsesmøde afsættes tid på et punkt, hvor der kan komme input fra eleverne om hvordan de oplever den nuværende situation med hjemmeundervisning.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Linjer i udskolingen / ny udskoling (bilag) – 18.45 – 19.30
På baggrund af evalueringen har ledelsen udarbejdet vedhæftede struktur (Dokumentet – ”Ny udskoling”) for 2021/2022, som skolen ønsker forældrenes opmærksomheder på. Herudover ønskes input til evt. princip for klassedannelse på 7. årgang. Vedhæftet er også seneste kommunikation til forældrene på 6. årgang.
Det udsendte materiale blev kort præsenteret og de justeringer, der er lavet, på baggrund af i de erfaringer, der er gjort frem til nu, blev fremhævet. 
Materialet, herunder kriterier for klassedannelse og linivalg, blev drøftet og skolebestyrelsen kom med input og opmærksomhedspunkter til udarbejdelse af det princip for klassedannelse, gældende for kommende skoleår.
Forslag til princip, præsenteres til vedtagelse på det kommende bestyrelsesmøde i februar

b.    Høring af ferieplan skoleåret 2022-23 (bilag) – 19.30 – 19.45
Ferieplanen har været til høring i skolebestyrelsen, hvilket ikke gav anledning til kommentarer.

5. Orienteringspunkter

a.  Skolens indsatsområder fortsat - idræt – 19.45 – 20.10

Præsentation af skolens indsatsområde og opmærksomhedspunkter i et forældreperspektiv
Opmærksomhed på at idrætsundervisningen prioriteres højt. 
Samtidig en anerkendelse af at der tilstræbes sammenhæng og progression i faget helt fra indskoling til udskoling, bla.a. via afholdelse af fagdag for idrætslærerne. 
I forhold til den nuværende situation er der ingen tvivl om at det er en udfordring at lave idrætsundervisning af samme kvalitet som i tiden uden Corona. 

b.  Skolens indsatsområde fortsat – tysk – 20.10 – 20.40
Præsentation af skolens indsatsområde og opmærksomhedspunkter i et forældreperspektiv
Peter Haldor præsenterede den ansøgning om kompetenceudvikling af lærere, som skolen har fremsendt A.P Møller Fonden. Vi afventer svar på ansøgningen.
Opmærksomhed på at der er brug for en bevidst fokuseret indsats for at løfte faget og på de udfordringer der, er omkring mangel på uddannede tysklærere. 

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55
- Der er Skoleforum i næste uge, hvor der følges op på bl.a., trafik og Corona-onlineundervisning. Hvis der er forældreinput til mødet, skal de fremsendes til Iben og Jesper.
Input til Stine fra kommunalbestyrelsen: Opfordring til at der kommunikeres tydeligt, at børn fra alle klassetrin kan tilmeldes at deltage i onlineundervisning ved fremmøde skolen.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 - 21.00
- Fortsat drøftelse af evaluering af udskolingslinier.
- Skolebestyrelsen har gennemgået indsatsområder i tysk og idræt, som der er fokus på i det kommende skoleår.

Godkendelse af referat.
 

9. februar 2021

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole tirsdag d. 9. februar 2021 kl. 18.30 – 21.00 

Mødet afholdes virtuelt 

Mødeleder: Jesper Wilken
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35– 18.40
Til stede: 
Jesper Wilken, Mia Knudsen, Sengül Eken, Marianne Ryge Oppelstrup, Trine Kjeldgaard Møller, Morten Leth Kølby, Hannah Klysner Lohse, Lisbeth Kruse, Rikke Hykkelberg, Aske Saltbæk, Andrea Tolstrup, Johanne Marie Gründahl Jensen, Peter Haldor Hansen, Pia Brandt, Anna Taghizadeh.

Afbud: Iben Toudal Madsen, Jette Hansen, Jørgen Sandal Møller, Stine Rahbek Pedersen,

3. Nyt fra elevråd 18.40 – 18.45

Måløv: Elevrådet har holdt møde og drøftet undervisningsmiljøet under hjemsendelse. Både hvad der virker godt og hvad der virker mindre godt fagligt og socialt. Eleverne vil gerne have mindre skærmtid og vil gerne i skole. Der sker ikke ret meget socialt, men de prøver at finde på noget virtuelt.
Østerhøj: Elevrådet holder møde med samme dagsorden på torsdag.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Princip for klassedannelse i udskolingen (bilag) – 18.45 – 19.15
På baggrund af drøftelse på skolebestyrelsesmødet d. 11. januar er vedhæftede forslag udarbejdet. Princippet er fremsendt til godkendelse.
Princippet er godkendt med justeringer, og kan fremover findes på skolens hjemmeside.

b.    Input til det kommunale budget 2022 (bilag) – 19.15 – 19.30
Der er udsendt høringsmateriale. Der fremsendes ønske om øgede midler til faglokaler – håndværk/design og madkundskab.

c.    Princip for rygning i skoletiden – 19.30 – 20.15
På baggrund af ny lovgivning tages en indledende drøftelse. Bilag bedes læst og udfyldelse af refleksionsskema er udgangspunkt for drøftelserne.
Forældrene i skolebestyrelsen er opmærksomme på, at personalet som rollemodeller også vil have en vigtig rolle ift. sikre den røgfri skole. De opfordrer til, at det drøftes i personalegruppen, hvordan der tages hensyn til, at rygning foregår væk fra elevernes påsyn.

På baggrund af drøftelsen d.d. laves udkast til princip, som tages op på kommende møde.

5. Orienteringspunkter

a.  Skolens regnskab 2020 – 20.15 – 20.25
     Præsentation af årets resultat.
Skolens årsregnskab er præsenteret. Der er et overskud, der skyldes uafsluttede bygningsarbejder. Dette vil blive indarbejdet i dette års budget.

b.  Skolens indsatsområde fortsat – Uddannet personale – 20.25 – 20.40
Præsentation af skolens indsatsområde og opmærksomhedspunkter i et forældreperspektiv
Gennemgang af skolens kompetencedækning for de forskellige fag, der generelt ligger godt og er i fortsat positiv udvikling.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55
Den delvise genoplukning er gået rigtig godt. Børn og personale er glade for at være tilbage. Børnene falder hurtigt tilbage i de vante rutiner. Skolen har fokus på at der er få lærere/pædagoger omkring den enkelte klasse og dermed mindske kontakter på tværs i både BFO og skole.
I medierne tales der meget om ”læringstab”, men lærerne oplever i høj grad, at eleverne har lært noget i den tid de har været hjemsendt. De har måske i nogle tilfælde lært noget andet, end det de ellers vil have lært, men der er på ingen måde tale om et tab. Forældrene oplever, at der skabes kreativ undervisning, som motivere eleverne.
Indskrivning til kommende skoleår – Der bliver næste skoleår fem 0. klasser.
Ny pædagogisk leder i udskolingen på afd. Måløv starter 1. marts. Henriette Kaspersen.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 - 21.00
•    Der er vedtaget nyt princip for klassedannelse i udskolingen.
•    Næste skoleår bliver der fem 0. klasser på den samlede skole.
•    Der er ansat ny pædagogisk leder i udskolingen på afd. Måløv - Henriette Kaspersen, der starter d. 1. marts.

Godkendelse af referat.
 

10. marts 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole Onsdag d. 10. marts 2021 kl. 18.30 – 21.00 

Mødet afholdes virtuelt

Mødeleder: Jesper Wilken
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35– 18.40
Til stede: Jesper Wilken, Mia Knudsen, Sengül Eken, Marianne Ryge Oppelstrup, Morten Leth Kølby, Jette Hansen, Iben Toudal Madsen, Hannah Klysner Lohse, Lisbeth Kruse, Rikke Hykkelberg, Aske Saltbæk, Andrea Tolstrup, Johanne Marie Gründahl Jensen, Peter Haldor Hansen, Pia Brandt, Stine Rahbek Pedersen, Jørgen Sandal Møller, Anna Taghizadeh.

Afbud: Trine Kjeldgaard Møller,

3. Nyt fra elevråd 18.40 – 18.45

Elevrådet på Måløv har møde i morgen d. 11/3. Her drøftes bl.a. undervisningsmiljøvurderingen.

Elevrådet på Østerhøj holder møde næste gang d. 15/4.

På tidligere møder har trivslen under hjemsendelsen været drøftet.
Der er lavet et referat af drøftelsen som rundsendes til bestyrelsen.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Budget (bilag) – 18.45 – 19.45
Budgettet gennemgås og indstilles til godkendelse efter drøftelse i MED. Under punktet deltager administrativ leder Camilla Rask

Skolebestyrelsen godkender på baggrund af fremlæggelsen budgettet som fremlagt.

Skolebestyrelsen ønsker frem over et tydeligere fokus på elevernes ønsker til budgettet. Elevernes ønsker vil blive inddrages ift. den undervisningsmiljøvurdering, der er i gang p.t.

b.    Ansøgning om afkortelse af skoledagen (bilag) – 19.45 – 20.00
Der skal forelægge en ansøgning om nedsættelse af undervisningstimetallet jf. § 16d for hvert skoleår.

Skolebestyrelsen godkender ansøgningen og udtaler sig som anmodet til kommunalbestyrelsen.

Skolebestyrelsen ønsker på fremtidigt møde, at få yderligere indsigt i arbejdet med Co-teaching.

c. Teststrategi ved yderligere genåbning af skolerne
I forbindelse med at de store elever kommer tilbage i skole, opfordres der kraftigt til at alle elever fra 12 år og op testes to gange om ugen. Der skal stilles testning til rådighed på skolen. I den forbindelse ønsker børne- og skoleudvalget en tilbagemelding fra skolebestyrelsen ift. om det vil være en god idé, at det lægges ud til forældrene at sørge for den ene af testene, mens den anden test, vil blive foretaget på skolen.
Skolebestyrelsen hælder overvejende til, at der skal være mulighed for at eleverne testes på skolen to gange om ugen, men gør også opmærksom på, at der er mange holdninger og overvejelser ift. teststrategien.

5. Orienteringspunkter
a.  Skolens indsatsområder fortsat – Samtalegrupper for børn i brudte familier – 
     20.00 – 20.15
     Præsentation af skolens indsatsområde og opmærksomhedspunkter i et forældreperspektiv – Punktet udgår og sættes på kommende mødedagsorden.

b.  Skolens indsatsområder fortsat – Sammenhæng BFO og klub 
     20.15 – 20.40
     Præsentation af skolens indsatsområde og opmærksomhedspunkter i et forældreperspektiv – Orienteringen er taget til efterretning, og skolebestyrelsen anerkender det store arbejde, der gøres for at gøre børnene klar til klub. Der er en opmærksomhed på samarbejdet mellem skole og klub, da klubben er en selvstændig institution.

c. Orientering om trivselsgrupper og nødpasning.
Kort orientering om kriterierne for hvilke elever, der tilbydes at komme i skole/klub enten i form af nødpasning eller ift. de udmeldte trivselsgrupper ifb. med nedlukningen. Herunder hvor mange elever, det drejer sig om.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Forårets forældremøder afholdes fortsat, men det bliver virtuelle møder.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 - 21.00

•    Skolebestyrelsen har godkendt budgettet for 2021.
•    Vi ansøger også næste år om en nedsættelse af skoledagen for mellemtrinnets og udskolingens vedkommende.
•    Forårets forældremøder afholdes fortsat, men det bliver virtuelle møder.

Godkendelse af referat.
 

9. april 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole torsdag d. 8. april 2021 kl. 18.30 – 21.00 

Mødet afholdes virtuelt: 

Mødeleder: Jesper Wilken
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35
Punkt 5a udsættes til kommende møde

2. Registrering af mødedeltagere 18.35– 18.40

Til stede: 
Jesper Wilken, Mia Knudsen, Marianne Ryge Oppelstrup, Morten Leth Kølby,
Trine Kjeldgaard Møller, Hannah Klysner Lohse, Lisbeth Kruse, Rikke Hykkelbjerg, Andrea Tolstrup, Aske Saltbæk, Johanne Marie Gründahl Jensen, Peter Haldor Hansen, Stine Rahbek Pedersen, Anna Taghizadeh.

Afbud: 
Sengül Eken, Jette Hansen, Jørgen Sandal Møller, Iben Toudal Madsen, Pia Brandt,

3. Nyt fra elevråd 18.40 – 18.45

Elevrådsmøder foregår stadig virtuelt. Peter har deltaget på elevrådsmøder på begge matrikler og talt om undervisningsmiljøvurderingen og rygepolitik.
Eleverne, der har været tilbage i denne uge, har været rigtig glade for at komme i skole igen – både socialt og undervisningsmæssigt. De falder hurtigt tilbage til gamle rutiner. Testningen foregik fint – Det gik overraskende hurtigt og virkede godt.
Det opleves også, at der er høj faglighed trods den uro, der kommer med gensynsglæden i de store klasser, der er tilbage hver anden uge.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Kvalitetsrapport - udtalelse (bilag) – 18.45 – 19.45

Hvert år udarbejdes en kvalitetsrapport for skolerne i Ballerup Kommune. Kvalitetsrapporten beskriver skolevæsenets og de enkelte skolers niveau ift. nationalt og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet samt opfølgning på tidligere kvalitetsrapporter. I lighed med tidligere år skal skolebestyrelsen udtale sig ift. kvalitetsrapporten.
Skolebestyrelsen støtter op om de anerkendelser skolen får og oplever at anbefalingerne ligger godt i tråd med de ting, der allerede er fokus på.
Generelt er skolebestyrelsen meget tilfredse med det flotte niveau for skolen.
Skolebestyrelsen har en særlig opmærksomhed på det fremadrettede arbejde med støtte, inspiration og feedback.

På baggrund af drøftelsen d.d. udarbejder Jesper og Peter den endelige udtalelse til fremsendelse.

Kvalitetsrapporten vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. https://ballerup.dk/borger/born-unge/skoler/folkeskole/kvalitetsrapporter

5. Orienteringspunkter
a.  Skolens indsatsområder fortsat – Samtalegrupper for børn i brudte familier.
     Udsat

b.  Status på kommende linjer på kommende 7. årgang – 19.45 – 20.05
     

Peter fremlagde det materiale, der bliver sendt ud om udskolingen og linjerne til de kommende 7. klasses elever. Vi kan godt afsløre her, at der er ændringer på vej.
Skolebestyrelsen er meget tilfredse med udtrykket og anerkender det arbejde der ligger bag materialet og bakker op om den retning og nytænkning der ligger i arbejdet.

c.  Orientering om ny arbejdstidsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup    
     Lærerforening – 20.05 – 20.15

Arbejdstidsaftalen bygger på den overordnede aftale mellem KL og Danmarks Lærerforening - A20. Overordnet set er der ikke de helt store forandringer ift. tidligere aftaler i Ballerup Kommune. Aftalen bygger i høj grad på gensidig tillid mellem lærere og ledelse.
Peter gennemgik aftalen med fokus på, hvad det betyder for samarbejdet på skolen og skolens fremtidige udviklingsarbejde. 
En del af aftalen indbefatter en tydelig skoleplan, der beskriver skolens indsatsområder og ressourceforbruget i forhold hertil.

d. Orientering om genåbningen – 20.15 – 20.40
Der er en opmærksomhed på elevernes trivsel og på fagligheden fx i praktisk musiske fag, der har været svære at prioritere under nedlukningen. 
Jf. i øvrigt elevernes tilbagemeldinger under pkt. 3.

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Det har stor betydning, at vi alle (personale, elever og forældre) nu har været igennem mange omstillinger i forbindelse med Corona. Det er en gensidig opmærksomhed for alle.
Der har været spørgsmål til sikkerheden på legepladsen – Ballerup kommune har stor opmærksomhed på sikkerheden og der følges løbende op ved reparationer og nedlukning af legepladser om nødvendigt.
Der arbejdes på en ny rygepolitik for personalet.
Lisbeth stopper i skolebestyrelsen til sommerferien. Hendes plads overtages af Anne Olsen fra indskolingen på Østerhøj.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 - 21.00

•    De elever, der har været tilbage i skole i denne uge, har været rigtig glade for at komme i skole igen – både socialt og undervisningsmæssigt. Testningen foregik fint – Det gik overraskende hurtigt og virkede godt.
•    Skolebestyrelsen er meget tilfredse med det niveau for Måløvhøj Skole, der fremgår af den nye kvalitetsrapport.
•    Der er nyt spændende materiale på vej om udskolingen og linjerne til de kommende 7. klasses elever og deres forældre. 

Godkendelse af referat.

3. maj 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole mandag d. 3. maj 2021 kl. 18.30 – 21.00 

Mødet afholdes virtuelt: 

Mødeleder: Jesper Wilken
Referent: Peter Haldor Hansen

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35– 18.40
Til stede: Andrea Tolstrup, Hanna Lohse, Iben Toudal Madsen, Jesper Willken, Jette Hansen, Jørgen Sandal Møller, Johanne Marie Gründal Jensen, Lisbeth Kruse, Marianne Ryge Oppelstrup, Morten Leth Kølby, Peter Haldor Hansen, Pia Brandt, Sengül Eken, Trine Kjeldgaard Møller

Afbud: Anna Taghizadeh, Mia Knudsen, Rikke Hykkelbjerg, Aske Saltbæk, Stine Rahbek Pedersen

3. Nyt fra elevråd 18.40 – 18.45
Der er udarbejdet ny undervisningsmiljøvurdering. Denne fremlægges på kommende møde. Der har også været drøftet kommende rygeprincip, hvilket fremlægges på næste møde.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Udskolingen fremadrettet – 18.45 – 19.30
     Indledende drøftelse om klassedannelser og linjer fra skoleåret 2022/23
     Punkter blev drøftet.

b.  Skolevej (bilag) – 19.30 – 20.00
     Drøftelse og opmærksomhedspunkter vedr. skolevejsanalysen
     Der var en drøftelse på baggrund af skolevejsanalysen. Der fremkom et ønske om en dialog    
     med kommunen om trafikplanlægningen. Ligeledes var der et ønske om at forstå 
     forældrenes  behov for at køre deres børn i skole for derigennem at kunne skabe gode 
     løsninger. Der er skabt bedre trafiksituation på Kratvej ved Kirken og hastigheden på 
     Kratvej er sat ned. 

     Der er møde i teknik og miljøudvalget d. 4. maj 2021 og ønsket om dialog bringes 
     med ind i mødet. En evt. trafikpolitik – og effekten af denne – blev drøftet.

5. Orienteringspunkter
a.  Skolens indsatsområder fortsat – Samtalegrupper for børn i brudte familier 20.00
     – 20.15
     Præsentation af skolens indsatsområde med mulighed for kommentarer ud fra et 
     forældreperspektiv.
     Der er gode erfaringer med indsatsområdet. Pt er der en venteliste, hvorfor en udvidelse af 
     tilbuddet er ønskeligt. Tilbuddet er pt i indskolingen og planlagt til at komme på 
     mellemtrinnet. Orientering taget til efterretning.

b.  Status på linjer på kommende 7. årgang – 20.15 – 20.35
     Orientering taget til efterretning. Der er ca. 20%, der har valgt på baggrund af linjer og 80 procent, der har valgt på baggrund af relationer. Der ønskes en analyse af om eleverne overvejende vælger relationer fra nuværende klasse eller om de vælger elever fra andre klasser. Processen på 6. årgang er fortsat præget af Coronarestriktionerne. 

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.35 – 20.55
Der er kontinuerlig rottebekæmpelse på BFO Højen. 

Det er vigtigt med kommunikation til de enkelte klasser om, hvordan man prioriterer i forhold til de fag, hvor undervisningen har været afbrudt i enkelte fag samt arbejdet med trivslen.

Udskolingens fokus på kreativitet ses i årets projektopgave.
På kommende møde vises et eksempel på en årsplan fra udskolingen i 9. klasse.

Der var en orientering fra kommunalbestyrelsen om den nye ressourcetildeling til specialundervisning, hvilket viser sig at have en positiv effekt i forhold til, hvor mange elever, der kan profitere af undervisningen i almenmiljøet.

7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 - 21.00
Der er gode erfaringer med skolens indsatsområde ”Samtalegrupper for børn i brudte familier”
Opfølgning på klassedannelsen til kommende 7. årgang
Sikker skolevej blev drøftet på baggrund af kommunens skolevejsanalyse

Godkendelse af referat.

 

1. juni 2021

Referat af skolebestyrelsesmøde - Måløvhøj Skole  tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 18.30 – 21.00 

Mødeleder: Jesper Wilken
Referent: Peter Haldor Hansen

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35– 18.40
Til stede: Jesper Wilken, Jette Hansen, Marianne Ryge Oppelstrup, Mia Knudsen, Morten Leth Kølby, Trine Kjeldgaard Møller, Lisbeth Kruse, Rikke Hykkelbjerg, Peter Haldor Hansen, Andrea Tolstrup, Aske Saltbæk, Johanne Marie Gründahl Jensen

Afbud: Iben Toudal Madsen, Jørgen Sandal Møller, Stine Rahbek Pedersen, Sengül Eken, Anna Taghizadeh, Pia Brandt, Hanna Klysner Lohse

3. Nyt fra elevråd 18.40 – 18.45

Elevrådet orienterede om, at BAFE (Ballerups fælles elevråd) afholder en stormesterkonkurrence for 7. og 8. klasser. Pengene til dette arrangement kommer fra folketingets trivselspulje til elevrådene. Herunder har elevrådet haft drøftelser om arbejdet i elevrådet næste år. DSE (Danske Skoleelever) har inviteret til generalforsamling.

4. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.  Rygeprincip til godkendelse (bilag) – 18.45 – 19.05
     På baggrund af tidligere drøftelser i skolebestyrelsen har skolens ledelse drøftet  vedhæftede forslag med elevrådet og MED-udvalget. 

     Princippet blev vedtaget og elevrådet ønsker en rolle i præsentationen og implementeringen af princippet.

b.  Skolebestyrelsens mødekalender for 2021/22 (bilag) – 19.05 – 19.15
     Mødekalender fremlægges til godkendelse. Godkendt med en ændring fra onsdag d. 9/2 til mandag d. 7/2

c.  Tilsyn med principper skoleåret 2021/22 (bilag) – 19.15 – 19.45
     Af hensyn til planlægningen af skolens interne mødekalender ønskes en prioritering af, hvilke principper skolebestyrelsen ønsker at føre tilsyn med kommende skoleår. Herudover drøftes ønsker til mødeplanlægningen.

Der ønskes en drøftelse af og tilsyn med følgende principper:

•    Skole/hjem-samarbejde
•    Klassedannelse på 7. årgang
•    Princippet om lektier

De gode råd ”Fra forældre til forældre” omhandlende klassesammenlægninger. Lægges ud på hjemmesiden.

5. Orienteringspunkter

a.  Eksempel på årsplan - 19.45 – 20.00

     Lisbeth fremlægger eksempel på årsplan for udskolingen.
     Årsplanen blev præsenteret med henblik på at vise hvordan den kreative og problemorienterede tilgang udvikler undervisningen. Skolebestyrelsen fik et positivt indblik i både skolens undervisningsformer, hvordan der kan arbejdes med elevinddragelse og lærernes arbejde bag i         undervisningsplatformen Meebook. 

b.  Undervisningsmiljøvurdering  – 20.00 – 20.15
     Skolens undervisningsmiljøudvalg har for nylig færdiggjort skolens UMV. Proces og særlige opmærksomhedspunkter fremlægges. UMV’en kan læses her: 

     https://www.maaloevhoejskole.dk/sites/maaloevhoejskole.subsites.ballerup...
     Skolebestyrelsen er glade for elevinvolveringen i Undervisningsmiljøvurderingen og ser frem til at følge arbejdet med denne.

c.   Status på linjedannelse/klassesammenlægning på kommende 7. årgang – 20.15 –  20.25
      De nye klasser blev offentliggjort fredag d. 28. maj. Orienteringen blev taget til efterretning.

d.   Orientering om skema for kommende skoleår – 20.25 – 20.35
      Særlige opmærksomheder i forhold til skemalægningen for kommende skoleår i forhold til  mødetider.

      Orientering taget til efterretning

6. Nyt fra forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.35 – 20.55

      Herunder orientering om landsdækkende tekniske problemer vedr. de skriftlige afgangsprøver. Ballerup Kommune har været i dialog med udbyderne, der har fremlagt tiltag, der sikrer, at lignende problemer undgås i fremtiden.

      Der har været en henvendelse fra kontaktforældrene fra 5.E omkring hvordan udmøntningen af trivselsmidlerne fra staten har været brugt. Formanden har svaret kontaktforældrene.

      Der har været en henvendelse fra forvaltningen til skolebestyrelsen omkring skoleveje. På baggrund af sidste mødes drøftelse svarer formanden. Svaret skal være med til at kvalificere næste møde i skoleforum.

      Der ønskes fortsat en drøftelse af samarbejdet med klubben. 

Der ønskes fortsat en opmærksomhed på overgangen fra 3. klasse til klubben.
 
Elevplaner, der ikke meningsfuldt kan laves i indeværende skoleår overføres til næste skoleår. 
Skolens ledelse orienterer alle forældre om dette.
 
7. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 - 21.00

Der er godkendt et nyt rygeprincip
Til næste skoleår har skolebestyrelsen et særligt fokus på skole/hjem-samarbejdet, lektier og overgangen fra 6. – 7. årgang.
Skolebestyrelsen blev præsenteret for undervisningsmiljøvurderingen.

Godkendelse af referat.