Referater fra skoleåret 2020/2021

September 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde  Måløvhøj Skole tirsdag d. 1. september 2020 kl. 18.30 – 21.00 

Afdeling Østerhøj - personalerummet
Formøde for forældre og elever klokken 18.00

Mødeleder: Peter Haldor Hansen indtil valg af formand
Referent: Anna Taghizadeh

1. Godkendelse af dagsorden 18.30 – 18.35

2. Registrering af mødedeltagere 18.35 – 18.40

Til stede: 
Mia Knudsen, Jesper Wilken, Rikke Hykkelberg, Sengul Eken, Marianne Ryge Oppelstrup, Peter Haldor Hansen, Trine Kjeldgaard Møller, Morten Leth Kølby, Jette Hansen, Jørgen Sandal Møller, Hannah Klysner Lohse, Lisbeth Kruse, Aske Saltbæk, Andrea Tolstrup, Anna Taghizadeh.

Afbud: 
Iben Toudal Madsen, Pia Brandt, Stine Rahbek Pedersen,

3. Debat – og/eller beslutningspunkter

a.    Konstituering af bestyrelsen (bilag) 18.40 – 19.00
Valg af formand, næstformand og medlem samt suppleant til ”Skoleforum”. Herunder gennemgang af årshjul og forretningsorden.

Jesper Wilken valgt som formand for skolebestyrelsen.
Mia Knudsen valgt som næstformand for skolebestyrelsen.

Jesper Wilken og Iben Toudal valgt som medlem/suppleant til Skoleforum. Sengul Eken er valgt til 2. suppleant.

”Håndbog for skolebestyrelsen” omdelt.

Skolens hjemmeside opdateres så den nye bestyrelse kommer på. Skolebestyrelsens principper, referater m.v. findes også her: https://www.maaloevhoejskole.dk/skolebestyrelsen

b.    Budget 2021 (bilag eftersendes) 19.00 – 19.20
Forventes i høring fra d. 26. august til 10. september.
Formanden færdiggør høringssvaret på baggrund af drøftelsen d.d. og fremsender på bestyrelsens vegne.

c.  Høring ny styrelsesvedtægt (bilag eftersendes) 19.20 - 19.40
     Forventes i høring fra midt uge 34
Der nedsættes en skrivegruppe bestående af Jesper, Peter, Rikke og Lisbeth, der laver høringssvaret på baggrund af drøftelsen.

4. Orienteringspunkter

a.  Årsresultater 19.40 – 20.10
     Gennemgang af årets prøveresultater samt Timss 2019 (Trends in mathematics and science   
     study) – Herunder refleksioner disse giver anledning til ift. den faglige udvikling på skolen.
    Skolebestyrelsen vil følge op på skolens indsatsområder i tysk og idræt.

b.  Skolebestyrelsens årsberetning 20.10 – 20.30
     Afholdes 20. oktober klokken 18 – 20 inkl. kontaktforældremøde. Drøftelser af tema og
     program.
Invitation udsendes snarest – Morten, Jesper og Peter udarbejder program.

c.  Skoleårets opstart 20.30 – 20.35
     En kort orientering om skoleårets opstart.
Tilbage fra ”Corona-skole” til næsten almindelige forhold. Alle har været på førstehjælpskursus. 
 
d.  Elevoptag og afgang i skoleåret 2019-2020 20.35 – 20.40
Den årlige orientering til skolebestyrelsen, der tager tallene til efterretning.

5. Nyt fra elever, forældre, personale og kommunalbestyrelse 20.40 – 20.55

Elevrådet på ØS: Aske er også repræsentant i BAFE (Ballerup Fælles Elevråd) – De vil gerne kigge på indeklimaet. Elevrådet har spurgt ud i klasserne om bud på aktiviteter, som de kan sætte i gang.
Elevrådet efterspørger opsættelse af den vandpost, de har fået bevilget til Børnerådsdagen forrige år. Skolebestyrelsen vil gerne understøtte at det nødvendige anlæg bevilges.
Elevrådet på MÅ: Valg af formand Carl og Næstformand Andrea. Elevrådet håber på at få det årlige talentshow gennemført i år – afventer retningslinjer ift. Corona. Det samme gælder for samarbejdet på tværs af matriklerne mellem de to elevråd.

Forældre: 
Forespørgsel til retningslinjer for lejrskoler – Her følger skolen sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
Forespørgsel på specifik vikardækning. Her opfordres til at skrive direkte til den pædagogiske leder.
Skolebestyrelsen ønsker på fremtidigt møde indsigt i evalueringen af de gode erfaringer fra Corona-perioden.

6. Highlights fra skolebestyrelsesmødet 20.55 - 21.00

•    Den nye skolebestyrelse har konstitueret sig. 
      Vi siger velkommen til de nye medlemmer 
•    Alle personaler har været på førstehjælpskursus efter sommerferien
•    Husk skolebestyrelsens årsberetning d. 20/10 – Invitation følger.

Godkendelse af referat.