Høringssvar vedr. implementering omhandlende afkortning af skoledagen

Skolebestyrelen på Måløvhøj Skole har behandlet forslaget på møde d. 23. august 2021. 

Skolebestyrelsen foreslår ”model d”, hvor alle klasser får konverteret 30 minutters understøttende undervisning dagligt.

Det valgte scenarie vil udvide de muligheder, som skolen har fået i forbindelse med ansøgningen efter folkeskolelovens § 16d. 

De frigjorte ressourcer vil således hovedsagligt blive brugt til co-teaching. 

Co-teaching er en velafprøvet og videnskabeligt dokumenteret samarbejdsmetode, der har til formål at styrke inklusionsindsatsen og til at forbedre kvaliteten af tolærerordninger og lærer-pædagog-samarbejdet i skolen. 

Co-teaching-metoden medvirker til at sikre, at ansvaret for alle elevernes læring og trivsel er fælles. Pointen er, at samarbejdet om de inkluderende læringsmiljøer styrkes, og fagligheden højnes, når forskellige medarbejdere byder ind med hver deres kompetencer og færdigheder.

Der er en forventning om et øget fagligt niveau, såvel som en øget trivsel hos eleverne. Det faglige og sociale ses som gensidige forudsætninger.

Indsatsen ligger godt i tråd med – og i forlængelse af - BAL, hvor der blandt andet er fokus på de fællesskabende læringsmiljøer, hvor en ensartethed i undervisningen skaber genkendelighed for eleverne og dermed gør det lettere for eleverne at forstå, hvilke forventninger der er til dem i specifikke samarbejdssammenhænge. 

Vi er i gang med pilotforsøg omkring den yderligere udvikling af en sammenhængende, afvekslende og motiverende skoledag for eleverne. Dette sker bl.a. på baggrund af evalueringen af coronaundervisningen og linjerne i udskolingen. Et samarbejde omkring dette gennem co-teacing både omkring og i undervisningen vil skabe bedre rammer for udviklingen. Gennem co-teaching vil det også være muligt at skabe samtaler og forløb med enkelte elever, der har særlige behov som følge af coronanedlukningen. 

Den valgte model, vil ikke have nogen negativ betydning for samarbejdet mellem lærere og pædagoger, da rammerne for dette samarbejde forbliver det samme som nu.

Venlig hilsen

Mia Knudsen            Peter Haldor Hansen
Næstformand            Distriktsskoleleder
Skolebestyrelsen Måløvhøj Skole