Praktikforløb i skolen

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIKANTER PÅ MÅLØVHØJ SKOLE.

Måløvhøj Skole som uddannelsessted Måløvhøj Skole er en del af Ballerup Kommunes skolevæsen. Ballerup Kommune har 3 overordnede visioner for deres skolevæsen.

 • Alle lærer optimalt
 • Alle skaber fællesskaber
 • Skolen mestrer fornyelse.

Derudover har kommunen 10 pejlemærker som man også arbejder efter.

 • At understøtte den allerede igangsatte sammenhængende indsats fra 0 – 25 år i et tæt samarbejde mellem skoler og dagtilbud, fritidsinstitutioner og ungdomsuddannelser
 • Bevare nærhed i lokalområderne for de yngste børn
 • Skabe stærke faglige niveauer på alle skoler, hvor der er økonomi til udvikling og efteruddannelse
 • Sikre, at den enkelte medarbejder føler sig set og respekteret af sin nærmeste leder
 • Styrke de administrative enheder, så der skabes mulighed for at lederne kan fokusere på at løse deres faglige, tværfaglige og strategiske ledelsesopgaver.
 • Sikre, at børnene har gode muligheder i BFO tiden for at være fysisk aktive. De skal kunne fordybe sig i forskellige aktiviteter, alene som i fællesskab, og danne og udbygge relationer og venskaber
 • Skabe et stærkt samarbejde mellem distrikternes udskolingsafdelinger (7.–9. Klasse) hvor der oprettes forskellige linjer. Det kunne fx være en naturfaglig, musisk eller en idrætsfaglig linje.
 • Bedre vejledning i udskolingen til ungdomsuddannelser
 • Skabe et styrket forhold til ungdomsuddannelserne, så flere elever fra Ballerup Kommune begynder på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. Klasse
 • 10. Klasse opleves som begyndelsen på en ungdomsuddannelse mere end som afslutning på folkeskolen. Disse visioner og pejlemærker er udgangspunkt for al undervisning i Ballerup Kommunes skoler. Måløvhøj Skole består af afdelingerne Måløv og Østerhøj. Antallet af klasser pr. årgang  svinger fra 2-4 på hver afdeling og der går ca. 1300 elever på skolen. Skolens pædagogiske arbejde formidles til den samlede forældregruppe og lokalområdet gennem en række videoer, der offentliggøres på skolens hjemmeside og skolens Youtubekanal. Man kan derfor få et billede af skolens  hverdag ved et besøg på disse sider. Ligeledes er skolens udviklingsplan tilgængelig på skolens hjemmeside. Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik på Måløvhøj Skole 2 Videoer om det pædagogiske arbejde: https://www.youtube.com/channel/UC5HZmYUnG6hHugBk_3Z_B8g Årets indsatsområder: http://maaloevhoejskole.dk/sp/file/be0b61d0-a484-460e-a755-0343847db975

            Organisationsdiagram: Skolen er en distriktsskole med to afdelinger – Afd. Måløv og Afd. Østerhøj. Ledelsesmæssigt er skolen organiseret ud fra følgende model med en pædagogisk leder for hver afdeling samt en distriktsskoleleder og en administrativ leder.

            Skolen arbejder efter følgende værdier: 

            Virkelyst & Selvstændighed

            Fællesskab og Respekt

            Faglighed & Læring

Der knytter sig følgende definitioner og bløde mål til: Mennesker skal gives plads til, at de kan udvikle sig til at blive dem, de gerne vil være. Vi ønsker, gennem de valg vi træffer positivt at understøtte alle menneskers nysgerrighed og lyst til læring. Mennesker er sociale væsner ogdannes i fællesskaber. Mennesker imellem er respekt en grundforudsætning for positive fællesskaber, udviklingen af virkelyst og selvstændighed samt nysgerrighed på verden.

Der skal således være gensidig respekt mellem alle parter i og omkring skolen samt respekt for skolens kerneopgave:

 • Læring. Vi ønsker at danne passionerede mennesker, der skaber nye idéer om verdens sammenhæng og udtryk. Vi definerer læring som det at undervise eleverne til forberedelse til videre uddannelse og give dem lyst til at lære mere så de tilegner sig kundskaber og opnår færdigheder, ligesom vi vil fremme den enkelte elevs personlige udvikling og dannelse. Vi vil skabe trivsel i skolen, for den enkelte og lære dem at indgå i fællesskaber. Som grundlag for dette arbejde udvikles skolen forskellige teamsamarbejder til at fungere som professionelle læringsfællesskaber. Alt personale vil fra 2018 og 3 år frem blive uddannet i Ballerups Analyse af Læringsmiljøer – BAL Arbejdet med BAL understøtter Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi om at skabe inkluderende fællesskaber, der sikrer trivsel, udvikling og læring for alle børn og unge. Udgangspunktet for BAL er, at lærere, pædagoger og øvrige fagprofessionelle forholder sig til opgaver og problemstillinger fra egen praksis. Gennem forskellige ”sæt briller” opnås en større forståelse og nye vinkler på den valgte opgave eller problemstilling. Det er de nye vinkler, som kan danne afsæt for nye og forbedrede handlemuligheder i og omkring læringsmiljøerne til gavn for alle børns, trivsel, udvikling og læring.
 • Skolen har følgende teams og samarbejdsfora: Årgangsteam med følgende fokus:
 • Fælles faglig planlægning og evaluering – herunder drøftelser af den faglige progression hos eleverne ud fra relevant data
 • Elevfokus/status – herunder trivsel, fravær, inklusion, elevplaner, uddannelsesplaner, uddannelsesparathedsvurdering , BAL-Analyser
 • Funktionalitet/koordinering – herunder klasseteam, praktiske aftaler, traditioner, regler på årgangen, elevsager, ad hoc.
 • Lærermøder/skoleudvikling . Skal sikre overordnet planlægning og udvikling
 • Afdelingsmøder skal sikre udvikling af den enkelte afdeling samt tæt dialog mellem medarbejdere og pædagogisk leder omkring afdelingens udvikling og mål
 • Fælles planlægning af undervisningen. Fagteammøder  
 • Fælles faglig planlægning og udvikling. Faciliteres af PLC. Der arbejdes hen mod sammenhæng mellem arbejdet i fagteams, den fælles faglige udvikling i afdelingen samt den fælles planlægning på årgangen. Møderne afholdes som hele fagdage

 

Praktikvejleder: Anna Taghizadeh, anta@balk.dk, tlf. 44 77 39 80