Høringssvar vedr. Budget 2022

Måløvhøj Skole d. 6. september 2021

Høringssvar vedr. budget 2022

Skolebestyrelsen på Måløvhøj Skole har på møde d. 6. september 2021 gennemgået forslaget til budget 2022.

Skolebestyrelsen bakker op om MED’s høringssvar men ønsker at under-strege følgende i forbindelse med forslaget om at ændre den årlige takst for segregerede elever:

I forhold til høringsbrevets påstand omkring det økonomiske incitament, skal skolen hermed gøre opmærksom på, at det ikke er skolen alene, der bestemmer, hvilke elever, der visiteres.

Ønsket om visitation kan komme fra sagsbehandler i forbindelse med sager om behandlingstilbud, ligesom de kan fremkomme på baggrund af forældre-ønsker. Således er der elever, der visiteres på forældreønsker, selvom sko-len mener at kunne løse opgaven uden segregering. Herudover visiteres elever til andre tilbud p.g.a. af forhold, der relaterer sig til serviceloven. Da det økonomiske incitament ikke har effekt på forældre og sagsbehandlere synes dette argument ikke holdbart med mindre skolen kun betaler i de til-fælde, hvor det er skolen, der anbefaler et segregeret tilbud.

Venlig hilsen

Mia Knudsen      Peter Haldor Hansen
Formand             Distriktsskoleleder